Blog

20.01.2021

Mieszalnik

W artykule znajdziesz:

Mieszalnik

Mieszalnik

Kierunek przemieszczania się składników w mieszalniku. Nakładające się osiowo i promieniowo ruchy ramion tworzą trójwymiarowe drogi przepływu mieszanki. W wyniku specyficznego, przeciwbieżnego ruchu wałów powstają przenikające się drogi przemieszczania mieszanki. Ruch wirowy przenikających się składników jest bardzo intensywny, co skutkuje szybkim osiągnięciem jednorodności (program uprawnienia budowlane na komputer).

Wykres obrazujący zależność między czasem mieszania a efektywnością wymieszania składników (stopniem homogenizacji), jaki się uzyskuje w betoniarce BHS. Fo zaledwie 15 sekundach mieszania uzyskuje się 85% maksymalnego stopnia wymieszania składników, po kolejnych 15 sekundach uzyskuje się 95% tej wartości. Bardzo dobra homogenizacja składników mieszanki w krótkim czasie zapewnia uzyskanie dobrej jakości mieszanki o stałych parametrach w każdym zarobię (program uprawnienia budowlane na ANDROID). 

Mieszalniki o działaniu ciągłym dwuwałowe i jednowałowe z osiami poziomymi stosowane są przede wszystkim w budownictwie drogowym. Betoniarki o pracy ciągłej są nachylone lub poziome i składają się z cylindra ze śrubą (lub śrubami i umieszczonymi wewnątrz, które powodują przesuwanie składników wzdłuż betoniarki. Betoniarki tego typu dostarczają mieszankę betonową w sposób ciągły i są zasilane składnikami przez pracujący w sposób ciągły układ dozujący je objętościowo lub wagowo.Betoniarkę dwuwałową (dwuśrubową), której praca polega na przeciwbieżnym ruchu obrotowym poziomych wałów wyposażonych w zachodzące na siebie odpowiednio skierowane łopaty mieszające oraz skrajnie zgarniające. System ten wymusza poziomy ruch składników wzdłuż mieszalnika, umożliwiając efektywną homogenizację mieszanki.

W nowoczesnych betoniarkach o pracy ciągłej wytwarzane są mieszanki o dużym zakresie klas konsystencji, w tym o niskim stopniu ciekłości (uprawnienia budowlane). Otrzymywane mieszanki charakteryzują się dużą jednorodnością.
Mieszarki samochodowe oraz urządzenia mieszające powinny być tak wyposażone, aby mogły dostarczać mieszankę betonową jednorodną. W przypadku dodawania wody lub domieszek na miejscu budowy, na odpowiedzialność producenta, mieszarki samochodowe powinny być wyposażone w odpowiedni sprzęt pomiarowy i dozujący.

Betonownie

Kolejność załadunku poszczególnych składników do betoniarki nie jest dokładnie określona, ponieważ zależy to od właściwości zaprojektowanej mieszarki i cech konstrukcyjnych mieszalnika. Wskazane jest najpierw wlać nieco wody, a następnie ładować wszystkie składniki stałe (kruszywo i cement) najlepiej w sposób równomierny i równoczesny. Jeśli jest to możliwe, większa część wody powinna być również dolana w tym samym czasie, a jej reszta po załadowaniu wszystkich składników (program egzamin ustny).

Jednak w pewnych betoniarkach bębnowych, jeśli stosuje się bardzo suchą mieszankę, konieczne jest najpierw wlanie pewnej ilości wody i załadowanie kruszywa grubego, ponieważ w przeciwnym razie nie uzyska się dostatecznego nawilżenia jego powierzchni. Nie należy napełniać mieszarek z nadmiarem - powyżej ich nominalnej pojemności. Domieszki, jeśli są stosowane, należy dodawać podczas zasadniczego procesu mieszania, z wyjątkiem domieszek silnie redukujących wodę i domieszek redukujących wodę, które można dodawać po zasadniczym procesie mieszania. W drugim przypadku mieszankę betonową należy powtórnie mieszać do momentu aż domieszka będzie całkowicie rozprowadzona w zarobię lub ładunku oraz osiągnie swoją pełną skuteczność (opinie o programie).

Zaleca się, aby czas trwania powtórnego mieszania w mieszarce samochodowej, po zasadniczym procesie mieszania, nie był krótszy niż 1 min/m3 oraz nie krótszy niż 5 minut po dodaniu domieszki (segregator aktów prawnych).
Betonownia - to zestaw maszyn i urządzeń, za pomocą których mieszane są niezbędne surowce z wodą lub bez wody i z innymi dodatkami lub bez nich. Zestaw ten obejmuje maszyny i urządzenia do składowania, przenoszenia, dozowania składników mieszanki betonowej, mieszania ich i opróżniania (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami