Blog

06.03.2024

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

W artykule znajdziesz:

Rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, które umożliwia odbywanie praktyki zawodowej na potrzeby uzyskania uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz budowie obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON), ministrowi do spraw wewnętrznych lub szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), de facto uwzględnia specyficzne wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w tych obszarach. Procedura dokumentowania praktyki w tych warunkach różni się od standardowej, głównie ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (uprawnienia budowlane).

Dokumentacja praktyki zawodowej w takich specyficznych warunkach może wymagać:

 • Zgody na dostęp do informacji niejawnych: Przed rozpoczęciem praktyki osoba ubiegająca się o praktykę może być zobowiązana do uzyskania odpowiednich zezwoleń na dostęp do informacji niejawnych, jeśli praca nad projektami będzie wymagała takiego dostępu.
 • Ograniczenia w dokumentacji: Dokumentowanie wykonanych prac może podlegać ograniczeniom, takim jak zakaz fotografowania, ograniczenia w dostępie do niektórych danych projektowych dla osób nieposiadających odpowiednich uprawnień, czy konieczność anonimizacji pewnych informacji w dokumentach, które będą przedstawiane poza terenem jednostki.
 • Specjalne procedury zatwierdzania: Wszelka dokumentacja i raporty z praktyki mogą wymagać zatwierdzenia przez odpowiednie służby bezpieczeństwa wewnątrz jednostki, zanim zostaną wykorzystane w procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa: Osoby odbywające praktykę mogą być zobowiązane do przejścia specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania na terenach objętych ochroną.
 • Uzgodnienie zakresu praktyki: Zakres praktyki, w tym konkretnych zadań i projektów, na których praca będzie realizowana, może wymagać wcześniejszego uzgodnienia z odpowiednimi służbami w jednostce, aby zapewnić, że nie zostaną naruszone zasady bezpieczeństwa.

Informacje wstępne

Definicja terenów zamkniętych, jak wskazano w Ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym, odnosi się do obszarów o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa, które zostały wyznaczone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Do takich terenów mogą należeć między innymi wybrane jednostki i obiekty wojskowe, specyficzne tereny i linie kolejowe, a także obszary zarządzane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz inne obszary o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Status terenu jako “zamkniętego" implikuje szereg ograniczeń dotyczących dostępu, użytkowania oraz możliwości realizacji na nim różnych działań, w tym również odbywania praktyki zawodowej. Kandydaci ubiegający się o odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych powinni uzyskać szczegółowe informacje od kierownika danej instytucji, co do możliwości realizacji takiej praktyki, wymaganych zezwoleń oraz procedur aplikacyjnych i bezpieczeństwa, które muszą być spełnione.

Proces ubiegania się o możliwość odbycia praktyki na terenach zamkniętych może być bardziej skomplikowany niż w przypadku terenów ogólnodostępnych, ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Może to obejmować weryfikację tożsamości kandydata, sprawdzenie w bazach danych służb bezpieczeństwa, a także konieczność uzyskania specjalnych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych, jeżeli praca na praktyce miałaby obejmować kontakt z tego rodzaju danymi.

Dokumentowanie praktyki

Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów na terenach zamkniętych, które jest niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Właściwość miejscowa tego organu określana jest na podstawie lokalizacji obiektu, przy którym praktyka była odbywana, a więc w zależności od tego, w jakim województwie znajduje się dany teren zamknięty (program egzamin ustny).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, na przykład kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jest to podstawowy dokument potwierdzający kwalifikacje edukacyjne kandydata.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w okresie odbywania praktyki, które powinno zawierać informacje o zajmowanym stanowisku, miejscu praktyki oraz wskazanie opiekuna praktyki zawodowej. Dokument ten potwierdza, że praktyka zawodowa została odbyta w realnych warunkach pracy związanych z przyszłym zawodem.
 • Oświadczenie kierownika praktyki o odbyciu praktyki, zawierające ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy kandydata z zakresu danej specjalności. To dokument świadczący o bezpośrednim nadzorze i ocenie kompetencji praktykanta przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Kopię decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika praktyki. Te dokumenty potwierdzają, że osoba nadzorująca praktykę posiada odpowiednie kwalifikacje i jest członkiem zawodowego samorządu, co jest gwarancją jej kompetencji.
 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej według obiektów, co umożliwia dokładną weryfikację zakresu i rodzaju doświadczenia zdobytego przez kandydata w trakcie praktyki.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, co jest formalnym wymogiem administracyjnym (opinie o programie).

Dodatkowe informacje

To ważna uwaga dla wszystkich kandydatów ubiegających się o zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w ramach procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych. Rzeczywiście, choć ogólne zasady i wymagane dokumenty są podobne, poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (WINB) mogą wprowadzać drobne modyfikacje w procedurach aplikacyjnych lub wymagać dodatkowych informacji. Dlatego, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, kluczowe jest odwiedzenie strony internetowej właściwego WINB, aby pobrać najnowsze wzory wniosków i sprawdzić aktualne wymagania (segregator aktów prawnych).

Pobranie odpowiednich formularzy i dokładne zapoznanie się z wytycznymi znacząco zwiększa szanse na pomyślne złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej decyzji. Każdy wniosek jest indywidualnie analizowany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ocenia kompletność i zgodność złożonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić, jeśli wniosek lub dołączone do niego dokumenty budzą wątpliwości co do spełnienia przez kandydata wszystkich wymagań, np. dotyczących zakresu i jakości odbytej praktyki. W takim przypadku, kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków lub dostarczenie dodatkowych wyjaśnień. Może to również oznaczać konieczność ponownego złożenia wniosku po wyeliminowaniu stwierdzonych niezgodności.

Dlatego, aby uniknąć opóźnień i ewentualnych komplikacji, zalecane jest dokładne przygotowanie się do procesu aplikacyjnego, co obejmuje nie tylko zebranie wymaganych dokumentów, ale również zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w danym wojewódzkim inspektoracie (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami