Prawa i obowiązki projektanta na budowie


Prawo budowlane stanowi, że podstawowym dokumentem uprawniającym do uzyskanie pozwolenia na budowę jest projekt budowlany. W jego skład wchodzi projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt zagospodarowania przestrzennego terenu lub działki. Projekt budowlany może być sporządzony wyłącznie przez osobę posiadającą uprawnienia budowlanego do projektowania i będącą na liście członków okręgowej izby samorządu budowlanego. Co ważne, uprawnienia budowlane do projektowania może posiadać tylko osoba fizyczna. Nawet najmniejsze inwestycje muszą być przeprowadzane na podstawie projektu, przygotowanego przez wszystkie osoby będące uczestnikami procesu budowlanego.
Podstawowe obowiązki projektanta to:
• sporządzenie projektu budowlanego w zgodne z wymaganiami ustawowymi, obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne oraz ustaleniami, które zostały określone w decyzjach administracyjnych,
• w razie potrzeby zapewnienie przy tworzeniu projektu osób, które posiadają uprawnienia budowlane do projektowania w określonych specjalnościach oraz koordynowanie wykonywanych przez nie opracowań projektowych,
• sporządzenie informacji związanej z bezpieczeństwem i higieną zdrowia pod kątem specyfiki projektowanego obiektu,
• określenie obszaru oddziaływania obiektu budowlanego,
• uzyskanie niezbędnych uzgodnień, opinii oraz sprawdzeń rozwiązań projektowych,
• wyjaśnienie wszelkich wątpliwości związanych z projektem oraz znajdujących się w nim rozwiązań, w tym m.in. sporządzanie i uzgadnianie indywidualnej dokumentacji technicznej,
• sprawowanie, na żądanie inwestora lub właściwego organu, nadzoru autorskiego.
Zadaniem projektanta jest zagwarantowanie sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego pod kątem zgodności przepisami, w tym również przepisami architektoniczno-budowlanymi. Projekt może być sprawdzony wyłącznie przez osobę, która posiada uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń. Obowiązek sprawdzenia projektu nie obejmuje projektów o prostej konstrukcji i objętych przepisami szczególnymi.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !