Kit asfaltowy

Kit asfaltowy

Kit asfaltowy jest materiałem składającym się z asfaltów ponaftowych, wypełniaczy (głównie włóknistych), rozpuszczalników organicznych oraz substancji uplastyczniających i zwiększających przyczepność kitu. Kity te znane są pod różnymi nazwami handlowymi: Abizol KF, Azbetol, Bitizol KF, Bitizol SB.
Kit asfaltowy w temperaturze 18°C stanowi jednorodną masę o barwie czarnej, o konsystencji prawie stałej, gęstej pasty lub ciasta. W temperaturze 18°C można go ugniatać i formować w palcach (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kit nie powinien ściekać ani spływać, a po wygrzewaniu w temperaturze 120°C w ciągu 3 godzin nie powinien tracić całkowicie swej plastyczności, może tylko lekko stwardnieć. Kit powinien wykazywać dobrą przyczepność do betonu oraz odporność na zamrażanie w temperaturze -20°C. Na ogół kity asfaltowe uszczelniające zachowują plastyczność w granicach temperatur od -20°C do 60°C; w temperaturze 35°C są łatwo urabialne, a w 25°C dają się formować w wałki i układać w szczelinach dylatacyjnych.
Kity asfaltowe uszczelniające cechuje dobra odporność na działanie wody, ale niska na roztwory alkaliczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Odporność kitów asfaltowych na środowiska roztworów kwaśnych jest bardzo niewielka ze względów na niekwasoodporne wypełniacze (kreda, wełna żużlowa itp.).

Kit asfaltowy uszczelniający służy do wypełniania szczelin dylatacyjnych w konstrukcjach betonowych w budownictwie, do reperacji drobnych uszkodzeń izolacji papowych, blaszanych, do uszczelniania basenów, rur betonowych, do kitowania szyb w świetlikach (najlepiej nadaje się do tego celu Bitizol SB) itp. Kit ten może również być zastosowany jako środek uszczelniający połączenia materiałów, takich jak: beton, blacha, stal, drewno, szkło itp. Kitów asfaltowych uszczelniających nie należy stosować przy wykonywaniu wykładzin chemoodpornych z płytek ceramicznych (uprawnienia budowlane)..

Odporność termiczna

Abizol KF i Bitizol KF i SB wymagają uprzedniego uplastycznienia do konsystencji roboczej przez lekkie ogrzanie do temperatury 20-^-30°C; następnie formuje się wałki i wciska je w szczeliny za pomocą rozgrzanego żelazka do fugowania lub płaskiego dłuta. Można również podgrzać kit do konsystencji płynnej (temp. ok. 140°C) i zalewać nim poziome szczeliny dylatacyjne lub inne miejsca uszczelniane. Kit należy ogrzewać w specjalnych kotłach do topienia asfaltów przy ciągłym mieszaniu topionej masy (program egzamin ustny).
Azbetol stosuje się na zimno bez podgrzewania. Nadmiar kitu usuwa się ze szczelin przez ścięcie ostrą szpachlą. Szczeliny wypełnione kitem asfaltowym powinny być uprzednio zagruntowane roztworem asfaltowym (opinie o programie).

Przy stosowaniu kitów asfaltowych uszczelniających należy przestrzegać ogólnych przepisów bhp. i p.poż. obowiązujących na budowach.
Bikolit I stanowi sproszkowaną mieszaninę wysokotopliwego asfaltu ponaftowego i wypełniaczy kwasoodpornych. Bikolit I jest masą jednoskładnikową stosowaną na gorąco. Utwardzenie masy następuje wskutek zestygnięcia.
Bikolit I jest materiałem kruchym, z uwagi na to stosuje się go na gorąco przeważnie z dodatkiem asfaltu IW-100 lub lepiku asfaltowego w ilości 10-50% w zależności od przeznaczenia (segregator aktów prawnych).

Dodatek asfaltu do Bikolitu I z przeznaczeniem na masę chemoodporną wynosi 10-20 części wagowych na 100 części wagowych Bikolitu. Dodatek asfaltu do Bikolitu I z przeznaczeniem na izolację ciągłą asfaltową wynosi ok. 100 części wagowych na 100 części wagowych Bikolitu. Masa jest odporna w temperaturze pokojowej na działanie wody, roztworów soli mineralnych, kwasu siarkowego 20-procentowego, podchlorynu sodu 5-procentowego, kwasu octowego 5-procentowego oraz dość odporna na działanie roztworów ługu 5- i 10-procentowego, nieodporna zaś na oleje, tłuszcze i rozpuszczalniki organiczne. Bikolit I odznacza się minimalną nasiąkliwością. Ma ograniczoną odporność termiczną w podwyższonych temperaturach mięknie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !