Na jakiej podstawie dokonuje się kwalifikacji wykształcenia?

 

Na jakiej podstawie dokonuje się kwalifikacji wykształcenia?

Kwalifikacji wykształcenia niezbędnego do uzyskania uprawnień budowlanych w Polsce dokonuje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Kwalifikacja oraz weryfikacja wykształcenia wymaga stwierdzenia czy uzyskane przez kandydata wykształcenie jest odpowiednie czy pokrewne dla wybranej specjalności uprawnień oraz dla wybranego zakresu uprawnień budowlanych (program na telefon).

Stwierdzenia zgodności wykształcenia dokonuje się na podstawie załącznika nr 2 do w/w rozporządzenia. Pod uwagę brany jest dyplom ukończenia studiów, suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów (program egzamin ustny). Wypis musi być potwierdzony przez osobę pełniącą funkcję kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W przypadku zawodów związanych z budownictwem kwalifikacji i weryfikacji wykształcenia dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych dokonuje się poprzez stwierdzenie czy uzyskany tytuł zawodowy technika lub mistrza bądź dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe na poziomie technika jest zgodny z wykazem zawodów dla danej specjalności, znajdującym się w załączniku nr 3 do wspomnianego rozporządzenia (opinie o programie).

Wymóg skończenia studiów

Wymóg skończenia studiów na kierunku pokrewnym bądź odpowiednim dla wybranej specjalności uprawnień budowlanych jest spełniony, jeśli nazwa kierunku studiów jest taka sama jak nazwa znajdująca się w załączniku nr 2 do rozporządzenia (segregator aktów prawnych). W przypadku wypisu lub suplementu do dyplomu znajdujące się w nim informacje muszą wskazywać, że przynajmniej jedna trzecia programu studiów bądź liczba godzin zajęć dotyczyła zajęć mających na celu kształtowanie wiedzy oraz umiejętności niezbędnych dla określonego w rozporządzeniu zakresu kierunku studiów. Jeśli kandydat uzyskał wykształcenie za granicą i zostało ono uznane w Polsce w oparciu o przepisy odrębne, to każdorazowo wniosek jest rozpatrywany oraz kwalifikowany indywidualnie (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !