Kwadratura Gaussa

Kwadratura Gaussa

Kwadratura Gaussa - kwadratura polegająca na aproksymacji wartości całki j f(x) dv sumą w której dla ustalonego n tak wybiera się węzły xk i tak dobiera się współczynniki Ak, że otrzymuje się dokładne wartości całki dla wszystkich J(x) będących wielomianami algebraicznymi stopnia nie wyższego niż 2n- 1 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kwadratura koła - problem postawiony w starożytności: czy zawsze można dla danego koła zbudować konstrukcyjnie (tzn. przy użyciu cyrkla i liniału) kwadrat o polu równym polu tego koła; rozstrzygnięty negatywnie kwadrofonia, tetrafonia - stereofonia, w której stosuje się cztery oddzielne kanały transmisyjne kwadrupleks - w telegrafii układ umożliwiający jednoczesne przesyłanie po jednym torze dwóch sygnałów w jednym kierunku i dwóch w przeciwnym kierunku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwadruplet widmowy - multiplet widmowy składający się z czterech linii kwadrupol (elektryczny lub magnetyczny) - układ dwóch wzajemnie kompensujących się dipoli elektrycznych (k. elektryczny) lub magnetycznych (k. magnetyczny) kwadryka - mat. każda z następujących pięciu rodzajów powierzchni drugiego stopnia; elipsoida, hiperboloida (jedno- i dwupowłokowa), paraboloida (eliptyczna i hiperboliczna).

Kwadryka naprężeń, powierzchnia naprężeń - miejsce geometryczne końców wektorów skierowanych wzdłuż normalnych do przekrojów przeprowadzonych w rozpatrywanym punkcie ciała, o długościach odwrotnie proporcjonalnych do pierwiastków z wartości bezwzględnych odpowiednich naprężeń normalnych (uprawnienia budowlane).
kwadryka wydłużeń, powierzchnia odkształceń - powierzchnia drugiego rzędu, której promienie są odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z wartości liczbowej wydłużeń względnych elementów leżących na tych promieniach.

Kwalimetria - dział metrologii zajmujący się opracowywaniem zasad i sposobów pomiaru oraz liczbowej oceny jakości wszelkiego rodzaju wyrobów i procesów technologicznych kwant - najmniejsza porcja, o jaką może ulec zmianie dana wielkość fizyczna (np. energia, pęd) określonego układu kwant y - foton o wielkiej energii kwant anihilacyjny - foton anihilacyjny kwant działania, kwant krętu, b - najmniejsza możliwa wartość, o którą może się zmieniać kret ciała Planckakwant promieniowania.

Kwantowanie

Kwantowanie , kwantyzacja, dyskretyzacja - przekształcanie jednoznaczne funkcji o wartościach tworzących zbiór ciągły w funkcje o wartościach tworzących zbiór dyskretny kwantowanie, kwantyzacja - zastępowanie wielkości fizycznych charakteryzujących stan układu odpowiadającymi im operatorami, spełniającymi pewne określone przez mechanikę kwantową warunki (program egzamin ustny).
kwantowanie drugie - stosowana w kwantowej teorii pola procedura polegająca na zastąpieniu funkcji falowych pewnymi kombinacjami operatorów kreacji i anihilacji
kwantyfikator egzystencjalny - kwantyfikator szczegółowy (opinie o programie).

Kwantyfikator ogólny - symbol logiczny o kształcie najczęściej będący odpowiednikiem wyrażenia „dla każdego .v”; k.o. poprzedza funkcję zdaniową zawierającą zmienną x kwantyfikator szczegółowy, kwantyfikator egzystencjalny - symbol logiczny o kształcie najczęściej V będący odpowiednikiem wyrażenia „istnieje takie x, że" lub „dla pewnego .Y”; k.s. poprzedza funkcję zdaniową zawierającą zmienną (segregator aktów prawnych).
kwantyl rzędu p - w przypadku zmiennej losowej X kwantylem rzędu p nazywa się każda wartość (xp) tej zmiennej spełniająca warunki P(X ^ xp) ^ p (czyi. prawdopodobieństwo, że zmienna X przybierze wartość mniejszą lub równą xp, jest większe lub równe p), kwantyle o rzędzie różnym od 0 i 1 oraz równym k/2, Ac/4, A;/10, A:/100, gdzie A: jest liczbą całkowitą, noszą (odpowiednio) nazwę: mediana, kwarty 1, decyl, centyl (perce n t y 1); w przypadku zmiennej losowej ciągłej wspomniane kwantyle dzielą zbiór wartości zmiennej na takie ciągłe podzbiory, że prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmienną wartości należącej do tych podzbiorów są (odpowiednio) równe i wynoszą (odpowiednio) 1/2, 1/4, 1/10, 1/100; w przypadku rozkładów liczebności - medianą, kwartylami itd. (ogólnie: kwantylami) nazywa się wartości zmiennej pełniące analogiczną funkcję względem frakcji elementów próby posiadających wartość z danego przedziału (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami