Kwasy asfaltogenowe

Kwasy asfaltogenowe

Kwasy asfaltogenowe i ich bezwodniki, których zawartość wpływa dodatnio i warunkuje dobrą przyczepność (adhezję) błonki bitumicznej do powierzchni kruszywa lub włókien organicznych.
Karbeny - składniki rozpuszczalne w dwusiarczku węgla, a nierozpuszczalne w czterochlorku węgla, zbliżone własnościami do asfaltenów. Występują one w niektórych gatunkach twardych asfaltów i w asfaltytach. Są to wysokocząsteczkowe związki powstające w asfaltach w wysokich temperaturach.

Zawartość karbenów w asfaltach ponaftowych w ilości większej niż 5°/o wskazuje na przepalenie asfaltu, co obniża jego własności wiążące i plastyczne (program uprawnienia budowlane na komputer).
Karboidy i zanieczyszczenia mineralne są to składniki asfaltów nierozpuszczalne w żadnym rozpuszczalniku organicznym. Składają się one z mieszaniny domieszek nieorganicznych z organicznymi nierozpuszczalnymi składnikami asfaltu i domieszek organicznych nierozpuszczalnych w dwusiarczku węgla.

Zagadnienie parafiny i jej wpływu na asfalt było przedmiotem wieloletnich badań i sporów. Stwierdzono niewątpliwie, że większe zawartości parafiny obniżają techniczne właściwości asfaltów, powodując obniżenie ciągliwości, kruchość, zbyt szybkie upłynnienie i twardnienie przy podwyższaniu i obniżaniu temperatury oraz żółtobrązowy kolor powierzchni pokrywanych tego rodzaju asfaltami (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Własności asfaltów parafinowych zależą w dużym stopniu od postaci, w jakiej parafina występuje w asfalcie. Postać krystaliczna jest bardziej szkodliwa niż postać drobno- krystaliczna (cerezyna) lub mazista (wazelina). Jako dopuszczalną zawartość parafiny w asfaltach tzw. bezparafinowych przyjęto 2%. Asfalty o zawartości powyżej 2°/o nazywa się parafinowymi i ustala się dla nich oddzielne normy własności. Asfalty, zwłaszcza naturalne, zawierać mogą od 2 do 12% siarki. Na ogół zawartość siarki w asfalcie w granicach 5-6% uważana jest za cechę dodatnią, wpływającą na poprawę jego właściwości, odporności na działanie wyższych temperatur i ,,starzenie się” pod wpływem czynników atmosferycznych (uprawnienia budowlane).
Asfalty zawierające siarkę szczególnie chętnie stosowane są jako dodatek stabilizujący smoły i ich mieszanki z innymi asfaltami.
Asfalty o wysokiej zawartości siarki wydzielane są często w oddzielną grupę normalizacyjną (program egzamin ustny).

Asfalty

Asfalty przedstawiają pod względem fizykochemicznym układ koloidalny, w którym:
- fazę rozpraszającą (środowisko rozpraszające) stanowi olej o wysokiej lepkości (wiskozie), składający się z węglowodorów alifatycznych i aromatycznych;
- fazę rozproszoną stanowią:
- asfalteny - ultramikroskopowe cząstki węgla otoczone związkami wysokomolekularnych węglowodorów cyklicznych,
- żywice asfaltowe,
- karbeny - substancje o dużej zawartości węgla z nieznaczną zawartością węglowodorów, kruche i łamliwe (opinie o programie).

Właściwości asfaltów zależą przede wszystkim od koncentracji fazy rozproszonej i jej rozdrobnienia, jak również od charakteru środowiska rozpraszającego. Wzajemny stosunek tych dwóch elementów oraz specyficzne właściwości poszczególnych składników decydują o cechach asfaltów, ich konsystencji (stałej, półstałej, lub ciekłej), plastyczności, elastyczności i właściwościach wiążących, zachowaniu się przy ogrzewaniu lub chłodzeniu, a także odporności na działanie czynników atmosferycznych.
Najbardziej istotnymi składnikami w asfalcie są asfalteny żywice asfaltowe (segregator aktów prawnych). Tworzą one tzw. micele asfaltowe, rozproszone w środowisku oleistym.

Można ustalić następujące zależności między składem a właściwościami asfaltów:
- zwiększenie zawartości asfaltenów, karbenów i karboidów utwardza asfalty, uodpornia na działanie temperatury, czyni je mało plastycznymi;
- zwiększenie zawartości żywic do pewnych granic wpływa dodatnio na poprawienie ciągliwości asfaltów;
- zmiany zawartości olejów wpływają na właściwości wiążące asfaltów; nadmierna zawartość olejów obniża siłę wiążącą asfaltów, właściwa zawartość olejów przy odpowiednim stosunku innych składników wpływa na poprawę ciągliwości asfaltów (promocja 3 w 1)..

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !