Jak zostać kierownikiem budowy?

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na budowie. Do jego zadań należy koordynacja oraz zarządzanie procesami budowlanymi. Bez kierownika budowy nie można rozpocząć żadnych prac związanych z budowaniem czy rozbudowywaniem obiektów i wymagających pozwolenia na budowę oraz podlegającym bezpośrednim przepisom prawa budowlanego. Za obecność kierownika budowy odpowiada bezpośrednio inwestor. Osoba, która chce zostać kierownikiem budowy, musi spełniać wiele wymagać. Szczegółowe informacje dotyczące warunków, pozwalających na zdobycie tego zawodu, znajdują się ustawie Prawo Budowlane. Wynika z niej, że kierownikiem budowy może zostać wyłącznie osoba, która ukończyła studia wyższe na kierunku architektonicznym lub budowlanym (opinie o programie). Ponadto taka osoba musi posiadać uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych.

Jak zostać kierownikiem budowy?

Samodzielne funkcje techniczne są zdefiniowane w ustawie i oznaczają działalność, która jest związana z „koniecznością fachowej oceny zjawisk technicznych lub samodzielnego rozwiązania zagadnień architektonicznych i technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, a w szczególności działalność obejmującą:

• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,

• projektowanie oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego,

• kierowanie robotami budowlanymi,

• kierowanie budową,

• kierowanie wytwarzaniem budowlanych elementów konstrukcyjnych oraz sprawowanie autorskiego nadzoru,

• rzeczoznawstwo budowlane,

• sprawowanie kontroli technicznej w zakresie utrzymania obiektów budowlanych,

• wykonywanie państwowego nadzoru budowlanego.

Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie można zdobyć po ukończeniu studiów odpowiednich dla danej specjalizacji lub pokrewnych oraz kilkuletniej praktyki na budowie. Praktyka musi obejmować sprawowanie funkcji technicznych pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia budowlane bez ograniczeń. Praktyka może też obejmować prace projektowe. Ponadto konieczne jest pomyślne zdanie egzaminów na w/w uprawnienia.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami