Powierzchnia zewnętrzna warstwy fakturowej

Powierzchnia zewnętrzna warstwy fakturowej
Powierzchnia zewnętrzna warstwy fakturowej

Niezależnie od zaświadczenia o jakości każdy prefabrykat ścienny dostarczony na plac budowy powinien mieć w widocznym miejscu umieszczony znak kontroli technicznej wystawiony przez wytwórnię prefabrykatów. Stanowi to dowód, że prefabrykat wykonano zgodnie z dokumentacją i spełnia on wymienione warunki (program uprawnienia budowlane na komputer).

W trakcie wyładowywania elementów na placu budowy dokonuje się ich wstępnego odbioru przez osoby powołane do kontroli jakości. Przedmiotem odbioru powinno być stwierdzenie, czy na elemencie znajduje się znak kontroli technicznej wytwórni oraz dokonanie makroskopowych oględzin prefabrykatów w zakresie wad i uszkodzeń mechanicznych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Warunki techniczne odbioru. Prefabrykaty trójwarstwowe ścian zewnętrznych dostarczone na plac budowy powinny być zgodnie z projektem i powinny odpowiadać następującym warunkom. Muszą mieć znak kontroli technicznej wytwórni prefabrykatów (ocechowanie) jako świadectwo przeprowadzonego badania „zwykłego”. Warstwa fakturowa prefabrykatu nie może mieć widocznych rys i pęknięć, dopuszczalne są jedynie pojedyncze rysy włoskowate o szerokości do 0,1 mm i długości do 150 mm (uprawnienia budowlane).

Powierzchnia zewnętrzna warstwy fakturowej powinna być równa jednolita pod względem struktury i koloru. Nierówności mierzone łatą długości 1,5 m nie mogą przekraczać 1 mm/1,5 m. Na powierzchni zewnętrznej nie może być również raków, stłuczeń, ubytków i uszkodzeń mechanicznych. Dopuszcza się pojedyncze ubytki, uszkodzenia lub pory powierzchniowe, pod warunkiem że ich głębokość i średnica nie przekraczają mm.

Obrzeża prefabrykatów

Obrzeża prefabrykatów w miejscu uszczelniania złączy i w progach przeciwdeszczowych powinny mieć strukturę betonu zwartą i szczelną o gładkiej powierzchni sięgającej poza miejsca przewidziane do uszczelniania. Dopuszczalne są jedynie drobne, pojedyncze pory powierzchniowe lub uszkodzenia o głębokości i średnicy nie większych niż 2 mm. Prawidłowość wykonania prefabrykatów musi być zgodna z PN-71/B-06280 (program egzamin ustny).

Na obrzeżach prefabrykatów w miejscach wypełniania złącza betonem dopuszczalne są ubytki, uszkodzenia mechaniczne lub wady struktury betonu, pod warunkiem że nie są to wady konstrukcyjne. Odchyłki wymiarów elementów prefabrykowanych długości do 3,00 m nie powinny przekraczać 3 mm, a o wymiarach większych - 4 mm. Wszystkie elementy stalowe, które nie są przewidziane do obetonowania, powinny być zabezpieczone przed korozją powłoką antykorozyjną po uprzednim starannym oczyszczeniu z rdzy i zanieczyszczeń. Stolarka osadzona w prefabrykacie powinna spełniać wszystkie wymagania projektowe (opinie o programie).

Prefabrykaty jednowarstwowe keramzytobetonowe powinny spełniać wszystkie warunki techniczne dla prefabrykatów trójwarstwowych, przy czym ich powierzchnie boczne powinny być wykonane z betonu zwykłego drobnoziarnistego i szczelnego. Prefabrykaty jednowarstwowe z betonu komórkowego powinny mieć gotową warstwę fakturową wykonaną w wytwórni (segregator aktów prawnych). Prefabrykaty te muszą spełniać warunki techniczne dla prefabrykatów trójwarstwowych, przy czym obrzeża prefabrykatów z betonu komórkowego w miejscach przeznaczonych do kitowania powinny być powleczone roztworem polistyrenowym.

Obrzeża, a zwłaszcza naroża, prefabrykatów z betonu komórkowego nie powinny wykazywać ubytków lub uszkodzeń mechanicznych; miejsca uszczelnienia złączy powinny mieć powłokę gładką; miejsca na powierzchni prefabrykatu przeznaczone do położenia zaprawy lub tynku mogą mieć pojedyncze ubytki lub uszkodzenia mechaniczne o średnicy nie przekraczającej 20 mm i głębokości nie większej niż 10 mm, pod warunkiem że uszkodzenia te nie wpływają na wartość cieplną ściany (promocja 3 w 1). Złącza klejone między dylami w płytach scalonych nie mogą wykazywać rys ani pęknięć.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !