Masy asfaltowe

Masy asfaltowe

Lepiki stosuje się również do klejenia płyt izolacji termicznej. Odmianą lepiku jest masa zalewowa Z (PN-54/5-30001), stosowana na gorąco w temperaturze 150°C do wypełnienia szczelin dylatacyjnych. Składa się ona z odpowiednio dobranych asfaltów oraz wypełniaczy w postaci azbestu, mączki wapiennej i plastyfikatorów, jak kauczuk i pak tłuszczowy (program uprawnienia budowlane na komputer).
Asfalt lany jest masą składającą się z lepiszcza asfaltowego (ok. 10-12%), mączki mineralnej (ok. 25%), piasku (ok. 35%) i. grysu lub żwiru (ok. 30%).

Masę przygotowuje się w kotłach dodając do roztopionego asfaltu (ok. 150°C) stopniowo wypełniacze w kolejności od frakcji najdrobniejszych do grubych. Gotową, gorącą i jednorodną masę rozprowadza się na podłożu drewnianymi pacami. Asfalt lany stosuje się jako warstwę ochronną izolacji wodoszczelnych typu ciężkiego oraz jako posadzki (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Masy asfaltowe stosowane na gorąco, znane od dawna i tradycyjnie stosowane w budownictwie, są trudne w użyciu oraz wykazują wiele wad, których nie mają lepiki i masy asfaltowe stosowane na zimno.

Te ostatnie są dostarczane na budowę w stanie gotowym do użytku, nie wymagają roztapiania w wysokich temperaturach, a najwyżej podgrzania w okresie chłodów do temperatury roboczej ok. 20°C. Masy powłokowe i plastyczne stosowane na zimno mogą być wykonane przy użyciu roztworów asfaltowych lub emulsji asfaltowych.
Roztwory asfaltowe lub asfalty upłynnione są to asfalty przemysłowe rozpuszczone w schnącym szybko rozpuszczalniku (solwentnafta, benzol, toluen, benzyna lakowa) z ewentualnymi dodatkami uszlachetniającymi (żywica kumaronowa, kalafonia, pokost) (uprawnienia budowlane).

Konsystencja roztworów asfaltowych jest ciekła do plastycznej. W temperaturze 10-20°C asfalty upłynnione powinny rozprowadzać się łatwo szczotką malarską lub szpachlą malarską. Czas wysychania takiej powłoki powinien być nie dłuższy niż 1 doba. Zależnie od stosunku składników rozróżnia się roztwory do gruntowania, roztwory powłokowe, lepiki i kity.

Roztwory asfaltowe

Roztwory asfaltowe do gruntowania (PN-74/B-24622) są to ciecze łatwo palne i trujące. Stosuje się je do gruntowania podłoży betonowych i wypraw pod izolacje asfaltowe. Mają one dobrą przyczepność do podłoża, co wynika ze zdolności .wnikania tych roztworów w pory betonu. Znajdujące się na powierzchni betonu pyły zostają trwale związane, a podłoże wzmocnione i zaimpregnowane. Produkowane są następujące roztwory Jo gruntowania: Asfaltina, Abizol-R, Izolit R-l (program egzamin ustny).

Roztwory asfaltowe izolacyjne albo powłokowe są to preparaty o konsystencji półgęstej, odpowiadające normowym właściwościom roztworów asfaltowych, lecz dzięki różnym dodatkom przystosowane do celów specjalnych. Służą do wykonania powłok przeciwwilgociowych i antykorozyjnych na betonach, metalach i pokryciach papowych. Do preparatów powłokowych należą: Abizol P (PN-74/B-24622), Bitizol P (PN-74/B-24620) oraz Terizol-K i Dacholeum (PN-76/B-24628) stosowane, ze względu na dodatki anty- biotyczne o bard/.o dużej sile toksycznej, przede wszystkim do izolowania materiałów pochodzenia organicznego (drewno, płyty wiórowe i pilśniowe, wyługowane płyty asfaltowe) (opinie o programie).

Lepiki asfaltowe stosowane na zimno (PN-74/B-24620) składają się z asfaltu lub mieszanin asfaltów oraz wypełniaczy, olejów uplastyczniających, dodatków uszlachetniających i rozpuszczalników. Lepik w temperaturze 20JC powinien być jednorodną czarną masą o konsystencji ciastowatej, bez widocznych cząstek wypełniacza, dającą się rozprowadzić szpachlą w warstwę grubości 0,6-1,0 mm. Lepiki te służą do układania i sklejania wielowarstwowych przepon z materiałów rolowych (segregator aktów prawnych).

Produkowane są lepiki: Abizol G i Bitizol. G. Do tej grupy należy również Abizol D - lepik asfaltowy z domieszkami substancji grzybobójczych i konserwujących, o dobrych właściwościach klejących i małej spływności (do krycia dachów o dużym kącie nachylenia oraz konserwacji pokryć dachowych z pap asfaltowych) (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !