Blog

Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 10
20.03.2024

Praktyka zawodowa a rodzaj umowy

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa jest kluczowym elementem procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane. Zgodnie z polskimi przepisami, kandydaci na uprawnienia budowlane muszą odbyć odpowiednią praktykę zawodową, która przygotowuje ich do samodzielnego pełnienia funkcji technicznych w budownictwie. Rodzaj umowy, na podstawie której odbywana jest ta praktyka, może być różny i zależy od wielu czynników, w tym od formy i miejsca odbywania praktyki.
Typowo, praktyka zawodowa może być realizowana na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, czy też umowy o praktykę zawodową (staż, praktyka). Każdy z tych rodzajów umów ma inne implikacje prawne i ekonomiczne, zarówno dla praktykanta, jak i dla pracodawcy (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

 • Umowa o pracę jest standardową formą zatrudnienia, zapewniającą najwięcej praw, takich jak prawo do urlopu, świadczeń zdrowotnych czy emerytalnych. W przypadku praktyk zawodowych może nie być to najczęściej wybierana forma, chyba że praktyka odbywa się w ramach normalnej działalności zawodowej.
 • Umowa zlecenie jest często wykorzystywana, gdy praktyka zawodowa jest traktowana bardziej jak czasowe zadanie niż stałe zatrudnienie. Tego typu umowa jest bardziej elastyczna, ale nie zapewnia takich samych praw pracowniczych jak umowa o pracę.
 • Umowa o praktykę zawodową (lub staż) jest specjalnie przewidziana dla sytuacji, kiedy celem jest zdobycie doświadczenia zawodowego. Tego typu umowy są często wspierane przez różne programy rządowe lub unijne i mogą oferować różnego rodzaju wsparcie dla praktykantów.

Przepisy mogą być nieprecyzyjne i różne komisje kwalifikacyjne mogą mieć różne wymagania co do dokumentacji. Najlepszym rozwiązaniem jest zawsze bezpośredni kontakt z odpowiednią komisją kwalifikacyjną lub skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w prawie budowlanym lub prawa pracy, aby upewnić się, że spełnia się wszystkie wymogi prawne i formalne.

Czy rodzaj umowy ma znaczenie przy odbywaniu praktyki zawodowej?

Kluczowym aspektem praktyki zawodowej w kontekście ubiegania się o uprawnienia budowlane jest nie tyle forma prawna zatrudnienia, co realne doświadczenie zdobyte podczas praktyki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, najważniejsze jest, aby praktyka była związana z bezpośrednim uczestnictwem w pracach projektowych lub technicznych na budowie, które są relewantne dla specjalizacji, w ramach której ubiega się o uprawnienia (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Oznacza to, że niezależnie od formy umowy (czy to umowa o pracę, umowa zlecenie, czy umowa o staż/praktykę), istotne jest, aby zakres obowiązków i rodzaj wykonywanych prac podczas praktyki odpowiadały wymaganiom stawianym przez specjalność uprawnień budowlanych. Ważne, aby praktykant miał możliwość uczestniczenia w rzeczywistych procesach projektowych, nadzorowych czy wykonawczych, które są kluczowe dla danej specjalizacji.

Warto również pamiętać, że oprócz samego doświadczenia zawodowego, wymagana może być odpowiednia dokumentacja potwierdzająca przebieg praktyki. Dlatego zaleca się prowadzenie dokładnych zapisów dotyczących rodzaju i zakresu wykonywanych prac, w tym opisów konkretnych projektów, na których pracowano, oraz funkcji, jakie pełniono. Takie dokumenty mogą być następnie przedstawiane okręgowym komisjom kwalifikacyjnym wraz z innymi wymaganymi dokumentami kwalifikacyjnymi.

Praktyka zawodowa – rodzaj umowy i forma zatrudnienia

Umowa o pracę

Umowa o pracę jest często uznawana za podstawową i najbardziej korzystną formę zatrudnienia podczas odbywania praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych. Zgodnie z Kodeksem Pracy, umowa o pracę zapewnia stabilność zatrudnienia oraz pełen zakres praw pracowniczych, co jest szczególnie istotne w kontekście zdobywania doświadczenia zawodowego.
Rodzaj umowy o pracę, na jaką zostanie zawarta umowa (na czas określony, na czas nieokreślony, na okres próbny lub na zastępstwo), zależy od okoliczności oraz potrzeb zarówno pracodawcy, jak i pracownika, czyli w tym przypadku praktykanta. Każda z tych form umożliwia realizację praktyki zawodowej, jednak różnią się one między sobą warunkami i okresem zatrudnienia.
W przypadku zatrudnienia na część etatu, jak wspomniałeś, ważne jest, aby prawidłowo rozliczać czas pracy, ponieważ wymagany czas praktyki zawodowej musi zostać odpowiednio wydłużony, aby odzwierciedlał rzeczywisty czas pracy. Na przykład, jeśli normalny, pełny wymiar czasu pracy to wymagany okres praktyki, praca na pół etatu oznaczałaby, że czas ten powinien zostać podwojony.
Umowa na okres próbny jest często stosowana do oceny kompetencji i dopasowania praktykanta do określonych zadań, natomiast umowa na zastępstwo może być wykorzystana, gdy praktykant tymczasowo zastępuje innego pracownika.

Umowa o dzieło / umowa zlecenie

Umowa o dzieło i umowa zlecenie są faktycznie często stosowane w branży budowlanej, w tym również w kontekście odbywania praktyk zawodowych niezbędnych do uzyskania uprawnień budowlanych. Choć te formy zatrudnienia różnią się od umowy o pracę pod wieloma względami, mogą one stanowić skuteczne narzędzie do zdobycia wymaganego doświadczenia zawodowego (uprawnienia budowlane).
Umowa o dzieło:

 • Jest to umowa cywilnoprawna, na mocy której wykonawca zobowiązuje się do wykonania określonego dzieła (np. projektu budowlanego), a zamawiający do zapłaty za to dzieło.
 • W kontekście praktyk zawodowych umowa o dzieło może dotyczyć konkretnego projektu lub zadania, które odpowiada wymogom praktyki dla danej specjalności uprawnień budowlanych.
 • Warto zaznaczyć pracochłonność dzieła, co ułatwi późniejsze obliczenie czasu praktyki.

Umowa zlecenie:

 • Jest to również umowa cywilnoprawna, która zakłada wykonywanie określonych czynności przez zleceniobiorcę na rzecz zleceniodawcy.
 • Może być ona zawarta zarówno na działania odpłatne, jak i nieodpłatne, co jest szczególnie ważne dla osób, które chcą zdobyć praktykę bez dodatkowego wynagrodzenia, np. w celu uzyskania niezbędnych kwalifikacji.
 • Podobnie jak w przypadku umowy o dzieło, ważne jest, aby w umowie zlecenie określić zakres prac oraz przewidywany czas ich wykonania, co ułatwi późniejsze rozliczenie czasu praktyki.

Obie formy umów, mimo że nie zapewniają pełnego zakresu praw pracowniczych, mogą być adaptowane do potrzeb praktyk zawodowych w branży budowlanej. Istotne jest, aby zakres prac określony w umowach był zgodny z wymaganiami praktyki zawodowej dla danej specjalizacji uprawnień budowlanych.

Wolontariat

Praca w ramach wolontariatu, zgodnie z polską ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, faktycznie jest świadczona nieodpłatnie i dedykowana organizacjom pożytku publicznego, stowarzyszeniom czy też organom administracji publicznej. Z tego powodu użycie wolontariatu jako formy odbywania praktyk zawodowych w branży budowlanej jest ograniczone i może nie być zgodne z prawem, jeśli zostanie zorganizowane w firmach prywatnych czy komercyjnych przedsiębiorstwach budowlanych.

Podejmowanie pracy wolontariackiej w firmach budowlanych lub projektowych może teoretycznie wydawać się korzystne dla obu stron: praktykant zdobywa doświadczenie, a firma nie ponosi kosztów związanych z wynagrodzeniem. Jednak, jak słusznie zauważyłeś, z prawnego punktu widzenia takie działanie jest niedozwolone, gdyż narusza regulacje dotyczące wolontariatu. Ponadto, praktyka zawodowa odbyta w ten sposób może nie być uznawana przez komisje kwalifikacyjne, co stawia pod znakiem zapytania cały czas i wysiłek włożony w takie doświadczenie zawodowe (program egzamin ustny).

W przypadku osób ubiegających się o uprawnienia budowlane, ważne jest, aby praktyka zawodowa była nie tylko zgodna z wymogami prawnymi, ale także odpowiednio dokumentowana i realizowana w warunkach odzwierciedlających rzeczywiste środowisko pracy w branży budowlanej. W związku z tym, zaleca się podejmowanie praktyk zawodowych w ramach formalnych form zatrudnienia, które są akceptowane przez odpowiednie organy i instytucje.

Własna działalność gospodarcza

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej przez inżynierów budownictwa jest popularną formą organizacji pracy, która daje większą elastyczność i potencjalne korzyści podatkowe. W kontekście odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, taka forma działalności również jest dopuszczalna i może być bardzo korzystna, pod warunkiem spełnienia pewnych kryteriów.
Wymogi dotyczące praktyki zawodowej:

 • Kierownik praktyki: Osoba odbywająca praktykę powinna być pod opieką odpowiedniego kierownika praktyki, który posiada odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Kierownik praktyki powinien nadzorować przebieg praktyki i potwierdzić, że zakres wykonywanych prac odpowiada wymaganiom niezbędnym do uzyskania uprawnień budowlanych.
 • Charakter wykonywanych czynności: Prace wykonywane w ramach działalności gospodarczej powinny być związane z branżą budowlaną i odpowiadać specjalności, w ramach której inżynier ubiega się o uprawnienia. Ważne, aby prace te miały charakter profesjonalny i pozwalały na zdobywanie praktycznych umiejętności.
 • Dokumentacja: Podobnie jak w przypadku innych form zatrudnienia, ważne jest dokładne dokumentowanie przebiegu praktyki, w tym rodzaju i zakresu wykonywanych czynności, a także czasu pracy. Dokumentacja ta będzie niezbędna podczas składania wniosku o uprawnienia budowlane (opinie o programie).

Rozliczanie czasu pracy:
Podczas odbywania praktyki zawodowej w ramach własnej działalności gospodarczej należy uwzględnić rzeczywisty wymiar czasu pracy. Mimo że w praktyce inżynierowie mogą pracować więcej niż standardowe 8 godzin dziennie, dla celów praktyki zawodowej maksymalna liczba godzin, które mogą być zaliczone do praktyki, to 8 godzin dziennie. To ograniczenie ma na celu zapewnienie, że praktyka zawodowa odbywa się w warunkach zbliżonych do standardowych warunków pracy i nie prowadzi do nadmiernego obciążenia praktykanta.

Czy praktykant i kierownik praktyki muszą pracować w tej samej firmie?

Kwestia zatrudnienia praktykanta oraz kierownika praktyki w kontekście prawa budowlanego jest istotna dla osób ubiegających się o uprawnienia budowlane. Zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane, ważne jest, aby praktyka zawodowa odbywała się pod kierownictwem osoby posiadającej uprawnienia budowlane, ale nie jest wymagane, aby praktykant i kierownik praktyki byli zatrudnieni w tej samej firmie.

Wyroki sądów administracyjnych, jak przytoczony wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2001 r. (nr 203/99), wskazują, że kluczową kwestią jest posiadanie przez kierownika praktyki odpowiednich uprawnień budowlanych, a nie forma prawna łącząca kierownika z praktykantem. Oznacza to, że stosunki prawne pomiędzy praktykantem a kierownikiem nie są decydujące dla ważności praktyki zawodowej (segregator aktów prawnych).

Co istotne, praktykant i kierownik praktyki powinni uczestniczyć w realizacji tej samej inwestycji lub zadania projektowego. Jest to niezbędne, aby praktykant mógł zdobyć odpowiednie doświadczenie zawodowe zgodne ze specjalnością uprawnień, o które się ubiega. To warunkuje praktyczne aspekty kształcenia i umożliwia praktykantowi nauczenie się konkretnych umiejętności pod okiem doświadczonej osoby.

Praktyka zawodowa a firma podwykonawcza i własna działalność gospodarcza

W kontekście prawa budowlanego i zdobywania praktyki zawodowej, kluczowym aspektem jest zdobycie odpowiedniego doświadczenia pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia, a nie formalne relacje zatrudnienia między praktykantem a kierownikiem praktyki.

Dla praktyki na budowie, osoba pracująca dla firmy podwykonawczej może być nadzorowana przez kierownika budowy lub kierownika robót z ramienia generalnego wykonawcy, pod warunkiem, że kierownik posiada odpowiednie uprawnienia budowlane. Ważne, aby praktykant uczestniczył w realizacji inwestycji, co pozwoli mu na zdobywanie praktycznego doświadczenia i naukę pod okiem doświadczonego profesjonalisty (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).
Podobnie, w przypadku praktyki projektowej, nie ma przeszkód, aby osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pełniła rolę kierownika praktyki dla projektanta. Najważniejsze, by praktykant miał możliwość uczestniczenia w realnych projektach i zdobywania doświadczenia zgodnie ze swoją specjalnością. Niezależnie od formy prawnej zatrudnienia, praktyka ta powinna być zgodna z wymogami ustawowymi i umożliwić zdobycie odpowiednich kompetencji zawodowych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 15 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 16 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 17
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 18
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 19 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 20 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 21
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 31 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 32 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 33
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 34
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 35 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 36 Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 37
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Terminy usunięcia deskowań zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami