Praca z koparką podsiębierną

Praca z koparką podsiębierną
Praca z koparką podsiębierną

Praca z koparką podsiębierną musi odbywać się z zachowaniem wzajemnego optymalnego uzależnienia parametrów roboczych koparki i wymiarów rozkopu (wykopu), a w szczególności z zachowaniem odpowiedniego stosunku między największym promieniem kopania - Rkop max i szerokością rozkopu B (licząc górą) oraz odległością a jednego stanowiska roboczego koparki S1 od drugiego S2, jak również kątem obrotu a (program uprawnienia budowlane na komputer). Widoczne jest, że odległość a uzależniona jest od szerokości B rozkopu w ten sposób, aby koparka z nowego stanowiska S2 mogła sięgnąć łyżką do skraju rozkopu wykonanego ze stanowiska Slt a więc że odcinek OC musi być mniejszy od Rkop max-

Wreszcie dla zmniejszenia kąta obrotu a, istotnie wpływającego na wydajność koparki, należy oś drogi transportowej wytyczyć możliwie blisko osi stanowisk roboczych koparki.

Sposób poprzeczny polega na przesuwaniu się koparki podczas pracy z boku wzdłuż rozkopu (wykopu). Przy tym sposobie wykorzystanie parametrów roboczych koparki jest małe. Kopanie dokonywane jest poprzecznie do gąsienic, a więc w takim położeniu wysięgnika, przy którym moment utrzymujący koparki jest najmniejszy. Jak widać z rysunku, szerokość rozkopu musi być mniejsza od promienia kopania, czyli Że i?max Rkop max-

Sposób poprzeczny jest uzasadniony tylko w przypadkach pracy na odkład odsunięty możliwie daleko od krawędzi wykopu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Przy wykonywaniu wykopów koparkami podsiębiernymi należy dużą uwagę zwracać na stateczność skarp (uwzględniając ciężar koparki), w szczególności przy kopaniu poprzecznym, przy którym powstaje długa, wolna skarpa.

Technologia robót przy stosowaniu koparek podsiębiernych ulega, w porównaniu z koparkami przedsiębiernymi, bardzo znacznemu uproszczeniu, tym bardziej iż niemal z reguły stosuje się je do wykopów z jedną warstwą roboczą.

Koparki zbierakowe

Ponieważ koparki podsiębierne pracują z powierzchni terenu, to do odwożenia urobku stosować można dowolny transport kołowy bądź szynowy. Maleją też znacznie (w porównaniu z koparkami przedsiębiernymi) trudności podziału wykopu na rozkopy, nie mówiąc już o tym, iż staje się zbędnym wykonywanie zjazdów i wjazdów (uprawnienia budowlane).

Wyposażenie zbierakowe jest jednym z najbardziej efektywnych wyposażeń roboczych koparek. Koparki ze zbierakami o dużej pojemności stanowią typy specjalne <np. koparki kroczące). Zakres stosowania koparek zbierakowych jest duży, a w pewnych przypadkach są one najwygodniejsze i najbardziej ekonomiczne. Koparki zbierakowe stosowane są do robót ziemnych przy głębokich wykopach pod budynki, w budownictwie hydrotechnicznym, a w szczególności przy wykonywaniu kanałów żeglownych, do obwałowań rzecznych oraz coraz częściej do robót melioracyjnych, do oczyszczania dna rowów, kopania rowów dla instalacji zewnętrznych (np. kanalizacyjnych, wodociągowych); stosuje się je nierzadko do robót ziemnych - drogowych i kolejowych, do czyszczenia i wyrównywania dna i skarp wykopów wykonywanych koparką przedsiębierną, wreszcie do zdejmowania nakładu w górnictwie odkrywkowym (program egzamin ustny).

Koparki zbierakowe mogą pracować w gruntach lekkich i średnich, natomiast w gruntach ciężkich — po uprzednim ich spulchnieniu. Zaletę ich stanowi możność pracy przy wysokim poziomie wód gruntowych, w zabagnionych i zalanych wodą terenach. Duży promień działania i znaczna głębokość kopania pozwala wykonywać za ich pomocą głębokie wykopy oraz formować wysokie pryzmy w odkładach. Najbardziej wydajna jest koparka zbierakowa przy wykopach na odkład (opinie o programie).

Cykl roboczy koparki zbierakowej różni się od cyklu roboczego koparki przedsiębiernej tym, że nie występuje tu jednocześnie czynność kopania i podnoszenia urobku, co jest charakterystyczne dla cyklu roboczego koparki przedsiębiernej (segregator aktów prawnych). Wyposażenie robocze koparki zbierakowej składa się z wysięgnika oraz zawieszonego na linie zbieraka. Wysięgnik wyposażenia zbierakowego koparek uniwersalnych wykonywany jest w postaci przestrzennej konstrukcji kratowej, spawanej z kształtowników stalowych (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !