Blog

Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 10
20.03.2024

Merytoryczna weryfikacja praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Praktyka do uprawnień budowlanych jest kluczowym etapem w procesie zdobywania pełnych kwalifikacji zawodowych w branży budowlanej. Aby praktyka była skuteczna i zgodna z obowiązującymi przepisami, należy wziąć pod uwagę kilka ważnych kwestii.

 • Okres praktyki: Okres praktyki powinien spełniać minimalne wymagania czasowe określone przez prawo lub odpowiednie instytucje regulujące. W zależności od kraju i rodzaju uprawnień, czas ten może się różnić, dlatego ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z lokalnymi przepisami.
 • Zakres wykonywanych czynności: Praktyka powinna obejmować różnorodne czynności techniczne, które są bezpośrednio związane z uprawnieniami, o które się ubiegamy. Zakres ten powinien być dostosowany do specyfiki pracy w branży budowlanej i umożliwiać zdobycie praktycznych umiejętności w różnych obszarach, takich jak projektowanie, nadzór budowlany, bezpieczeństwo pracy czy zarządzanie projektami.
 • Zgodność z docelowymi uprawnieniami: Praktyka powinna być ściśle powiązana z rodzajem uprawnień, które chcemy uzyskać. Oznacza to, że czynności wykonywane podczas praktyki powinny odpowiadać specyfice pracy, którą będziemy mogli wykonywać po uzyskaniu uprawnień. Na przykład, jeśli ubiegamy się o uprawnienia do nadzoru budowlanego, nasza praktyka powinna skupiać się na zadaniach związanych z nadzorem i kontrolą prac budowlanych.
 • Mentor i środowisko pracy: Ważne jest, aby praktyka odbywała się pod okiem doświadczonego mentora lub w ramach profesjonalnie zarządzanej firmy budowlanej. Mentor powinien posiadać odpowiednie uprawnienia i doświadczenie, aby móc skutecznie przekazać wiedzę i umiejętności praktykantom. Ponadto, środowisko pracy powinno być bezpieczne i sprzyjać efektywnej nauce (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Dokumentacja praktyki: Przebieg praktyki powinien być odpowiednio dokumentowany. Wiele instytucji wymaga prowadzenia dziennika praktyk, w którym zapisywane są wykonane zadania, nabyte umiejętności i ogólne postępy. Taka dokumentacja jest później często wymagana przy składaniu wniosku o uzyskanie uprawnień.

 

Jak jest weryfikowana praktyka zawodowa pod względem merytorycznym?

Zmiana w regulacjach dotyczących dokumentowania praktyki zawodowej młodych inżynierów może rzeczywiście mieć istotne konsekwencje dla procesu weryfikacji ich doświadczenia przez komisje kwalifikacyjne. Zniesienie obowiązku szczegółowego dokumentowania każdego tygodnia praktyki w książce praktyki zawodowej i zastąpienie go zbiorczym zestawieniem może ograniczać możliwość dokładnej analizy i oceny merytorycznej zakresu wykonywanych czynności.
Takie uproszczenie dokumentacji może prowadzić do kilku problemów:

 • Ograniczona weryfikacja umiejętności: Bez szczegółowych opisów wykonywanych zadań trudniej jest ocenić, czy praktyka faktycznie obejmowała wszystkie niezbędne doświadczenia i czy kandydat posiada odpowiednie umiejętności.
 • Zwiększone ryzyko subiektywizmu: Komisje kwalifikacyjne mogą być zmuszone polegać bardziej na swojej intuicji lub autorytecie osób rekomendujących kandydatów, co może prowadzić do subiektywnych ocen.
 • Utrudnione porównywanie kandydatów: Brak szczegółowych informacji utrudnia porównywanie doświadczenia różnych kandydatów, co może prowadzić do niesprawiedliwych ocen i decyzji (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Potencjalne obniżenie standardów kwalifikacyjnych: Jeśli komisje nie mogą dokładnie weryfikować praktyki zawodowej, może to prowadzić do obniżenia ogólnych standardów w zawodzie inżyniera.

Reformy w dokumentowaniu praktyki zawodowej powinny uwzględniać potrzebę zachowania przejrzystości i możliwości dokładnej weryfikacji doświadczenia zawodowego. Możliwe rozwiązania mogą obejmować wprowadzenie bardziej szczegółowych wytycznych co do treści zbiorczego zestawienia praktyki lub ponowne wprowadzenie bardziej szczegółowego dokumentowania praktyki w sposób, który równoważy potrzebę dokładności z obciążeniem administracyjnym dla kandydatów.

Kierownik i patron praktyki potwierdzają merytoryczny zakres praktyki

Przeniesienie odpowiedzialności za kontrolę i odpowiedni zakres wykonywanych obowiązków w ramach praktyki zawodowej na kierownika i patrona praktyki ma zarówno swoje zalety, jak i wady. Z jednej strony, może to sprzyjać większemu zaangażowaniu mentorów w proces nauczania i rozwój praktykantów. Z drugiej strony, stwarza to ryzyko, że niektóre praktyki mogą nie być w pełni zgodne ze standardami wymaganymi przez profesję, jeśli kierownik lub patron nie podejmą się odpowiedniej kontroli.
Oto kilka aspektów, które komisje kwalifikacyjne mogą wziąć pod uwagę przy weryfikacji dokumentów:

 • Zgodność z wymaganiami branżowymi: Komisje mogą sprawdzić, czy opisane w dokumentach czynności odpowiadają standardowym wymaganiom i oczekiwaniom dla danej specjalności inżynierskiej (uprawnienia budowlane).
 • Szczegółowość i zgodność opisu praktyki: Pomimo że praktyka jest dokumentowana w sposób uproszczony, komisje mogą analizować, czy podane informacje są wystarczająco szczegółowe i czy odzwierciedlają realny zakres pracy, który powinien być realizowany podczas praktyk.
 • Sprawdzenie referencji: Komisje mogą weryfikować wiarygodność kierownika praktyki oraz patrona, sprawdzając ich tło zawodowe i reputację w branży.
 • Sprawdzenie spójności informacji: Można porównać informacje zawarte w oświadczeniach z innymi dostępnymi danymi, na przykład z opisem projektów realizowanych w miejscu praktyk.
 • Wywiady z kandydatami: Komisje mogą również przeprowadzać wywiady z kandydatami, aby ocenić ich zrozumienie i doświadczenie w zakresie pracy, którą podają jako część swojej praktyki zawodowej.
 • Sprawdzenie zgodności z prawem: W przypadku wątpliwości co do zgodności praktyki ze stanem faktycznym, komisje mogą badać, czy nie doszło do naruszeń prawnych, co mogłoby mieć konsekwencje zarówno dla praktykanta, jak i dla kierownika praktyki.

 

Co może zweryfikować komisja kwalifikacyjna

Oto kilka kluczowych aspektów, na które komisje kwalifikacyjne mogą zwrócić uwagę:

 • Weryfikacja z organami administracji: Poprzez zwrócenie się do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego, komisja może uzyskać potwierdzenie zakresu prac, w których uczestniczył kandydat. Może to obejmować sprawdzenie, czy kandydat brał udział w konkretnych projektach budowlanych i czy jego udział był znaczący (program egzamin ustny).
 • Analiza prac projektowych: Komisja może zażądać przedstawienia prac projektowych wykonanych przez kandydata w celu sprawdzenia ich jakości oraz zgodności z wymogami specjalności, o które ubiega się kandydat.
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji: Komisja analizuje, czy wszystkie wymagane informacje, takie jak charakterystyczne parametry obiektu, adresy inwestycji, numery pozwoleń na budowę czy dane osób pełniących samodzielne funkcje techniczne, zostały odpowiednio uzupełnione.
 • Ocena adekwatności czasu praktyki: Komisja ocenia, czy podany czas praktyki jest proporcjonalny do zakresu i skomplikowania wymienionych prac projektowych lub robót budowlanych.
 • Związek stanowiska z specjalnością: Sprawdzane jest, czy nazwa stanowiska lub funkcja techniczna, jaką pełnił kandydat, są adekwatne do specjalności, w ramach której ubiega się on o uprawnienia.
 • Zgodność zakresu czynności: Komisja weryfikuje, czy zadania wykonywane przez kandydata odpowiadają specyfice i zakresowi specjalności, w której pragnie on uzyskać uprawnienia.

 

Co w przypadku gdy komisja ma wątpliwości?

W sytuacji, gdy komisja nabrałaby wątpliwości co do rzetelności odbytej praktyki zawodowej, ma kilka możliwości działania:

 • Wnioskowanie o przedstawienie dodatkowych dokumentów: Zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA), który reguluje postępowanie kwalifikacyjne, dowodami mogą być wszelkie dokumenty mające związek ze sprawą. Przykładowo mogą to być kopie dziennika budowy, pozwoleń na budowę, kopie umów, na podstawie których praktyka była odbywana itp. To oznacza, że komisja może poprosić wnioskodawcę o dostarczenie dodatkowych dokumentów potwierdzających przebieg praktyki zawodowej (opinie o programie).
 • Wszczęcie postępowania dowodowego: Komisja może wszcząć postępowanie dowodowe w celu dokładniejszego ustalenia faktycznego przebiegu praktyki zawodowej. W ramach tego postępowania, komisja może wezwać do złożenia wyjaśnień nie tylko samego wnioskodawcy, ale również kierownika praktyki oraz inne osoby związane z odbywaną praktyką zawodową. Pozwala to na szczegółowe zbadanie okoliczności i gromadzenie dowodów dotyczących rzetelności odbytej praktyki.
 • Zgłaszanie podejrzenia popełnienia przestępstwa: W poważniejszych przypadkach, gdy istnieją uzasadnione podejrzenia, że kandydat lub kierownik praktyki mogli dopuścić się poświadczenia nieprawdy, komisja ma możliwość zgłoszenia tej kwestii do organów ścigania. Jest to poważny krok, który może mieć duże konsekwencje dla osób zaangażowanych, włączając możliwość postępowania karnego.

Ponadto, kierownik praktyki, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, może podlegać również odpowiedzialności zawodowej, co oznacza, że może być poddany procedurom dyscyplinarnym przewidzianym w przepisach dotyczących jego zawodu.

Odbywanie całości praktyki zawodowej podczas trwania studiów

Studia na kierunkach technicznych wymagają dużego zaangażowania i poświęcenia, zwłaszcza jeśli chodzi o połączenie edukacji z praktyką zawodową. Przepisy pozwalające na odbywanie praktyki zawodowej po ukończeniu trzeciego roku studiów mają na celu umożliwienie studentom zdobycie cennego doświadczenia zawodowego, które jest niezbędne w wielu branżach technicznych. Jednakże, jak słusznie zauważyłeś, pogodzenie pełnoetatowej praktyki z pełnoetatowymi studiami stacjonarnymi może być wyzwaniem i w niektórych przypadkach może budzić wątpliwości co do możliwości efektywnego łączenia tych dwóch aktywności.

Praca na pół etatu jako forma odbywania praktyki zawodowej może być bardziej realistycznym i wykonalnym rozwiązaniem dla wielu studentów (segregator aktów prawnych). Pozwala to na lepsze zbalansowanie obowiązków zawodowych i akademickich, dając studentom możliwość skupienia się na obu aspektach ich rozwoju. Równocześnie, umożliwia to komisjom kwalifikacyjnym lepsze ocenianie rzetelności odbytej praktyki, gdyż studenci mogą wykazać się większym zaangażowaniem i skupieniem na mniejszej liczbie zadań jednocześnie.

Alternatywnie, połączenie pełnoetatowej praktyki zawodowej ze studiami niestacjonarnymi może być innym rozwiązaniem pozwalającym na efektywne łączenie teorii z praktyką. Studia niestacjonarne są często projektowane z myślą o osobach pracujących, oferując większą elastyczność godzinową i możliwość dostosowania tempa nauki do indywidualnych potrzeb i obowiązków zawodowych. Takie podejście może sprzyjać głębszemu zrozumieniu materiału i lepszemu wykorzystaniu zdobytej wiedzy w praktyce zawodowej.

Sztuczne wydłużanie prac odbywanych podczas praktyki zawodowej

Podczas dokumentowania praktyki zawodowej ważne jest, aby wszystkie wpisy i informacje odzwierciedlały rzeczywisty stan rzeczy. Sztuczne wydłużanie czasu trwania wykonywanych czynności zawodowych w celu skrócenia okresu praktyki lub spełnienia minimalnych wymogów może prowadzić do problemów z komisją kwalifikacyjną, a także osłabiać wiarygodność i wartość doświadczenia zawodowego.

Przestrzeganie rzetelności w dokumentowaniu praktyki zawodowej ma kilka kluczowych korzyści:

 • Wiarygodność: Rzetelne dokumentowanie doświadczenia zwiększa wiarygodność wnioskodawcy w oczach komisji kwalifikacyjnej i przyszłych pracodawców.
 • Rozwój zawodowy: Realistyczne odzwierciedlenie wykonanych zadań i nabytych umiejętności może lepiej przygotować do przyszłych wyzwań zawodowych.
 • Zgodność z prawem: Przestrzeganie obowiązujących przepisów i standardów etycznych jest podstawą profesjonalizmu w każdej dziedzinie.

Osoby z doświadczeniem zawodowym, pracujące w komisjach kwalifikacyjnych, mogą łatwo ocenić, które terminy realizacji zadań są realistyczne. Nieprawidłowości, takie jak nierealistycznie długie lub krótkie okresy poświęcone na określone zadania, mogą wzbudzić podejrzenia i skłonić komisję do wszczęcia postępowania dowodowego. W skrajnych przypadkach może to nawet skutkować konsekwencjami prawnymi dla osób, które świadomie wprowadzają w błąd.

Nietechniczne stanowisko w umowie, na podstawie której odbywana jest praktyka

Zasady dotyczące praktyki zawodowej wydają się być bardzo istotne dla osób, które chcą, aby ich doświadczenie zostało uznane za adekwatne do zdobywania określonych uprawnień zawodowych. Zgodność wykonywanych obowiązków z zakresem specjalności, o które się ubiegamy, jest kluczowa, aby praktyka została uznana za odpowiednią (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).
Fakt, że praktykanci mogą mieć w umowach wpisane stanowiska, które nie odzwierciedlają w pełni ich rzeczywistych obowiązków technicznych, może stanowić problem podczas weryfikacji ich doświadczenia przez odpowiednią komisję. W takich przypadkach, jak wspomniałeś, ważne jest, aby być przygotowanym na dostarczenie dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień potwierdzających, że wykonywane obowiązki faktycznie odpowiadają wymaganiom potrzebnym do uzyskania uprawnień.

Unikanie podpisywania umów z ogólnikowymi nazwami stanowisk, które nie odzwierciedlają faktycznego zakresu wykonywanych prac, jest dobrym podejściem, aby uniknąć przyszłych komplikacji przy weryfikacji praktyki zawodowej.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 15 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 16 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 17
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 18
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 19 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 20 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 21
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 31 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 32 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 33
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 34
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 35 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 36 Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 37
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Oświetlenie awaryjne zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami