Blog

13.03.2024

Kalkulator specjalności uprawnień

W artykule znajdziesz:

Kalkulator specjalności uprawnień budowlanych jest narzędziem, które pozwala sprawdzić, jakie specjalności i rodzaje uprawnień budowlanych można uzyskać na podstawie posiadanego wykształcenia lub tytułu zawodowego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). System ten opiera się na przepisach zawartych w Ustawie Prawo budowlane, a dokładniej w artykule 14 tej ustawy, oraz na załącznikach nr 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Aby skorzystać z takiego kalkulatora, należy:

  • Wybrać posiadane wykształcenie lub tytuł zawodowy: Na pierwszym etapie wybierasz swój kierunek studiów wyższych lub posiadany tytuł zawodowy (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon). Może to być na przykład inżynieria lądowa, architektura, technologia budowy maszyn itp.
  • Sprawdzić dostępne specjalności i rodzaje uprawnień: System na podstawie wybranego wykształcenia przedstawi listę specjalności i rodzajów uprawnień, które możesz uzyskać. Uprawnienia budowlane dzielą się na różne kategorie, np. projektowanie, kierowanie robotami budowlanymi w określonych specjalnościach (jak konstrukcyjno-budowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, elektryczne, itp.).
  • Zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi zdobycia uprawnień: Po wybraniu interesujących Cię uprawnień, kalkulator może również udzielić informacji o wymaganiach, które należy spełnić, aby je uzyskać. Mogą to być na przykład wymagane kursy, staż pracy w branży, czy zdanie egzaminu państwowego (uprawnienia budowlane).

Dodatkowe informacje

Zasady weryfikacji wykształcenia do uzyskania uprawnień budowlanych, jak określono w paragrafie 4 Rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zapewniają elastyczność w ocenie kwalifikacji kandydatów.

  • Tytuł zawodowy: Ukończenie studiów I stopnia powinno zakończyć się uzyskaniem tytułu inżyniera, natomiast studia II stopnia – tytułem magistra inżyniera. Jest to podstawowe kryterium oceny wykształcenia (program egzamin ustny).
  • Porównanie zakresu przedmiotów: W przypadku, gdy nazwa ukończonego kierunku studiów nie znajduje się na liście określonej w rozporządzeniu, istnieje procedura umożliwiająca weryfikację wykształcenia przez komisję kwalifikacyjną. Komisja ma możliwość porównania zakresu przedmiotów ukończonych przez wnioskodawcę z przedmiotami kierunku podstawowego dla danej specjalności uprawnień. Jeśli wykazane przedmioty stanowią co najmniej 1/3 programu studiów, takie wykształcenie może zostać zaakceptowane, nawet jeśli nazwa kierunku jest niezgodna z wymienionymi w rozporządzeniu (opinie o programie).
  • Decyzja okręgowej komisji kwalifikacyjnej: Ostateczna decyzja o kwalifikacji wykształcenia oraz praktyki zawodowej należy do okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Komisja ta, właściwa ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, ocenia przedłożone dokumenty i na ich podstawie podejmuje decyzję o przyznaniu uprawnień (segregator aktów prawnych).

To podejście umożliwia uwzględnienie indywidualnego przypadku każdego wnioskodawcy i zapewnia, że kwalifikacje są oceniane kompleksowo, nie tylko na podstawie nazwy kierunku studiów. Warto jednak pamiętać, że proces ten wymaga dokładnego przygotowania i przedłożenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzają zakres ukończonych studiów oraz ich zgodność z wymaganiami dla danej specjalności uprawnień budowlanych (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami