Blog

21.03.2024

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej

W artykule znajdziesz:

Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej jest kluczowym dokumentem w procesie zdobywania uprawnień budowlanych w Polsce. Od 25 września 2014 roku, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, każdy kandydat ubiegający się o uprawnienia budowlane musi przedstawić oświadczenie kierownika praktyki zawodowej (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
Osoba podpisująca oświadczenie, zazwyczaj kierownik praktyki, potwierdza, że kandydat uczestniczył w pracach projektowych lub pełnił funkcje techniczne na budowie. Jest to ważne, ponieważ podpisujący bierze na siebie odpowiedzialność zawodową, a w niektórych przypadkach nawet karną, za prawdziwość zawartych w oświadczeniu informacji.
Nowy system zastępujący dotychczasową książkę praktyki zawodowej, wymaga od kandydatów mniej formalności. Zamiast tygodniowego dokumentowania czynności, teraz wypełnia się jedynie kilka stron dokumentacji na zakończenie całego okresu praktyk (opinie o programie). To ułatwienie ma na celu uproszczenie procesu kwalifikacyjnego i skrócenie czasu potrzebnego na zgromadzenie niezbędnych dokumentów, jednocześnie zachowując rzetelność i wiarygodność procesu zdobywania doświadczenia zawodowego.

Formularze oświadczenia

Proces składania dokumentów związanych z odbyciem praktyki zawodowej w branży budowlanej. Oto, co należy zrobić:

 • Dokument podpisany przez kierownika lub patrona praktyki: Osoba ta musi posiadać odpowiednie uprawnienia budowlane i być czynnym członkiem samorządu zawodowego. Oznacza to, że musi być zarejestrowana i aktywna w odpowiedniej izbie zawodowej, co jest potwierdzeniem jej kwalifikacji i doświadczenia zawodowego (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej: To dokument, który szczegółowo opisuje wszystkie działania i zadania wykonane podczas praktyki. Powinien zawierać daty, rodzaje działalności, opisy zadań oraz wszelkie inne informacje potwierdzające umiejętności i doświadczenie zdobyte w trakcie praktyki.
 • Decyzja w sprawie nadania uprawnień budowlanych: Jest to dokument wydany przez odpowiedni organ, który potwierdza, że kierownik lub patron praktyki posiada uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest to niezbędne, aby mógł on legalnie pełnić swoją rolę w procesie budowlanym i nadzorować praktykantów (uprawnienia budowlane).
 • Zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego: To dokument potwierdzający, że kierownik lub patron praktyki jest zarejestrowanym członkiem izby samorządu zawodowego. W Polsce, w kontekście branży budowlanej, może to być na przykład Polska Izba Inżynierów Budownictwa. Dokument ten jest dowodem na legalność i profesjonalizm działalności osoby odpowiedzialnej za praktykę.

 

Jak wypełnić oświadczenie – informacje i wskazówki

Podczas wypełniania oświadczenia potwierdzającego praktykę należy szczegółowo przestrzegać instrukcji, aby zapewnić jego prawidłowe i kompleksowe uzupełnienie. Oto kluczowe kroki i uwagi, które należy wziąć pod uwagę:

 • Oddzielne Oświadczenia: Każdy opiekun praktyki musi wypełnić i podpisać oddzielne oświadczenie. Nie można użyć jednego zbiorczego zestawienia dla kilku opiekunów (program egzamin ustny).
 • Specjalność i Zakres Uprawnień:
 • Dla Kandydata: W oświadczeniu należy wskazać specjalność i zakres uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat, zgodnie z aktualną ustawą “Prawo Budowlane".
 • Dla Opiekuna Praktyki: Należy wskazać specjalność i zakres posiadanych uprawnień budowlanych, zgodnie z posiadającą decyzją.
 • Dokładność i Kompletność: Należy uważnie wypełnić wszystkie pola oświadczenia, zwracając szczególną uwagę na miejscowość, datę i podpis. Ważne jest, aby nie pominąć żadnych wymaganych informacji (segregator aktów prawnych).
 • Skreślenia: Jeśli w oświadczeniu występują fragmenty oznaczone gwiazdką, które nie dotyczą danego przypadku, należy je odpowiednio skreślić, aby uniknąć nieporozumień.
 • Nie Odkładaj Wypełnienia Oświadczenia: Zaleca się wypełnienie i uzyskanie podpisu oświadczenia zaraz po zakończeniu praktyki. Opóźnienie może prowadzić do problemów, takich jak utrata ważności praktyki z powodu zdrowotnych, losowych okoliczności lub sporów (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami