Ewidencja zatrudnienia

Ewidencja zatrudnienia

Obowiązkiem kierownika budowy jest zwerbowanie chętnych do nauki robotników w celu nauczenia ich zawodu czy też podniesienia kwalifikacji (program uprawnienia budowlane na komputer). Z każdym uczniem zostaje zawarta umowa, określająca obowiązki zarówno ucznia, jak i zakładu pracy. Jednocześnie kierownik budowy obowiązany jest wyznaczyć odpowiednich instruktorów, dobrze znających zawód, wykazujących zainteresowanie nowoczesnymi metodami pracy i umiejących przekazywać swoje wiadomości szkolącym się. Również z instruktorem zostaje zawarta umowa ustalająca okres szkolenia i warunki jego wynagrodzenia.

Po ukończeniu szkolenia uczniowie zdają egzamin przed komisją kwalifikacyjną. Kierownik budowy obowiązany jest otoczyć uczniów i instruktorów specjalną opieką, dbać o stworzenie im należytego frontu pracy, kontrolować przebieg szkolenia i postępy uczniów. Na podstawie egzaminu sporządza się wykaz imienny absolwentów szkolenia wewnątrzzakładowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Wypłata należności instruktorowi za szkolenie następuje na podstawie zaświadczenia podpisanego przez kierownika budowy, majstra i kierownika komórki szkolenia. Coraz większe zmechanizowanie procesów produkcyjnych, uprzemysłowienie budownictwa i wprowadzenie brygad kompleksowych wymaga systematycznego szkolenia kadr budowlanych, konieczne bowiem jest, aby robotnicy podnosili stale swoje kwalifikacje i opanowali prócz zawodu zasadniczego specjalność dodatkową (uprawnienia budowlane).

Ewidencja czasu pracy w budownictwie prowadzona jest pod kątem stworzenia warunków do utrzymania na budowach właściwego porządku pracy i zapewnienia dyscypliny pracy. Obejmuje ona:

  1. rejestrację i kontrolę obecności robotników na budowie;
  2. ustalenie liczby godzin przepracowanych przez robotnika przy wykonaniu zadań produkcyjnych na podstawie zleceń roboczych, obliczenia liczby godzin nadliczbowych, przestojowych, nieobecności, chorób, spóźnień itp.

Niezależnie od powyższego celem ewidencji czasu pracy jest dostarczenie danych potrzebnych do:

  1. obliczenia wydajności pracy robotników;
  2. obliczenia pracochłonności podstawowych procesów produkcyjnych;
  3. ustalenia przerobu przypadającego na dniówkę roboczą (program egzamin ustny).

Kontrola obecności robotnika

Kontrolę obecności robotnika na budowie w zasadzie prowadzi majster w książce kontroli godzin pracy robotników. Do książki kontroli należy wpisywać wszystkich robotników, niezależnie od rodzaju wykonywanej przez nich roboty i sposobu jej opłacania. Na budowie nie mogą pracować robotnicy nie znajdujący się w ewidencji.

Na większych budowach każdemu robotnikowi zgłaszającemu się do pracy wydaje się markę kontrolną z jego numerem ewidencyjnym. Marki zawieszone są w specjalnie do tego celu przeznaczonej szafce, znajdującej się przy wejściu na teren budowy (opinie o programie). Po zamknięciu o oznaczonej godzinie szafki z markami kontrolnymi technik lub referent administracyjny sprawdza, ile i czyje marki nie zostały odebrane,

po czym udaje się na budowę i sprawdza na miejscu roboczym obecność każdego robotnika, zapisując odpowiednią uwagę w książce kontroli przy każdym nazwisku, w rubryce dotyczącej danego dnia. Drugą kontrolę przeprowadza się w ciągu dnia wyrywkowo. Wszelkie zmiany w stanie zatrudnienia referent odnotowuje w swojej książce kontroli, powiadamiając o tym majstra. W przypadku stwierdzenia większych zmian w stanie zatrudnienia, pracownik prowadzący ewidencję stanu zatrudnienia powinien niezwłocznie zameldować o tym kierownikowi budowy. Spóźnienie się robotnika do pracy odnotowuje się w wolnej rubryce górnej lub dolnej, wpisując liczbę minut opóźnienia (segregator aktów prawnych).

Po zakończeniu dnia pracy i opuszczeniu placu budowy przez poszczególnych robotników referent chowa zwrócone marki kontrolne do szafki i zapisuje liczbę przepracowanych godzin.

Na wielu budowach stosowany jest system kontroli obecności robotników polegający na tym, że robotnicy wieszają otrzymane od referenta marki kontrolne w drugiej szafce znajdującej się również przy wejściu na teren budowy (promocja 3 w 1). Po ukończeniu pracy robotnik zdejmuje swoją markę kontrolną i wręcza ją referentowi. W tym przypadku marki zawieszone w drugiej szafce świadczą o obecności robotnika na budowie.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami