Blog

19.03.2024

Odpowiedzialność osób kierujących praktyką zawodową

W artykule znajdziesz:

Osoby kierujące praktyką zawodową do uzyskania uprawnień budowlanych muszą spełniać określone wymogi prawne oraz etyczne, które są kluczowe dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa w branży budowlanej. Na podstawie art. 14 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, kierownik praktyki musi:

  • Posiadać uprawnienia budowlane w specjalności i zakresie odpowiadającym obszarom, w których jego podopieczny pragnie uzyskać uprawnienia. To oznacza, że kierownik powinien mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby móc prawidłowo nadzorować i kierować praktyką w danej specjalności (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
  • Być czynnym członkiem samorządu zawodowego, co implikuje regularne opłacanie składek oraz posiadanie ważnej polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej. Członkostwo w samorządzie zawodowym nie tylko umożliwia udział w życiu zawodowym i wpływanie na standardy etyczne i profesjonalne, ale także stanowi pewnego rodzaju weryfikację kompetencji kierownika praktyki.

Kierownik praktyki odpowiada za całościowy przebieg praktyki zawodowej, co oznacza, że musi on:

  • Zdefiniować zakres wykonywanych czynności w taki sposób, aby odpowiadały one profilowi kształcenia i wymaganiom stawianym kandydatom na uprawnienia budowlane.
  • Kontrolować prawidłowość wykonywanych przez praktykantów czynności, co obejmuje zarówno aspekty techniczne, jak i zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
  • Potwierdzić przebieg praktyki w odpowiednich dokumentach, co jest podstawą do oceny kwalifikacji kandydata przez komisję kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) lub Izby Architektów RP (IARP).

Ponadto, kierowanie praktyką zawodową wiąże się z dużą odpowiedzialnością etyczną i zawodową (uprawnienia budowlane). W przypadkach, gdy praktyka nie przebiega zgodnie z przepisami, kierownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności, w tym w skrajnych przypadkach nawet karnej.

Za co odpowiada kierujący praktyką zawodową

Oświadczenie wypełniane przez osobę kierującą praktyką zawodową jest dokumentem prawnie ważnym, który potwierdza, że praktykant uczestniczył w odpowiednich działaniach zawodowych niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych. W tym dokumencie, kierownik praktyki potwierdza:

  • Fakt odbycia praktyki: Potwierdzenie, że praktykant faktycznie uczestniczył w pracach na budowie lub w pracach projektowych, co jest wymagane do uzyskania uprawnień budowlanych.
  • Zgodność z programem praktyk: Weryfikacja, czy zadania wykonane przez praktykanta odpowiadają wymogom i celom praktyki zawodowej określonym w programie nauczania oraz czy są zgodne ze zbiorczym zestawieniem praktyki zawodowej.

Przez umieszczenie swojego podpisu pod oświadczeniem, osoba kierująca praktyką przyjmuje odpowiedzialność prawną za prawdziwość zawartych w nim informacji (program egzamin ustny). Klauzula o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdy, odnosząca się do art. 233 Kodeksu karnego, podkreśla powagę i znaczenie prawne tego dokumentu. Zgodnie z tym artykułem, za podanie fałszywych informacji w oficjalnych dokumentach można ponieść odpowiedzialność karną, która może obejmować grzywnę, karę ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności.
Takie zapisy mają na celu zapewnienie, że wszystkie informacje są dokładne i prawdziwe, a system uzyskiwania uprawnień budowlanych pozostaje wiarygodny i transparentny.

Kierujący praktyką zawodową ma fundamentalne znaczenie w procesie kształcenia i przygotowania kandydatów do uzyskania uprawnień budowlanych. Poprzez podpisywanie dokumentów, kierownik praktyki formalnie potwierdza prawdziwość zawartych w nich informacji, co ma bezpośredni wpływ na proces kwalifikacyjny.
Częste błędy formalne w dokumentach, takie jak brak wypełnienia wszystkich niezbędnych danych, brak podpisów czy nieodpowiednie dane dotyczące charakterystyki obiektów, są zazwyczaj wynikiem pośpiechu, niedbalstwa lub braku odpowiedniej weryfikacji przez kierującego praktyką. Choć są to błędy łatwe do poprawienia, powodują one niepotrzebny stres i stratę czasu zarówno dla kandydata, jak i dla osób weryfikujących dokumentację.
Bardziej poważne naruszenia, takie jak niezgodność zakresu podanych czynności z specjalnością uprawnień, o które ubiega się kandydat, czy nieadekwatne okresy praktyk do zakresu wykonywanych czynności, mogą prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Ewentualne podawanie nieprawdy w dokumentach kwalifikacyjnych jest traktowane jako poważne naruszenie etyki zawodowej oraz prawnych zobowiązań kierownika praktyki. Skutkiem może być nie tylko odrzucenie wniosku kandydata, ale również odpowiedzialność karna dla osoby podpisującej, zgodnie z art. 233 Kodeksu karnego (opinie o programie).
W związku z tym, kierownicy praktyk powinni poświęcić odpowiedni czas na weryfikację dostarczonych im dokumentów oraz upewnić się, że wszystkie informacje są kompleksowe, prawidłowe i zgodne z rzeczywistością. Ważne jest, aby kierownicy praktyk mieli świadomość, że ich podpis pod dokumentem nie jest tylko formalnością, lecz oświadczeniem o prawdziwości i dokładności przedstawionych informacji.

Odpowiedzialność etyczna, zawodowa i karna

Niedbałe wypełnianie dokumentów kwalifikacyjnych oraz podawanie nieprawdziwych informacji przez kierownika praktyki zawodowej w branży budowlanej może prowadzić do poważnych konsekwencji. Odpowiedzialność za nieprawidłowości nie spoczywa wyłącznie na kandydacie ubiegającym się o uprawnienia budowlane, ale również na kierowniku praktyki. W zależności od wagi naruszenia, kierownik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej lub nawet karnej, szczególnie w przypadku świadomego potwierdzania fałszywych informacji.
Etyka zawodowa inżynierów budownictwa i architektów wymaga od nich bycia wzorem do naśladowania, co jest szczególnie ważne w zawodach zaufania publicznego. Rzetelność w potwierdzaniu przebiegu praktyki zawodowej jest kluczowa, ponieważ uprawnienia budowlane uzyskane na podstawie nieprawdziwych informacji podważają wiarygodność i kwalifikacje zawodowe osoby (segregator aktów prawnych).
W przypadku wątpliwości co do prawdziwości dokumentów, izba odpowiedzialna za nadawanie uprawnień może zażądać dodatkowych dokumentów lub przeprowadzić przesłuchania. To pozwala na dokładne zbadanie okoliczności i zapewnienie, że wszyscy inżynierowie posiadają niezbędną wiedzę i umiejętności.

Ważne jest, aby mieć świadomość, że nawet jeśli dokumenty kwalifikacyjne zostaną zaakceptowane, poważne naruszenia mogą wyjść na jaw podczas egzaminu ustnego lub innych form weryfikacji wiedzy praktycznej. Nieobecność podczas wymaganej praktyki i braki w podstawowej wiedzy technicznej mogą doprowadzić do wszczęcia postępowania wyjaśniającego, które może skutkować utratą zdobytych uprawnień.

Wnioski

Kierownicy budowy lub projektanci, którzy decydują się na nadzorowanie praktyki zawodowej, muszą zdawać sobie sprawę z odpowiedzialności, jaką na nich to nakłada. Ich rola w przygotowaniu młodych inżynierów do samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest kluczowa. Odpowiednie przekazanie wiedzy i umiejętności praktycznych jest nie tylko ich obowiązkiem, ale także inwestycją w przyszłość branży.

Rzetelność w nadzorowaniu praktyki oraz prawdziwość informacji podawanych w dokumentach kwalifikacyjnych są niezbędne, by zapewnić wysoki standard kształcenia i przygotowania zawodowego. Praktyka zawodowa nie powinna być traktowana marginalnie lub jako formalność, ale jako istotny element edukacji i rozwoju przyszłych inżynierów (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Konsekwencje podawania nieprawdziwych informacji w dokumentacji mogą być poważne nie tylko dla osoby odbywającej praktykę, ale również dla kierownika praktyki. Odpowiedzialność ta nie ogranicza się do aspektów prawnych, ale dotyka również reputacji zawodowej, co może mieć długofalowe skutki dla obu stron.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami