Harmonogramy budowlane

Harmonogramy budowlane

Gromadzenie natomiast nawet największego materiału graficznego i analitycznego w postaci specjalnych formularzy i instrukcji i tak nie może zwolnić ich użytkownika od konieczności opracowywania różnych harmonogramów dla specjalnych potrzeb budownictwa (program uprawnienia budowlane na komputer).
Harmonogramy budowlane przedstawiają przebieg różnych elementów organizacji budowy oraz ustalają zależności zachodzące pomiędzy nimi. Harmonogramy budowlane stosowane są najczęściej do graficznego przedstawiania przebiegu w czasie: procesów budowlanych, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasu materiałów, kosztów, środków obrotowych itp.

Nie brak jest jednak przypadków stosowania harmonogramów do wielu innych, mniej lub więcej istotnych elementów organizacji budowlanej, gdyż graficzny zakres możliwości harmonogramów jest niemal nieograniczony.
Przez długi czas wyznawano w budownictwie pogląd, że stale zmieniające się miejsce produkcji budowlanej, brak seryjności typu fabrycznego, praca pod bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych itp. uniemożliwiają wszelką ścisłą organizację. Stąd jeszcze do niedawna do roli harmonogramów nie przywiązywano zbyt wielkiego znaczenia, traktując je często jako jeden z koniecznych, a nieraz dokuczliwych elaboratów związanych z dokumentacją budowlaną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Harmonogramy te nie zawierały części analitycznej, poza uwidocznieniem ilości robót, lecz jedynie stronę graficzną bez jakiegokolwiek uzasadnienia, stanowiąc raczej wyraz dobrych chęci organizatora niż zastosowania ścisłych przesłanek organizacyjnych.
Budowę realizuje się przede wszystkim na podstawie projektu organizacji i wykonania budowy, stanowiącego syntezę metod i środków zastosowanych dla osiągnięcia celów budowy, przy czym harmonogramy stanowią w nim istotny element planowania.
Dlatego też wszystkie większe, wielkie i bardziej skomplikowane techniczne budowy powinno się planować na podstawie projektu organizacji i wykonania budowy (uprawnienia budowlane).

Harmonogramy zespołu obiektów

Jeszcze i dzisiaj nie brak zdań, że gdy wydajności stanowiące podstawę zestawień analitycznych harmonogramów nie są dokładnie znane, a tym bardziej gdy spodziewane warunki wykonania budowy będą zmienne, nie warto sporządzać harmonogramów. Te nie ustalone wydajności i zmienne warunki powodować będą stałe zmiany w zaprojektowanych harmonogramach, przekreślając ich wartość użyteczną. To z gruntu błędne przekonanie wymaga wyjaśnienia od strony naukowej (program egzamin ustny).

Jest mianowicie ustalone ponad wszelką wątpliwość, że każda realizacja wg planu ma istotną przewagę nad realizacją bez planu, gdyż nie ma takich warunków i okoliczności budowy, które przynajmniej w części nie byłyby znane i które przynajmniej w części nie dałyby się przewidzieć.
W przypadku gdy zarzuca się sporządzanie harmonogramów lub rezygnuje się z ich pomocy w czasie trwania budowy, wówczas nawet te warunki i okoliczności, które można przewidzieć - staną się nieprzewidziane (opinie o programie).

Wreszcie należy podkreślić, że natrafiając na trudności spowodowane nieustalonymi wydajnościami i zmiennymi warunkami i wykreślając rzeczywisty przebieg procesów technologicznych na zaprojektowany harmonogram - będzie się tą ciogą poszukiwać najwłaściwszego wyjścia z powstałych trudności. Dlatego też lezą nauki organizacji jest pogląd odwrotny do spotykanego w praktyce, mianowicie że im więcej jest nieustalonych warunków budowy, tym bardziej konieczne jest sporządzanie harmonogramów, które stanowią metodę graficzną, ułatwiającą pokonywanie napotykanych trudności organizacyjnych (segregator aktów prawnych).

W zależności od zakresu harmonogramów budowy rozróżnia się następujące ich rodzaje:
- harmonogramy zespołu obiektów,
- harmonogramy poszczególnych obiektów,
- harmonogramy poszczególnych rodzajów robót,
- harmonogramy fragmentów poszczególnych rodzajów robót.

Wszystkie one różnią się jedynie szczegółowością ujęcia, są wzajemnie powiązane i wynikają z siebie. (I tak harmonogram fragmentu pewnego rodzaju robót powinien stanowić szczegółowo opracowaną część harmonogramu tego rodzaju robót, harmonogram pewnego rodzaju robót stanowi z kolei szczegółowo opracowaną część harmonogramu poszczególnego obiektu itd.) (promocja 3 w 1)..

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Włókna szklane

Włókna szklane, znane jako generatory szklanokwarcowe, to materiał kompozytowy wytwarzany z włókien elektrycznych, które są emitowane zamiast urządzenia ludzkiego włosa.…

Materiał elewacyjny

Materiał elewacyjny do materiału używanego do pokrywania zewnętrznych ścian budynków w celu ochrony przed ich dostępem oraz nadania im estetycznego…

Drabiny ewakuacyjne

Drabiny ewakuacyjne to specjalne urządzenie, które jest natychmiast opuszczane przez budynki lub elementy z dodatkowym piętrem w przypadku awarii lub…

Okna dachowe

Okna dachowe, znane również jako okna połaciowe lub okna strychowe, do okien umieszczonych w połaci dachowej budynku. Są one montowane…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !