Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne

Elementy konstrukcyjne zanurzone przez jakiś czas w wodzie (wystarczy niekiedy okres paru tygodni), bez względu na to czy wykonane są z drewna, betonu czy metalu, obrastają organizmami roślinnymi lub zwierzęcymi, które się osiedlają na ich powierzchni. Organizmy te noszą nazwę porośli (program uprawnienia budowlane na komputer).
Porośla osadzające się na ścianach budowli hydrotechnicznych są najczęściej glonami (Algae) lub larwami stawonogów, które po dłuższym okresie swobodnego unoszenia się w wodzie morskiej w charakterze planktonu, poszukują miejsca do przepoczwarzenia się.

Obrastają nimi również kadłuby okrętów, zwłaszcza tych, które przebywają w dłuższych rejsach. Zjawisko to jest niekorzystne, gdyż „broda" porośli hamuje ruch statku, zmuszając do większego nakładu energii w czasie rejsu, oraz stanowi dodatkowe, nie uwzględniane w planach eksploatacji, obciążenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Z tych względów porośla są w żegludze zwalczane, nie tylko przez okresowe (lub po dłuższych rejsach) poddawanie statku konserwacji w doku, przy czym zdziera się narosły kożuch porośli, ale także na inne sposoby, jak np. odpowiednie ochronne malowanie poszycia kadłuba. Czyniono również próby zwalczania porośli prądem elektrycznym, co nie daje jednak nadzwyczajnych rezultatów.
W budownictwie morskim porośla nie są tak uciążliwe, a niekiedy nawet mogą być korzystne, hamując postęp korozji (uprawnienia budowlane).

Na skład zespołów poroślowych ma wpływ tak zasolenie wody, jej przejrzystość i temperatura, jak i zanieczyszczanie, np. ściekami, ropą naftową, kurzem z ładunków sypkich itp. Wpływ ten jest tak duży, że umożliwia nawet niekiedy stwierdzenie stopnia i charakteru zanieczyszczenia wód na podstawie składu zespołów poroślowych.
Porastanie statków i konstrukcji portowych jest przedmiotem rozległych badań za granicą. Zagadnieniu temu poświęca się w ramach międzynarodowych kongresów naukowych oddzielne posiedzenia (np. odbyty w 1968 r. w Atenach II Międzynarodowy Kongres Korozji Morskiej i Porastania miał oddzielną sekcję II zajmującą się problemami porośli).

Metamorfoza

W Polsce badania porastania drewna (także impregnowanego) i betonu przeprowadzono w IB W PAN w Gdańsku, w latach 1961-1966 (program egzamin ustny).
Jak już wspomniano, są to zarówno organizmy roślinne, jak i zwierzęce. Do pierwszych należą niemal wyłącznie glony (Algae), przy czym najliczniej tak co do liczby gatunków, jak i osobników, reprezentowane są dwie rodziny, a mianowicie zielenice (Chlorophyceae), wśród których najczęściej spotykany jest rodzaj Enteromorpha i gatunek Prasiola crispa oraz okrzemki (Diatomeae) z reprezentatywnymi gatunkami: Melosira nummu- loides czy - moniliformis, Synedra pulchella i in (opinie o programie).

Rodzina niebiesko-zielonych „glonów“ - sinic (Cyanophyceae) należy do rzędu rozprętek (Schizophyta). Występuje równie często co poprzednio wymienione glony prawdziwe, przy czym najczęściej spotykane są gatunki: Phormidium tenue lub - Ph. ambiguum, Scytonema crispum, lub Lyngbya aestuarii. Rzadziej można wykryć obecność przedstawicieli dalszej rodziny glonów: brunatnie (Phacophyceae) w postaci gatunków Ectocarpus siliculosus f. gedanensis lub Ectocarpus ep., Pylaiella litoralis i in., oraz krasnorostów (Rhodophyceae) z gatunkiem Ceramium arachnoideum (segregator aktów prawnych).

W Bałtyku (np. w Zatoce Gdańskiej) najpospolitszym i najczęściej spotykanym przedstawicielem świata zwierzęcego wśród porośli jest stawonóg (skorupiak) pąkiel (pąkla) (Balanus improvisus). Larwy jego o długości od 0,5 do 0,9 mm mogą poruszać się tak w wodzie, jak i na stałym podłożu, i wyszukiwać sobie dogodne miejsca do osadzania się. Najczęściej do 24 godzin po osadzeniu się przekształca się w dorosłe zwierzę, które buduje wokół siebie ścianki wapienne zamknięte pokrywą złożoną z czterech płytek.

Pąkiel gdy raz się osiedli, z reguły nie opuszcza już zajętego miejsca. Bieg jego metamorfozy jest niezależny od wpływów zewnętrznych i może przebiegać zarówno u oderwanego delikatnie od podłoża zwierzątka, jak i w wodzie słodkiej czy na powietrzu (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami