Blog

09.09.2020

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia

Dopuszczalne zawilgocenie tłucznia mokrego frakcji 5-20 mm w mieszance Z tłuczniom suchym tej samej frakcji, którego wilgotność równa się 2 3 pochłanianej wody.

W przypadku gdy tłuczeń granitowy frakcji 5-P20 mm zawiera po odwadnianiu na przesiewniku wibracyjnym 1,9-2,1°,i. wody powierzchniowej (wagowo), można w procesie produkcji tłucznia uszlachetnianego metodami mokrą i suchą zapewnić jego niezamarzalność (program uprawnienia budowlane na komputer). Wystarczy do tłucznia oczyszczonego metodą suchą dodać tłucznia wilgotnego nie więcej niż 25° o wagowo. Dodanie do tłucznia oczyszczonego metodą suchą tłucznia wilgotnego powyżej 25% wymaga większego odwadniania.

Badania wykazały, że odwodniony płukany tłuczeń w mieszance z tłuczniem oczyszczonym sposobem suchym pozwala przedsiębiorstwom przemysłu kruszyw w Rosji produkować tłuczeń w warunkach zimowych w stanic sypkim. Prace za i wyładunkowe związane z produkcją tłucznia za pomocą takiej technologii nie są związane z dużymi trudnościami.
Zastosowanie wymienionych środków jest stosunkowo kłopotliwe, gdyż wymaga specjalnych urządzeń i dodatkowych poważnych prac (np. przemieszania materiałów). Praktyka wykazała ponadto, że środki te z reguły nie wystarczają. Stąd też nie można w rzeczywistości uniknąć stosowania innych metod w miejscu wyładunku materiałów sypkich (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Najczęściej spotykane sposoby rozmrażania to zastosowanie:

a) iglic parowych,

b) grzejników,

c) rozmrażalni,

d) dołów grzejnych.

Dla przyspieszenia rozmrażania oraz szybkiego wyładunku stosuje się zwykle dodatkowo wstrząsanie za pomocą urządzeń wibracyjnych nakładanych na ścianki wagonu lub przykładanych bezpośrednio do materiałów. Polskie urządzenie wibracyjne do rozkruszania zamarzniętych sypkich materiałów przy wyładunku. Składa się ono z dwóch silników elektrycznych o mocy po 4,5 kW.

Na końcach wałków wirnika osadzone są niewyważone ciężary, a silniki posiadają przeciwne kierunki obrotów, przez co uzyskuje się siłę wymuszającą. Wymiary ramy w rzucie wynoszą 860×860 mm. Długość iglic wbijających się w kruszywo przy wibracji wynosi 500 mm.

Urządzenie wibracyjne

Urządzenie wibracyjne opracowane w USA, które charakteryzuje się tym, że zakłada się go bezpośrednio na ściankę wagonu. Praktyka wykazała, że urządzenia wibracyjne dają zdecydowanie najlepsze efekty ekonomiczne (uprawnienia budowlane). Nie niszczą one wagonów, gdyż siła ich oddziaływania jest znacznie mniejsza niż siła występująca podczas załadunku materiałów i transportu.

Skład mieszanki betonowej wykonywanej w okresie zimowym opracowuje się jednocześnie z metodą pielęgnacji i przewidywaną szybkością twardnienia betonu, w dostosowaniu do temperatur powietrza. Podstawą do projektowania składu mieszanki betonowej wykonywanej w przewidzianych warunkach dojrzewania jest przyjęty termin uzyskania pełnej wymaganej wytrzymałości betonu i założenie, że nie dopuści się do zamarznięcia betonu przed uzyskaniem przez niego warunkowej odporności na zamarzanie (program egzamin ustny).

W praktyce występują przypadki, w których dopuszcza się uzyskanie przez beton założonej wytrzymałości:
A - po dowolnie długim okresie,
B - w okresie przewidzianym normami, tj. po 28 dniach,
C - w okresie krótszym niż 28 dni (opinie o programie).

Stosowanie do powyższych założeń przyjmuje się następujący sposób postępowania przy projektowaniu składu mieszanki betonowej:
W przypadku A projektuje się beton dowolną metodą dla założonej marki i dobiera warunki termiczne (temperaturę występną betonu i warunki dojrzewania) zapewniające uzyskanie przez beton warunkowej odporności na działanie mrozu zanim temperatura betonu spadnie do 0°C (segregator aktów prawnych).

Beton taki chroni się przed dopływem wody od momentu uzyskania warunkowej odporności, aż do uzyskania pełnej odporności na zamarzanie.
a) Ze względu na możliwie maksymalne skrócenie czasu dla uzyskania odporności warunkowej, wprowadza się zwykle wszystkie wytyczne odnośnie do składu mieszanki betonowej w okresie zimowym.
b) Okres uzyskania założonej wytrzymałości betonu zależy od przebiegu wzrostu wytrzymałości betonu w całym okresie dojrzewania (promocja 3 w 1). Wytrzymałość tę można określić na podstawie bezpośredniego badania próbek betonu lub za pomocą funkcji czasu i temperatury.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami