Kryteria oceny

Kryteria oceny
Kryteria oceny

Zarejestrowanie zmian stanu technicznego w czasie prowadzonych obserwacji umożliwia ocenę przebiegu zużywania technicznego, a następnie określenie trwałości części składowych. Ocenie stanu technicznego powinno być poddane co najmniej 50% wszystkich lokali badanego budynku (program uprawnienia budowlane na komputer). Za wystarczającą i największą liczbę elementów danego typu poddanych badaniu przyjmuje się 100, przy czym powinny to być elementy wbudowane w lokale szczytowe, środkowe oraz najwyższej i najniższej kondygnacji danego budynku.

Badanie każdego z wyznaczonych budynków należy prowadzić w okresie do 3 lat dwa razy do roku, a potem raz do roku. W szczególnie ważnych przypadkach wskazane jest prowadzenie w budynku badań uzupełniających laboratoryjnych lub nieniszczących (np. dla zewnętrznych ścian scalonych z betonu komórkowego) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

W celu wyeliminowania subiektywności oceny osoby kontrolującej opracowano „klucz”, tj. tablice kryteriów oceny stanu technicznego, którymi należy posługiwać się przy badaniu. Każdy typ badanego elementu ma własną tablicę „Kryteria oceny stanu technicznego”, np. dla oceny ścian zewnętrznych (uprawnienia budowlane). Wskazane jest, aby badania i ocenę powtórzyła inna osoba nie znająca poprzednich wyników.

Przy badaniach należy również pamiętać, że na wyznaczenie wielkości zużycia części składowych elementów mają wpływ między innymi następujące czynniki:

  • dokładność oceny,
  • klasyfikacja na podstawie przygotowania zawodowego,
  • opinie użytkownika,
  • badania laboratoryjne, badania nieniszczące,
  • warunki techniczne wykonania i odbioru (program egzamin ustny).
  • Karty informacyjne. Przygotowane są one w formie tabelarycznej. Wypełnienie np. karty informacyjnej „D” polega na zarejestrowaniu sklasyfikowanej wg kryteriów oznaki zużycia części składowej w odpowiednim miejscu. Budowa tej karty oparta jest na budowie tablicy „Kryteria oceny stanu technicznego”. Każdy rodzaj oznaki zużycia, ponumerowany zgodnie z „Kryteriami”, scharakteryzowano 4 stanami zużycia. W kolumnach odnoszących się do stanów, pod opisem oznaki, pozostawiono puste pole podzielone na 100 małych kwadratów, ponumerowanych od 1 do 100 (zgodnie z założeniem, że 100 elementów w budynku wystarcza do miarodajnej oceny wyników). Przykład ten dotyczy zinwentaryzowania rys i pęknięć tynku (od wewnątrz pomieszczenia) dla 68 płyt ścian zewnętrznych (opinie o programie).

Wdrażanie metody badań

Na podstawie karty informacyjnej „D” wypełnia się kartę „E”. Dane uzyskane z kart „E” wpisuje się systematycznie do kart „F”. Przedstawiony w tablicy przykład dotyczy jednej z części składowych ściany zewnętrznej, np. tynku. Wdrażanie tej metody badań pozwoli na jej dalsze uściślanie i uzyskiwanie danych na temat rzeczywistego przebiegu zużywania elementów budynków (segregator aktów prawnych).

W ogólnym programie rozwoju budownictwa mieszkaniowego przewiduje się u nas dalsze rozwijanie budownictwa wielkopłytowego i szersze wprowadzanie budownictwa monolitycznego. Spośród zalecanej do stosowania technologii wielkopłytowej przewidziane są m. in. systemy: W-70, WK-70, Szczecin, WUF-T, OWT-67 i WWP.

Przy ogólnym działaniu dotyczącym udoskonalania i poprawiania jakości budownictwa mieszkaniowego dużo uwagi poświęca się również zwiększeniu jego efektywności. W tym zakresie prowadzi się prace dotyczące zmniejszenia materiałochłonności i pracochłonności stosowanych rozwiązań materiałowo-konstrukcyjnych. Dużo uwagi poświęca się również zapewnieniu większej niż dotychczas niezawodności rozwiązań projektowych i efektywności technologii produkcji elementów i realizacji budynków, a także zapewnieniu coraz lepszego standardu wyposażenia nowych mieszkań (promocja 3 w 1).

Założenia dotyczące rozwoju budownictwa mieszkaniowego przewidują znaczny wzrost nie tylko ilościowy, lecz i jakościowy. Interesujące więc będzie podanie przykładów dotyczących oceny jakości realizowanych budynków oraz rodzaju występujących wad i uszkodzeń. Jednocześnie przykłady zagraniczne pozwolą na porównanie wad występujących w budownictwie innych krajów i w naszym.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !