Blog

Tok obliczenia zdjęcie nr 10
06.03.2024

Praktyka zawodowa na terenach zamkniętych

W artykule znajdziesz:

Rozporządzenie o samodzielnych funkcjach technicznych w budownictwie, które umożliwia odbywanie praktyki zawodowej na potrzeby uzyskania uprawnień budowlanych przy projektowaniu oraz budowie obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych w jednostkach organizacyjnych podległych Ministerstwu Obrony Narodowej (MON), ministrowi do spraw wewnętrznych lub szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), de facto uwzględnia specyficzne wymogi bezpieczeństwa obowiązujące w tych obszarach. Procedura dokumentowania praktyki w tych warunkach różni się od standardowej, głównie ze względu na ochronę informacji niejawnych oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa narodowego (uprawnienia budowlane).

Dokumentacja praktyki zawodowej w takich specyficznych warunkach może wymagać:

 • Zgody na dostęp do informacji niejawnych: Przed rozpoczęciem praktyki osoba ubiegająca się o praktykę może być zobowiązana do uzyskania odpowiednich zezwoleń na dostęp do informacji niejawnych, jeśli praca nad projektami będzie wymagała takiego dostępu.
 • Ograniczenia w dokumentacji: Dokumentowanie wykonanych prac może podlegać ograniczeniom, takim jak zakaz fotografowania, ograniczenia w dostępie do niektórych danych projektowych dla osób nieposiadających odpowiednich uprawnień, czy konieczność anonimizacji pewnych informacji w dokumentach, które będą przedstawiane poza terenem jednostki.
 • Specjalne procedury zatwierdzania: Wszelka dokumentacja i raporty z praktyki mogą wymagać zatwierdzenia przez odpowiednie służby bezpieczeństwa wewnątrz jednostki, zanim zostaną wykorzystane w procesie ubiegania się o uprawnienia budowlane (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa: Osoby odbywające praktykę mogą być zobowiązane do przejścia specjalistycznych szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji, ochrony danych osobowych oraz zasad postępowania na terenach objętych ochroną.
 • Uzgodnienie zakresu praktyki: Zakres praktyki, w tym konkretnych zadań i projektów, na których praca będzie realizowana, może wymagać wcześniejszego uzgodnienia z odpowiednimi służbami w jednostce, aby zapewnić, że nie zostaną naruszone zasady bezpieczeństwa.

Informacje wstępne

Definicja terenów zamkniętych, jak wskazano w Ustawie o prawie geodezyjnym i kartograficznym, odnosi się do obszarów o szczególnym znaczeniu dla obronności i bezpieczeństwa państwa, które zostały wyznaczone przez właściwych ministrów i kierowników urzędów centralnych. Do takich terenów mogą należeć między innymi wybrane jednostki i obiekty wojskowe, specyficzne tereny i linie kolejowe, a także obszary zarządzane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych (MSZ) oraz inne obszary o szczególnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).

Status terenu jako “zamkniętego" implikuje szereg ograniczeń dotyczących dostępu, użytkowania oraz możliwości realizacji na nim różnych działań, w tym również odbywania praktyki zawodowej. Kandydaci ubiegający się o odbycie praktyki zawodowej na terenach zamkniętych powinni uzyskać szczegółowe informacje od kierownika danej instytucji, co do możliwości realizacji takiej praktyki, wymaganych zezwoleń oraz procedur aplikacyjnych i bezpieczeństwa, które muszą być spełnione.

Proces ubiegania się o możliwość odbycia praktyki na terenach zamkniętych może być bardziej skomplikowany niż w przypadku terenów ogólnodostępnych, ze względu na konieczność zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa. Może to obejmować weryfikację tożsamości kandydata, sprawdzenie w bazach danych służb bezpieczeństwa, a także konieczność uzyskania specjalnych uprawnień do dostępu do informacji niejawnych, jeżeli praca na praktyce miałaby obejmować kontakt z tego rodzaju danymi.

Dokumentowanie praktyki

Aby uzyskać zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej przy projektowaniu lub budowie obiektów na terenach zamkniętych, które jest niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane, konieczne jest złożenie pisemnego wniosku do właściwego wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Właściwość miejscowa tego organu określana jest na podstawie lokalizacji obiektu, przy którym praktyka była odbywana, a więc w zależności od tego, w jakim województwie znajduje się dany teren zamknięty (program egzamin ustny).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 • Kopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, na przykład kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych. Jest to podstawowy dokument potwierdzający kwalifikacje edukacyjne kandydata.
 • Zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu w okresie odbywania praktyki, które powinno zawierać informacje o zajmowanym stanowisku, miejscu praktyki oraz wskazanie opiekuna praktyki zawodowej. Dokument ten potwierdza, że praktyka zawodowa została odbyta w realnych warunkach pracy związanych z przyszłym zawodem.
 • Oświadczenie kierownika praktyki o odbyciu praktyki, zawierające ogólną ocenę z teoretycznej i praktycznej wiedzy kandydata z zakresu danej specjalności. To dokument świadczący o bezpośrednim nadzorze i ocenie kompetencji praktykanta przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami.
 • Kopię decyzji o nadaniu uprawnień i zaświadczenie o przynależności do izby samorządu zawodowego kierownika praktyki. Te dokumenty potwierdzają, że osoba nadzorująca praktykę posiada odpowiednie kwalifikacje i jest członkiem zawodowego samorządu, co jest gwarancją jej kompetencji.
 • Zbiorcze zestawienie odbytej praktyki zawodowej według obiektów, co umożliwia dokładną weryfikację zakresu i rodzaju doświadczenia zdobytego przez kandydata w trakcie praktyki.
 • Potwierdzenie wpłaty opłaty skarbowej w wysokości 17 zł, co jest formalnym wymogiem administracyjnym (opinie o programie).

Dodatkowe informacje

To ważna uwaga dla wszystkich kandydatów ubiegających się o zaświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej w ramach procesu uzyskiwania uprawnień budowlanych. Rzeczywiście, choć ogólne zasady i wymagane dokumenty są podobne, poszczególne Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego (WINB) mogą wprowadzać drobne modyfikacje w procedurach aplikacyjnych lub wymagać dodatkowych informacji. Dlatego, przed przystąpieniem do wypełniania wniosku, kluczowe jest odwiedzenie strony internetowej właściwego WINB, aby pobrać najnowsze wzory wniosków i sprawdzić aktualne wymagania (segregator aktów prawnych).

Pobranie odpowiednich formularzy i dokładne zapoznanie się z wytycznymi znacząco zwiększa szanse na pomyślne złożenie wniosku i uzyskanie pozytywnej decyzji. Każdy wniosek jest indywidualnie analizowany przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, który ocenia kompletność i zgodność złożonych dokumentów z obowiązującymi przepisami.
Odmowa wydania zaświadczenia może nastąpić, jeśli wniosek lub dołączone do niego dokumenty budzą wątpliwości co do spełnienia przez kandydata wszystkich wymagań, np. dotyczących zakresu i jakości odbytej praktyki. W takim przypadku, kandydat może zostać poproszony o uzupełnienie braków lub dostarczenie dodatkowych wyjaśnień. Może to również oznaczać konieczność ponownego złożenia wniosku po wyeliminowaniu stwierdzonych niezgodności.

Dlatego, aby uniknąć opóźnień i ewentualnych komplikacji, zalecane jest dokładne przygotowanie się do procesu aplikacyjnego, co obejmuje nie tylko zebranie wymaganych dokumentów, ale również zapoznanie się z procedurami obowiązującymi w danym wojewódzkim inspektoracie (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Tok obliczenia zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Tok obliczenia zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Tok obliczenia zdjęcie nr 18 Tok obliczenia zdjęcie nr 19 Tok obliczenia zdjęcie nr 20
Tok obliczenia zdjęcie nr 21
Tok obliczenia zdjęcie nr 22 Tok obliczenia zdjęcie nr 23 Tok obliczenia zdjęcie nr 24
Tok obliczenia zdjęcie nr 25

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tok obliczenia zdjęcie nr 26

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tok obliczenia zdjęcie nr 27

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Tok obliczenia zdjęcie nr 34 Tok obliczenia zdjęcie nr 35 Tok obliczenia zdjęcie nr 36
Tok obliczenia zdjęcie nr 37
Tok obliczenia zdjęcie nr 38 Tok obliczenia zdjęcie nr 39 Tok obliczenia zdjęcie nr 40
Tok obliczenia zdjęcie nr 41

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Tok obliczenia zdjęcie nr 42

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Tok obliczenia zdjęcie nr 43

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami