Blog

Cement glinowy zdjęcie nr 10
06.03.2024

Praktyka zawodowa w zarządzie dróg i kolei

W artykule znajdziesz:

Praktyka zawodowa do uprawnień budowlanych u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, pozwala kandydatom na inżynierów lub techników budowlanych zdobyć praktyczne doświadczenie niezbędne do ubiegania się o uprawnienia budowlane.

Praktyka zawodowa u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej może obejmować szereg czynności związanych z zarządzaniem i utrzymaniem infrastruktury. Do zaliczanych działań mogą należeć:

 • Nadzór nad realizacją robót drogowych lub kolejowych, w tym prace ziemne, układanie nawierzchni, montaż elementów infrastruktury.
 • Udział w planowaniu remontów i konserwacji dróg lub torów kolejowych (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Monitorowanie stanu technicznego infrastruktury oraz zgłaszanie potrzebnych napraw.
 • Przygotowywanie dokumentacji technicznej i raportów z wykonanych prac.
 • Udział w pracach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego lub kolejowego.

Praktyką zawodową może kierować osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w zakresie zarządzania infrastrukturą drogową lub kolejową. Powinna to być osoba z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, która jest w stanie zapewnić odpowiedni nadzór i wsparcie dla praktykanta.

Dokumentacja praktyki zawodowej powinna zawierać:

 • Umowę o odbywanie praktyki zawodowej, określającą warunki i cel praktyki.
 • Dziennik praktyk zawodowych, w którym praktykant wpisuje wykonywane czynności, a kierujący praktyką potwierdza ich wykonanie i ocenia.
 • Zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej, wystawione przez zarządcę drogi lub infrastruktury kolejowej, potwierdzające zakres i okres odbywanej praktyki.

Podkreślenie należy, że praktyka zawodowa u zarządcy drogi lub infrastruktury kolejowej może być zaliczona wyłącznie jako praktyka na budowie. Nie daje ona możliwości odbycia praktyki projektowej, która wymaga innych warunków i typu doświadczenia, zazwyczaj związanego z projektowaniem w biurach projektowych. Ważne jest, aby praktyka była zgodna z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu i aby była odpowiednio dokumentowana, co jest kluczowe do uzyskania uprawnień budowlanych.

Praktyka u zarządcy drogi publicznej

Praktyka ta jest istotnym elementem przygotowania do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zwłaszcza w specjalności drogowej.

Zakres Czynności

 • Praktyczne Doświadczenie na Budowie: Praktyka zawodowa musi obejmować czynności wykonywane bezpośrednio na terenie budowy, które wymagają fachowej oceny zjawisk oraz samodzielnego rozwiązywania problemów architektonicznych, technicznych i organizacyjnych. Takie doświadczenie jest niezbędne do zdobycia praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów drogowych.
 • Zarządzanie Drogami Publicznymi: Czynności te mogą być wykonywane także w ramach pracy w urzędach lub jednostkach samorządu terytorialnego, które zajmują się zarządzaniem drogami publicznymi. Jest to ważne dla zrozumienia szerokiego kontekstu funkcjonowania infrastruktury drogowej, w tym planowania, budowy, utrzymania oraz zarządzania bezpieczeństwem.
 • Przebywanie na Budowie: Osoby odbywające praktykę zawodową muszą mieć możliwość pracy na budowie w realnych warunkach, co pozwala na bezpośrednie obserwowanie i uczestniczenie w procesie budowlanym, zdobywanie doświadczenia w rozwiązywaniu typowych dla branży problemów oraz naukę efektywnej współpracy z zespołem projektowym i wykonawczym (uprawnienia budowlane).
 • Zgodność Zakresu Praktyki z Uprawnieniami: Zakres odbywanej praktyki musi odpowiadać zakresowi uprawnień budowlanych, o które ubiega się praktykant. Dla osób aspirujących do uzyskania uprawnień wykonawczych w specjalności drogowej, zarówno bez ograniczeń jak i w ograniczonym zakresie, praktyka musi koncentrować się na zadaniach związanych z realizacją inwestycji drogowych.

Praktyka musi być odpowiednio dokumentowana, co obejmuje:

 • Dziennik Praktyk: Zapisywanie wykonywanych czynności, ich charakteru, zakresu oraz wniosków z wykonanych zadań.
 • Zaświadczenia i Certyfikaty: Potwierdzenia odbycia praktyki, wystawiane przez instytucje lub firmy, w których praktyka została odbyta, z dokładnym opisem zakresu zadań.

Zdobycie praktyki zawodowej w specjalności drogowej, spełniającej wymienione kryteria, jest kluczowym elementem na drodze do uzyskania uprawnień budowlanych i pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Jest to niezbędne do zapewnienia, że kandydaci na te uprawnienia posiadają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale również praktyczne doświadczenie, umożliwiające im bezpieczne i skuteczne zarządzanie projektami budowlanymi w specjalności drogowej.

Praktyka w zarządzie kolei

Praktyka zawodowa w kontekście zarządzania infrastrukturą kolejową, podobnie jak w przypadku drogowej, ma kluczowe znaczenie dla kandydatów ubiegających się o uprawnienia budowlane w specjalności kolejowej. Zgodnie z rozporządzeniem, praktyka ta oferuje możliwość zdobycia cennego doświadczenia przez bezpośredni udział w pracach na terenie budowy oraz poprzez realizację czynności inspekcyjnych i kontrolnych.

Zakres praktyki zawodowej

 • Prace na terenie budowy: Udział w bezpośrednich pracach budowlanych, instalacyjnych, a także w działaniach związanych z modernizacją lub rozbudową infrastruktury kolejowej. To obejmuje zarówno prace związane z torami kolejowymi, jak i budowlami towarzyszącymi, takimi jak stacje, przystanki czy mosty kolejowe.
 • Czynności inspekcyjne i kontrolne: Przeprowadzanie regularnych inspekcji stanu technicznego infrastruktury kolejowej, weryfikacja zgodności wykonanych prac z projektami budowlanymi oraz przestrzeganie norm bezpieczeństwa.
 • Ocena stanu technicznego: Fachowa analiza i ocena stanu technicznego budowli i urządzeń kolejowych, identyfikacja potencjalnych problemów i zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu kolejowego (segregator aktów prawnych).
 • Rozwiązywanie problemów: Samodzielne podejmowanie decyzji w sytuacjach problemowych, które wymagają szybkiego reagowania i znajomości zarówno technicznych, jak i architektonicznych aspektów projektów kolejowych.

Aby praktyka zawodowa była zgodna z zakresem uprawnień budowlanych, musi ona bezpośrednio odnosić się do kompetencji wymaganych w specjalności kolejowej, zarówno w obszarze KOB (konstrukcje inżynierskie i budowlane) jak i SRK (sieci, instalacje i urządzenia kolejowe). Oznacza to, że kandydat powinien uczestniczyć w działaniach, które dają mu możliwość nauczenia się i zrozumienia szerokiego spektrum zadań związanych z budową, utrzymaniem i zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Podobnie jak w innych specjalnościach, praktyka zawodowa w specjalności kolejowej musi być odpowiednio udokumentowana. Dziennik praktyk, zaświadczenia od nadzorujących praktykę oraz inne wymagane dokumenty powinny dokładnie odzwierciedlać wykonane czynności, zdobyte umiejętności oraz zakres odpowiedzialności praktykanta.

Uwaga na zakres prac

Podczas odbywania praktyki zawodowej w zakresie kierowania budową lub robót budowlanych, istotne jest skupienie się na doświadczeniach, które bezpośrednio wpływają na zdobywanie umiejętności i kompetencji niezbędnych dla kierownika budowy. Praktyki te powinny obejmować aktywne uczestnictwo w procesie budowlanym, w tym planowanie, koordynację prac, zarządzanie zespołem, a także rozwiązywanie bieżących problemów technicznych i organizacyjnych.

Należy unikać czynności, które są związane z nadzorem inwestorskim, takich jak:

 • Sprawdzanie zgodności prac z projektem, pozwoleniem na budowę oraz kontraktem, Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) itp.
 • Weryfikacja jakości prowadzonych robót budowlanych.
 • Odbiory robót i urządzeń budowlanych.
 • Weryfikacja ilości wykonanych prac i rozliczenia budowy.

Czynności te są bardziej charakterystyczne dla roli inspektora nadzoru inwestorskiego, który odpowiada za kontrolę jakości i zgodności wykonania prac z dokumentacją, a nie są bezpośrednio związane z codziennym zarządzaniem budową przez kierownika robót. W związku z tym, w ramach praktyki zawodowej, należy skupić się na zadaniach, które rozwijają umiejętności zarządzania projektem budowlanym, koordynacji prac, oraz zarządzania zasobami i ludźmi na budowie.

Izby zawodowe, które regulują praktykę zawodową w branży budowlanej, zazwyczaj jasno określają kryteria i wymagania dotyczące rodzajów doświadczeń, które są akceptowalne jako część praktyki zawodowej. Jest to ważne, aby praktyka była skoncentrowana na rozwijaniu specyficznych umiejętności wymaganych do pełnienia roli kierownika budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Wydłużenie wymaganego okresu praktyki

Sytuacja dotyczy regulacji prawnych zawartych w polskim prawie budowlanym, które różnicują traktowanie praktyk zawodowych odbywanych w różnych warunkach. Ustawa Prawo budowlane, będąca kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie związane z procesem budowlanym, określa wymagania dotyczące praktyki zawodowej jako części procesu kwalifikacyjnego dla różnych profesji związanych z budownictwem, takich jak inżynierowie, architekci czy technicy.

Praktyka zawodowa odbywana u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej jest uznawana za mniej wartościową w porównaniu do praktyki odbywanej bezpośrednio na terenie budowy. Wpływa to na wymagany czas trwania praktyki zawodowej, podwajając go w przypadku osób decydujących się na odbycie praktyki w sektorze infrastruktury drogowej i kolejowej. Oznacza to, że aby spełnić wymogi dotyczące praktyki zawodowej określone w Ustawie Prawo budowlane, osoby te muszą poświęcić na praktykę dwukrotnie więcej czasu niż osoby odbywające praktykę standardową na budowie.

Taka regulacja może wynikać z przekonania ustawodawcy, że praca na terenie budowy oferuje bezpośredni i praktyczny wgląd w proces budowlany, co jest uznawane za bardziej wartościowe doświadczenie w kontekście przygotowania do zawodu w branży budowlanej. Jednak dla osób zainteresowanych specjalizacją w zarządzaniu i utrzymaniu infrastruktury drogowej i kolejowej, wymóg ten może stanowić dodatkową barierę, wydłużając czas niezbędny do uzyskania pełnych kwalifikacji zawodowych.

Warto zwrócić uwagę, że takie podejście może mieć zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Z jednej strony, podkreśla się znaczenie praktycznego doświadczenia na budowie, z drugiej strony, można argumentować, że praca przy zarządzaniu infrastrukturą drogową i kolejową również dostarcza cennych umiejętności i wiedzy, które są istotne dla branży budowlanej.

Kto może nadzorować praktykę u zarządcy drogi i kolei

Istnieją szczegółowe zasady dotyczące nadzoru nad praktyką zawodową w branży budowlanej, szczególnie w specjalności drogowej lub kolejowej. Kluczowymi kryteriami dla osoby nadzorującej praktykę są posiadanie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz bycie czynnym członkiem samorządu zawodowego. To wskazuje na duże znaczenie regulacji prawnych i standardów zawodowych w zapewnieniu odpowiedniej jakości kształcenia praktycznego i przygotowania do zawodu.

W pierwszej kolejności, preferowane jest szukanie kierownika praktyki wśród bardziej doświadczonych pracowników organów zarządzających, którzy spełniają te wymagania. Ważne jest, aby taka osoba była faktycznie obecna na tej samej budowie co praktykant, co umożliwia bezpośredni nadzór i wsparcie w procesie kształcenia.

Problemem, szczególnie w mniejszych jednostkach zarządzających, może być brak osób z odpowiednimi uprawnieniami na miejscu. W takiej sytuacji, kierownik budowy lub robót, pracujący na danej budowie i pełniący funkcje techniczne, może przejąć rolę nadzorcy praktyk, nawet jeśli nie jest zatrudniony w tej samej firmie co praktykant. To rozwiązanie pozwala na elastyczność i dostosowanie do realiów rynkowych, jednocześnie zachowując wysokie standardy nadzoru praktyk zawodowych (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Takie zasady podkreślają znaczenie praktycznego aspektu kształcenia w branży budowlanej i potrzebę dostosowania struktury nadzoru do warunków panujących na rynku pracy, jednocześnie zapewniając, że osoby nadzorujące posiadają niezbędne kwalifikacje i doświadczenie.

Jak dokumentować praktykę w zarządzanie dróg i kolei?

Dokumentowanie praktyki zawodowej, szczególnie tej odbywanej u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej, jest ważnym elementem procesu edukacyjnego i zawodowego. Proces ten wymaga ścisłego przestrzegania określonych zasad i procedur, aby zapewnić, że zdobyte doświadczenie jest odpowiednio rejestrowane i uznawane. Oto kilka kluczowych punktów, które należy wziąć pod uwagę przy dokumentowaniu takiej praktyki:

 • Zbiorcze zestawienie praktyki zawodowej: Jest to dokument, który powinien zawierać szczegółowe informacje na temat praktyki, w tym okres jej trwania, miejsce, zakres wykonywanych zadań oraz umiejętności nabyte przez praktykanta. Zbiorcze zestawienie służy jako dowód odbycia praktyki i jest podstawą do oceny jej przebiegu.
 • Oświadczenie kierownika praktyki: To dokument potwierdzający odbycie praktyki przez praktykanta, wystawiany przez osobę odpowiedzialną za nadzór nad praktykantem w miejscu odbywania praktyki. Oświadczenie powinno zawierać informacje o zgodności przebiegu praktyki z planem oraz ocenę zaangażowania i osiągnięć praktykanta.
 • Dopasowanie stanowiska kierownika praktyki: W przypadku, gdy kierownik praktyki pełni funkcję inną niż ta, która jest wymieniona we wzorach dokumentów, konieczne jest dokonanie odpowiednich skreśleń w dokumentach i wpisanie faktycznego stanowiska kierownika. Jest to ważne dla zachowania precyzji i zgodności dokumentacji z rzeczywistym stanem.
 • Zasady ogólne: Praktyka zawodowa, niezależnie od miejsca jej odbywania, powinna być dokumentowana zgodnie z ogólnymi zasadami. Oznacza to, że wszystkie wymagane dokumenty muszą być starannie wypełnione, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi i terminami (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Dokumentowanie praktyki zawodowej u zarządców infrastruktury drogowej i kolejowej wymaga dokładności i przestrzegania określonych procedur. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia, że praktyka zostanie prawidłowo zarejestrowana i uznana, co ma znaczenie zarówno dla rozwoju zawodowego praktykanta, jak i dla spełnienia wymogów edukacyjnych.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cement glinowy zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cement glinowy zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cement glinowy zdjęcie nr 22 Cement glinowy zdjęcie nr 23 Cement glinowy zdjęcie nr 24
Cement glinowy zdjęcie nr 25
Cement glinowy zdjęcie nr 26 Cement glinowy zdjęcie nr 27 Cement glinowy zdjęcie nr 28
Cement glinowy zdjęcie nr 29

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 30

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement glinowy zdjęcie nr 31

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 38 Cement glinowy zdjęcie nr 39 Cement glinowy zdjęcie nr 40
Cement glinowy zdjęcie nr 41
Cement glinowy zdjęcie nr 42 Cement glinowy zdjęcie nr 43 Cement glinowy zdjęcie nr 44
Cement glinowy zdjęcie nr 45

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cement glinowy zdjęcie nr 46

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cement glinowy zdjęcie nr 47

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami