Nawierzchnie betonowe peronów

Nawierzchnie betonowe peronów

Przy układaniu peronów na łukach krawężniki należy ustawiać ściśle według skrajni na ich końcach przy peronach wypukłych w planie, przy peronach wklęsłych zaś kierując się właściwym ustawieniem według skrajni środka krawężnika. Elementy ścianek peronowych dla kolei wąskotorowych. Dla peronów wąskotorowych o wysokości ponad główkę szyny 20 cm i 16 cm mają zastosowanie ścianki żelbetowe wykonane jako elementy prefabrykowane w kształcie litery Z (program uprawnienia budowlane na komputer).

W ściance poniżej poziomu wierzchu podsypki przewidziane są przerwy o szerokości około 20 cm, co pozwala na przepuszczenie wody z torowiska poza ściankę peronową. Wspornik krawężnika ścianki jest utwardzony grysem ze skał twardych. Element ścianki jest obliczony na parcie ziemi i na obciążenie wózkiem bagażowym 3500 kG. Stateczność sprawdza się na wywracanie w założeniu usunięcia z toru peronowego podsypki. Na 1 m ścianki, składającej się z 2 elementów, przypada 0,055 m3 betonu marki 200, 0,05 m8 chudego betonu w podłożu i 9,8 kG stali zbrojeniowej o Qr = 2500 kG/cm2 (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Nawierzchnie betonowe peronów. W zależności od obciążeń, jakie ma przyjmować nawierzchnia, na peronach kolejowych mają również zastosowanie nawierzchnie betonowe bądź w postaci płytek betonowych, bądź wylewanych płyt wielkowymiarowych. Na peronach stosuje się normalne płyty chodnikowe kl. I układane na podsypce piaskowej lub na podbudowie żwirowej z gruzu ceglanego i innej.

Płyty są układane:

a) w rzędy poprzeczne z wiązaniem w kierunku podłużnym z mijaniem się wiązań o 1/2 płyty,

b) w rzędy podłużne z wiązaniem w kierunku poprzecznym oraz c) w rzędy ukośne pod kątem 45° z zastosowaniem przy obrzeżach infuły (uprawnienia budowlane).

Spoiny powinny mieć maksymalną szerokość 8 mm. Powierzchnia płyty przy styku z głowicą ścianki peronowej powinna wznosić się na 10-^15 mm. Pochylenie podłużne może wynosić max. 5%, a spadki poprzeczne min. 1,5%. Cement użyty do tego rodzaju nawierzchni jest marki 350. Na warstwę górną nawierzchni dwuwarstwowej składają się materiały: grys o wytrzymałości 1400 kG/cm2 o uziarnieniu max. 25 mm i piasek - odmiana I (wg PN-59/B-06711). W skład warstwy dolnej wchodzi tłuczeń o wytrzymałości £00 kG/cm2, o uziarnieniu max. 60 mm, żwir klasy nie niższej niż 300 (wg PN-59/B-06712), pospółka klasy 250 (wg PN-59/B-06713) oraz piasek - odmiana I (program egzamin ustny).
Na nawierzchnię jednowarstwową używane są materiały: grys lub kliniec o wytrzymałości 800 kG/cm2, tłuczeń o uziarnieniu 25-5-40 mm i wytrzymałości 800 kG/cm2, a żwir, pospółka i piasek - jak dla warstwy dolnej nawierzchni dwuwarstwowej.

Masa betonowa

Masa betonowa uzyskiwana drogą mechaniczną powinna odpowiadać warunkom jak dla nawierzchniowych betonów drogowych.
Podłoże pod nawierzchnię powinno być jednorodne przepuszczalne. W przypadku układąpia nawierzchni na podbudowie (żwirowa, żużlowa, gruzowa) należy na tej podbudowie ułożyć piaskową warstwę izolacyjną o grubości 3 cm. Masę betonową należy układać na podłożu zwilżonym do głębokości 5 cm (opinie o programie). Przy nawierzchni dwuwarstwowej warstwę górną należy układać na odpowiednio wyrównanej warstwie dolnej nie później niż w 45 minut po jej ułożeniu.

Szczeliny poprzeczne powinny być wykonane w odstępach 2-5-5 m, a szczeliny podłużne powinny dzielić nawierzchnię na pasy o maksymalnej szerokości 5,0 m. Zasady wykonawstwa są takie same, jak w betonach drogowych.
Wysepki na ulicach miejskich na przystankach tramwajowych przy torach wtopionych w jezdnię układa się zazwyczaj z prefabrykowanych elementów strunobetonowych w formie płyt panwiowych (segregator aktów prawnych).

Elementy te zestawia się szeregowo dłuższymi bokami, przy czym elementy stanowiące zakończenie są wyokrąglone z jednej strony lukiem kołowym. Zbrojenie główne stanowią struny sprężające ze stali węglowej III gat. o Rr = 190 kG/mm2 w ilości 10 0 2,5 mm rozmieszczone symetrycznie w przekroju elementu. Siła sprężająca N = 20 T. Zbrojenie konstrukcyjne wkładkami ze stali St3SX 0 8 mm co 10 cm równolegle do krótszej ścianki płyty (strzemiona) (promocja 3 w 1). Beton z grysów granitowych o frakcjach do 20 mm marki 400. Powierzchnia górna płyty utwardzona grysami granitowymi o ziarnie do 10 mm, lastrykowa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !