Blog

Działania cyrkulacji zdjęcie nr 10
18.03.2024

Kiedy nie trzeba odbywać praktyki zawodowej?

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa w branży budowlanej odgrywa kluczową rolę w przygotowaniu do zawodu inżyniera, architekta czy innego specjalisty technicznego. Proces zdobywania uprawnień budowlanych jest ściśle regulowany i zróżnicowany w zależności od kraju, ale istnieją pewne wspólne zasady i wymagania (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
Praktyka zawodowa pozwala na zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia, które są niezbędne do samodzielnego realizowania projektów budowlanych. W zależności od pożądanego zakresu uprawnień, praktyka może być odbywana na budowie – gdzie można zdobyć doświadczenie bezpośrednio w procesie budowlanym, lub w biurze projektowym – gdzie skupia się głównie na aspektach projektowych i inżynierskich.
Czas trwania praktyki jest zmienny i może zależeć od wielu czynników, takich jak wcześniejsze wykształcenie, doświadczenie oraz specyficzne wymagania prawne w danym kraju lub regionie. Standardowo wymaga się od 1,5 roku do 4 lat praktyki, aby kandydat mógł ubiegać się o pełne uprawnienia budowlane. Jest to istotny element procesu, ponieważ zapewnia, że wszystkie osoby ubiegające się o uprawnienia są właściwie przygotowane do wykonywania zawodu na wysokim poziomie (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
Warto zauważyć, że w niektórych przypadkach praktyka zawodowa może nie być wymagana. Dotyczy to przede wszystkim osób, które już posiadają pewne uprawnienia w określonej specjalności i ubiegają się o uprawnienia w innej dziedzinie. Jest to uznawane za ułatwienie, ponieważ osoba taka ma już pewne doświadczenie i wiedzę, które mogą być częściowo przenoszone na nową specjalność.

Kiedy praktyka zawodowa nie jest wymagana?

Zgodnie z art. 14 ust. 5 Ustawy Prawo budowlane, osoby, które już posiadają uprawnienia w ograniczonym zakresie w określonej specjalności, nie muszą ponownie odbywać praktyki zawodowej, aby ubiegać się o uprawnienia bez ograniczeń w tej samej specjalności. Jest to istotne ułatwienie, które pozwala na rozwój zawodowy bez konieczności ponownego przechodzenia przez cały proces praktyki (uprawnienia budowlane).
Istnieją różne przypadki, w których ta zasada ma zastosowanie:

  • Osoby z ograniczonymi uprawnieniami do projektowania w danej specjalności mogą ubiegać się o pełne uprawnienia projektowe bez dodatkowej praktyki.
  • Osoby z ograniczonymi uprawnieniami do kierowania robotami mogą ubiegać się o pełne uprawnienia do kierowania robotami w tej samej specjalności bez ponownego odbywania praktyki.
  • Osoby posiadające ograniczone uprawnienia łączne do projektowania i kierowania robotami mogą ubiegać się o pełne uprawnienia w obu obszarach bez dodatkowej praktyki (program egzamin ustny).

Ważnym elementem jest także to, że kierownik praktyki zawodowej, który nadzorował pierwotne odbywanie praktyki, musi posiadać pełne uprawnienia w danej specjalności. Jeśli praktyka zawodowa była nadzorowana przez osobę z uprawnieniami w ograniczonym zakresie, wtedy, przy ubieganiu się o uprawnienia bez ograniczeń, konieczne będzie ponowne odbycie praktyki.

Ubieganie się o uprawnienia w tej samej specjalności i zakresie, ale innego rodzaju

Procedury zdobywania kolejnych rodzajów uprawnień budowlanych w Polsce, gdzie istnieje możliwość rozszerzania zakresu posiadanych uprawnień bez konieczności powtarzania całej praktyki zawodowej, o ile ubiega się o uprawnienia w tej samej specjalności i zakresie.

Posiadacze uprawnień do kierowania robotami budowlanymi, którzy chcą uzyskać uprawnienia projektowe w tej samej specjalności i zakresie, nie muszą powtarzać praktyki na budowie. Ich kolejnym krokiem będzie zdobycie doświadczenia w sporządzaniu projektów, co jest wymagane do uzyskania uprawnień projektowych (opinie o programie).

Osoby, które mają uprawnienia do projektowania w określonej specjalności i zakresie, ubiegające się o uprawnienia wykonawcze (do kierowania robotami) w tej samej specjalności, nie będą musiały powtarzać praktyki związanej z pracą na budowie, ponieważ mają już doświadczenie związane z realizacją projektów.

W obu przypadkach, przy ubieganiu się o nowe uprawnienia, konieczne jest przedstawienie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje oraz praktykę zawodową odbytą przy zdobywaniu poprzednich uprawnień. Jest to istotne, gdyż potwierdza, że kandydat posiada już niezbędne doświadczenie w pewnych obszarach, co pozwala na eliminację redundancji w wymaganiach kwalifikacyjnych.

Odbycie praktyki zawodowej w ramach programu studiów

Zgodnie z polskim prawem, praktyka zawodowa odbyta w ramach programu studiów może być zaliczona jako odpowiednia dla uzyskania uprawnień budowlanych. Jest to możliwe, ale pod pewnymi warunkami. Kluczowym aspektem jest to, że program studiów, w ramach którego odbywa się ta praktyka, musi być szczególnie opracowany z udziałem odpowiedniego organu samorządu zawodowego. Oznacza to, że uczelnia musi współpracować z samorządem zawodowym inżynierów lub architektów w celu opracowania takiego programu.

Współpraca ta zwykle odbywa się na podstawie umowy zawartej między uczelnią a samorządem zawodowym. Umowa ta powinna określać zakres, cele i sposób realizacji praktyk zawodowych, tak aby odpowiadały one wymaganiom stawianym przyszłym profesjonalistom w branży budowlanej (segregator aktów prawnych).

Wartością dodaną takiego rozwiązania jest to, że studenci, którzy odbywają praktykę zawodową w ramach takiego programu, mogą lepiej przygotować się do przyszłej pracy zawodowej i jednocześnie przybliżają się do spełnienia wymogów niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych bez potrzeby odbywania dodatkowej praktyki po zakończeniu studiów.

Elastyczne podejście do kwalifikowania praktyki

Obecne przepisy umożliwiają elastyczne podejście do kwestii praktyk zawodowych, co jest korzystne dla osób ubiegających się o różne rodzaje uprawnień budowlanych.
Zgodnie z tymi regulacjami, jeżeli osoba ubiegająca się o uprawnienia budowlane odbyła już praktykę zawodową, która pokrywa się zakresem z wymaganiami dla innych uprawnień budowlanych, nie musi ona powtarzać tej samej praktyki. Jest to istotne ułatwienie, ponieważ pozwala na uniknięcie redundancji i oszczędność czasu (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Jednak, mimo tej elastyczności, istotne jest spełnienie dodatkowych wymagań formalnych, które mogą obejmować między innymi dokumentację przebiegu praktyki, jej cele, zakres oraz ocenę. Ważne jest również, aby praktyka była nadzorowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia, tzn. pierwotnego kierownika praktyki, który powinien posiadać doświadczenie oraz kompetencje w danej dziedzinie budownictwa.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Działania cyrkulacji zdjęcie nr 15 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 16 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 17
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 18
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 19 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 20 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 21
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 31 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 32 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 33
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 34
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 35 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 36 Działania cyrkulacji zdjęcie nr 37
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działania cyrkulacji zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami