Ogrzewanie powietrza

Ogrzewanie powietrza

Głównymi elementami tego aparatu są: urządzenie do ogrzewania powietrza i wyposażenie wentylacyjne. Instalacja paleniska składa się z komory paleniskowej i komory spalania wyłożonych cegłą szamotową i szkieletu z kątowników 40 ,X 50 mm wyłożonego blachą stalową grubości l,5-f-2,0 mm. Do wyposażenia wentylacyjnego należy wentylator odśrodkowy, komora mieszalna, gaśnica iskier i przewód rozdzielczy. Urządzenie zmontowane jest na wózkach. Ciężar części metalowych instalacji o wydajności 120 000-i-150 000 kcal/godz wynosi 200 kG (program uprawnienia budowlane na komputer).

Całkowity ciężar z oblicowaniem cegłą szamotową i silnikiem elektrycznym wynosi 700 kG. Agregat dzieli się na dwie części: palenisko o ciężarze 480 kG i instalację wentylacyjną o ciężarze 220 kG. Wymiar zewnętrzny instalacji łącznie z wentylatorem 1,9 .X 0,65 X 1,10 m.
W Związku Radzieckim produkowane są również mniejsze zespoły o wydajności 75 OOO-plOO 000 kcal/godz.
Za opał do agregatów służą odpady drewna, a przy opróżnionych przez ludzi pomieszczeniach stosuje się również koks, antracyt i węgiel z małą zawartością części mineralnych (popiołu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Spaliny kieruje się przez wąskie silnie nagrzane kanały ceramiczne do komory, gdzie po powtórnym dodaniu powietrza występuje dopalanie się nie- spalonych w palenisku cząstek. Następnie spaliny trafiają do komory mieszalnej, w której przy dopływie świeżego powietrza temperatura spalin spada do 250-p300°. Potem dostają się one do cyklonu-gaśnicy, gdzie jeszcze raz mieszają się z powietrzem z wysuszonych pomieszczeń albo powietrzem świeżym (uprawnienia budowlane).
W cyklonie następuje oczyszczanie spalin z cząstek pyłowych, popiołu i gaszenie iskier. W rezultacie z wentylatora jest wyrzucana mieszanina powietrzno-gazowa ogrzana w zależności od potrzeby do 50-80°C, kierowana do pomieszczeń osuszanych w temperaturze do 30°C, nie przewyższająca zawartości 0,01°/o CO, (zawartość jego nie wychodzi poza normy dla pomieszczeń przemysłowych). Ilość dwutlenku węgla C02 w powietrzu nie przewyższa 0,2%.

Wilgotność tynku

Zespół ustawia się na podeście klatki schodowej, a rurociągi wlotowe i wylotowe wprowadza się do pomieszczeń (program egzamin ustny). Pomieszczenia osuszane uszczelnia się od wewnątrz i uruchamia- się wentylację. W czasie osuszania wilgotność i temperaturę pomieszczeń, a także wilgotność i temperaturę powietrza dopływającego do grzejnika należy mierzyć psychrometrem. Temperaturę suszenia utrzymuje się w granicach 25-50°. Niższą granicę temperatury utrzymuje się, jeżeli w pomieszczeniach osuszanych pracują ludzie. Instalacja osuszająca powinna pracować bez przerwy, aż do uzyskania przewidzianej obliczeniami wilgotności.

Próby na wilgotność pobiera się ze ścian i przegród na wysokości 1,5 m od podłogi. Ciężar próbek 5-plO gramów. Próbki waży się co 4 godz. aż do uzyskania ciężaru stałego (w temp. 100 lub 50°) (opinie o programie).
Wilgotność tynku dla szybkiej orientacji można badać w sposób następujący: należy sporządzić roztwór 25 g siarczanu miedzi, 25 g kleju malarskiego w płytkach i 25 g mydła twardego w 1 litrze wody. Tynki, na których roztwór przybiera kolor zielony, zawierają wilgotność. Schemat instalacji osuszającej umieszczonej na podeście klatki schodowej Q = 75 000-100 000 kcahgodz. na 2 mieszkania.

Jeżeli tynki są zbyt wilgotne, roztwór na tynku daje zabarwienie niebieskie lub fioletowe (segregator aktów prawnych).
Omawiany wyżej agregat o wydajności 100 000 kcal/godz. może osuszyć tynki w budynku o objętości 1200 ma w ciągu 2-P3 dni.
Przy obliczeniach do ustalania rozmiarów pieców do osuszania przyjmuje się dla pieców stalowych na 1 m2 grzejnej powierzchni przy intensywnym paleniu wydajność 2000-P2500 kcal/godz. Przy zastosowaniu wentylatorów 1 m2 powierzchni grzejnej może dać 6000-1-7000 kcal/godz.

Obecnie stosuje się agregaty krajowe, które służą zarówno do podgrzewania pomieszczeń w okresie zimowych robót, jak też do osuszania pomieszczeń wilgotnych. Do ogrzewania pomieszczeń, w których pracują ludzie, należy stosować agregaty dostarczające powietrze ciepłe i czyste (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !