Blog

Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 10
17.06.2021

Kwadratura Gaussa

W artykule znajdziesz:

Kwadratura Gaussa

Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 11
Kwadratura Gaussa

Kwadratura Gaussa - kwadratura polegająca na aproksymacji wartości całki j f(x) dv sumą w której dla ustalonego n tak wybiera się węzły xk i tak dobiera się współczynniki Ak, że otrzymuje się dokładne wartości całki dla wszystkich J(x) będących wielomianami algebraicznymi stopnia nie wyższego niż 2n- 1 (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kwadratura koła - problem postawiony w starożytności: czy zawsze można dla danego koła zbudować konstrukcyjnie (tzn. przy użyciu cyrkla i liniału) kwadrat o polu równym polu tego koła; rozstrzygnięty negatywnie kwadrofonia, tetrafonia - stereofonia, w której stosuje się cztery oddzielne kanały transmisyjne kwadrupleks - w telegrafii układ umożliwiający jednoczesne przesyłanie po jednym torze dwóch sygnałów w jednym kierunku i dwóch w przeciwnym kierunku (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
kwadruplet widmowy - multiplet widmowy składający się z czterech linii kwadrupol (elektryczny lub magnetyczny) - układ dwóch wzajemnie kompensujących się dipoli elektrycznych (k. elektryczny) lub magnetycznych (k. magnetyczny) kwadryka - mat. każda z następujących pięciu rodzajów powierzchni drugiego stopnia; elipsoida, hiperboloida (jedno- i dwupowłokowa), paraboloida (eliptyczna i hiperboliczna).

Kwadryka naprężeń, powierzchnia naprężeń - miejsce geometryczne końców wektorów skierowanych wzdłuż normalnych do przekrojów przeprowadzonych w rozpatrywanym punkcie ciała, o długościach odwrotnie proporcjonalnych do pierwiastków z wartości bezwzględnych odpowiednich naprężeń normalnych (uprawnienia budowlane).
kwadryka wydłużeń, powierzchnia odkształceń - powierzchnia drugiego rzędu, której promienie są odwrotnie proporcjonalne do pierwiastka kwadratowego z wartości liczbowej wydłużeń względnych elementów leżących na tych promieniach.

Kwalimetria - dział metrologii zajmujący się opracowywaniem zasad i sposobów pomiaru oraz liczbowej oceny jakości wszelkiego rodzaju wyrobów i procesów technologicznych kwant - najmniejsza porcja, o jaką może ulec zmianie dana wielkość fizyczna (np. energia, pęd) określonego układu kwant y - foton o wielkiej energii kwant anihilacyjny - foton anihilacyjny kwant działania, kwant krętu, b - najmniejsza możliwa wartość, o którą może się zmieniać kret ciała Planckakwant promieniowania.

Kwantowanie

Kwantowanie , kwantyzacja, dyskretyzacja - przekształcanie jednoznaczne funkcji o wartościach tworzących zbiór ciągły w funkcje o wartościach tworzących zbiór dyskretny kwantowanie, kwantyzacja - zastępowanie wielkości fizycznych charakteryzujących stan układu odpowiadającymi im operatorami, spełniającymi pewne określone przez mechanikę kwantową warunki (program egzamin ustny).
kwantowanie drugie - stosowana w kwantowej teorii pola procedura polegająca na zastąpieniu funkcji falowych pewnymi kombinacjami operatorów kreacji i anihilacji
kwantyfikator egzystencjalny - kwantyfikator szczegółowy (opinie o programie).

Kwantyfikator ogólny - symbol logiczny o kształcie najczęściej będący odpowiednikiem wyrażenia „dla każdego .v”; k.o. poprzedza funkcję zdaniową zawierającą zmienną x kwantyfikator szczegółowy, kwantyfikator egzystencjalny - symbol logiczny o kształcie najczęściej V będący odpowiednikiem wyrażenia „istnieje takie x, że" lub „dla pewnego .Y”; k.s. poprzedza funkcję zdaniową zawierającą zmienną (segregator aktów prawnych).
kwantyl rzędu p - w przypadku zmiennej losowej X kwantylem rzędu p nazywa się każda wartość (xp) tej zmiennej spełniająca warunki P(X ^ xp) ^ p (czyi. prawdopodobieństwo, że zmienna X przybierze wartość mniejszą lub równą xp, jest większe lub równe p), kwantyle o rzędzie różnym od 0 i 1 oraz równym k/2, Ac/4, A;/10, A:/100, gdzie A: jest liczbą całkowitą, noszą (odpowiednio) nazwę: mediana, kwarty 1, decyl, centyl (perce n t y 1); w przypadku zmiennej losowej ciągłej wspomniane kwantyle dzielą zbiór wartości zmiennej na takie ciągłe podzbiory, że prawdopodobieństwa przyjęcia przez zmienną wartości należącej do tych podzbiorów są (odpowiednio) równe i wynoszą (odpowiednio) 1/2, 1/4, 1/10, 1/100; w przypadku rozkładów liczebności - medianą, kwartylami itd. (ogólnie: kwantylami) nazywa się wartości zmiennej pełniące analogiczną funkcję względem frakcji elementów próby posiadających wartość z danego przedziału (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 16 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 17 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 18
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 19
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 20 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 21 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 22
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 32 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 33 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 34
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 35
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 36 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 37 Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 38
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Inwestor – jakie ma prawa i obowiązki? zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami