Blog

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 10
08.03.2024

Procedury uznawania zagranicznych uprawnień budowlanych

W artykule znajdziesz:

Proces uznawania kwalifikacji zawodowych w Polsce dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu oraz Szwajcarii jest kluczowy dla tych, którzy chcą pracować na terenie Polski wykonując samodzielne funkcje techniczne w budownictwie. Procedura ta umożliwia im uzyskanie uprawnień równoważnych z tymi, które są wydawane polskim specjalistom, co otwiera drogę do podjęcia pracy na równych warunkach.

Proces uznawania kwalifikacji opiera się na dyrektywach Unii Europejskiej, które mają na celu ułatwienie swobodnego przepływu osób i usług. W Polsce szczegółowe regulacje dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych określają odpowiednie ustawy i rozporządzenia, w tym przepisy dotyczące regulacji zawodów technicznych w budownictwie (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Obywatele UE, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu i Szwajcarii, którzy posiadają kwalifikacje zawodowe uzyskane w jednym z tych państw, mogą ubiegać się o ich uznanie w Polsce. Warunkiem jest, aby kwalifikacje te były równoważne z polskimi wymogami edukacyjnymi i zawodowymi dla danego zawodu.

 • Złożenie wniosku: Kandydat musi złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji w odpowiednim polskim organie, który zajmuje się danym zawodem.
 • Dokumenty: Wniosek powinien być wsparty odpowiednimi dokumentami, takimi jak dyplomy, certyfikaty, potwierdzenie doświadczenia zawodowego itp.
 • Analiza i ocena kwalifikacji: Organ dokonuje analizy złożonych dokumentów, aby sprawdzić, czy kwalifikacje kandydata spełniają polskie wymagania.
 • Ewentualne uzupełnienie kwalifikacji: Jeśli kwalifikacje kandydata różnią się istotnie od polskich wymagań, może być wymagane uzupełnienie kwalifikacji, np. poprzez odbycie kursu lub zdanie egzaminu.

Aby uzyskać uznanie kwalifikacji, kandydaci muszą spełnić określone wymagania, które mogą obejmować:

Po pomyślnym przejściu procedury uznawania kwalifikacji, kandydat otrzymuje uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terenie Polski, równoważne z tymi, które posiadałyby osoby z kwalifikacjami uzyskanymi w Polsce.

Jakie kwalifikacje zawodowe w zakresie inżynierii są wymagane w Polsce. Dlaczego wymagane jest uznanie zagranicznych uprawnień?

Proces uzyskania oficjalnego uznania kwalifikacji zawodowych dla wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce dla osób z kwalifikacjami uzyskanymi poza granicami kraju jest istotny i wymaga przejścia przez określoną procedurę. Ta procedura jest regulowana przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB), która jest odpowiedzialna za ocenę, czy zagraniczne kwalifikacje spełniają polskie standardy wymagane do wykonywania tego zawodu.

 • Zgłoszenie do Krajowej Rady PIIB - Osoba zainteresowana musi złożyć wniosek do Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, wskazując swoje zagraniczne kwalifikacje i wyrażając chęć uzyskania uprawnień do pracy jako inżynier budownictwa w Polsce.
 • Składanie dokumentów - Wniosek powinien być uzupełniony przez odpowiednie dokumenty, takie jak: dyplomy, świadectwa, potwierdzenie doświadczenia zawodowego oraz inne certyfikaty, które mogą potwierdzić kwalifikacje i umiejętności wnioskodawcy.
 • Ocena kwalifikacji - Krajowa Rada PIIB dokonuje oceny złożonych dokumentów w celu stwierdzenia, czy zagraniczne kwalifikacje są równoważne z wymaganiami dla inżynierów budownictwa w Polsce. Proces ten może obejmować analizę programów kształcenia, porównanie zakresu odpowiedzialności zawodowych oraz ocenę praktycznego doświadczenia(uprawnienia budowlane).
 • Egzamin lub kurs uzupełniający - W przypadku, gdy ocena wykaże różnice w zakresie kwalifikacji, wnioskodawca może być zobowiązany do uzupełnienia braków, na przykład poprzez zdanie egzaminu zawodowego lub ukończenie kursu uzupełniającego, który pokryje różnice między systemami kształcenia.
 • Uzyskanie uprawnień - Po pozytywnej ocenie kwalifikacji i ewentualnym uzupełnieniu wymaganych kwalifikacji, wnioskodawca otrzymuje oficjalne uprawnienia do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa w Polsce. Uprawnienia te są równoważne z tymi, które uzyskują osoby, które zdobyły swoje kwalifikacje w Polsce.
 • Rejestracja w PIIB - Osoba, która uzyskała uprawnienia, musi się następnie zarejestrować w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa, co jest finalnym krokiem umożliwiającym legalne wykonywanie zawodu inżyniera budownictwa w Polsce.
 • Kontynuacja rozwoju zawodowego - Po uzyskaniu uprawnień inżyniera budownictwa i rejestracji w PIIB, istotne jest również, aby osoby te kontynuowały swoje kształcenie zawodowe i uczestniczyły w programach doskonalenia zawodowego, co jest wymagane do utrzymania statusu członka izby i uprawnień zawodowych.

 

Jakie osoby mają możliwość ubiegania się o uznanie kwalifikacji zawodowych w dziedzinie inżynierii

Procedura uzyskania uznania kwalifikacji zawodowych dla inżyniera budownictwa w Polsce jest dostępna dla szerokiego grona osób. Obejmuje ona nie tylko obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu, ale również inne grupy, takie jak:

 • Cudzoziemcy z ochroną międzynarodową – osoby posiadające status uchodźcy lub objęte ochroną uzupełniającą.
 • Członkowie rodzin – osoby, które przybywają lub przebywają w Polsce w celu połączenia się z rodziną, mającą status uchodźcy lub udzieloną ochronę uzupełniającą.
 • Obywatele państw trzecich z wysokimi kwalifikacjami – osoby, które ubiegają się o przyjęcie do Polski w celu pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.
 • Obywatele państw trzecich z prawem do pracy – osoby, które zostały przyjęte w Polsce w celach innych niż praca, ale mają prawo do pracy i posiadają odpowiedni dokument pobytowy.
 • Badacze naukowi – obywatele państw trzecich z zezwoleniem na pobyt czasowy w celu prowadzenia badań naukowych (program egzamin ustny).
 • Członkowie rodzin obywateli polskich lub UE – członkowie rodzin obywateli polskich lub państw członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii, Islandii, Liechtensteinu.
 • Rezydenci długoterminowi UE – obywatele państw trzecich posiadający status rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej.

Aby rozpocząć procedurę uzyskania uznania kwalifikacji zawodowych, należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą posiadane kwalifikacje i doświadczenie zawodowe. Proces ten jest kluczowy dla legalnego podjęcia pracy w zawodzie inżyniera budownictwa na terenie Polski.

Jak uznać zagraniczne uprawnienia budowlane w Polsce?

Proces uznawania kwalifikacji zawodowych w dziedzinie inżynierii budowlanej w Polsce jest regulowany przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa. Aby zainicjować ten proces, konieczne jest złożenie wniosku kwalifikacyjnego, który można przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i w formie papierowej. Wnioski przyjmowane są w języku polskim lub w języku ojczystym wnioskodawcy, pod warunkiem dołączenia tłumaczenia na język polski wykonanego przez tłumacza przysięgłego.

Kluczowe informacje dotyczące procedury:

 • Opłata za procedurę: Procedura jest płatna, a jej koszt wynosi 35% minimalnego wynagrodzenia za pracę, zdefiniowanego w ustawie z dnia 10 października 2002 roku. Oznacza to, że kwota opłaty może wynosić około 1500 zł, w zależności od obowiązującej wysokości minimalnego wynagrodzenia w dniu rozpoczęcia postępowania (opinie o programie).
 • Wymagane dokumenty:
 • Wniosek o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa.
 • Dowód obywatelstwa.
 • Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe.
 • Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji odpowiadających uprawnieniom budowlanym w Polsce.
 • Zaświadczenie potwierdzające doświadczenie zawodowe.
 • Oświadczenie o posiadanym doświadczeniu zawodowym.
 • Zaświadczenie stwierdzające, że prawo do wykonywania zawodu inżyniera budownictwa nie zostało zawieszone lub zakazane.
 • Oświadczenie wnioskodawcy o braku zawieszenia prawa do wykonywania działalności lub zakazu wykonywania zawodu.
 • Dowód wniesienia opłaty za procedurę.

Dokumenty te muszą być przedstawione w języku polskim lub być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. W przypadku dołączenia kopii, Polska Izba Inżynierów Budownictwa może zażądać ich poświadczonych kopii lub oryginałów do wglądu.

Nie jest wymagane tłumaczenie dokumentów zawierających podstawowe dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, obywatelstwo oraz nazwa państwa wnioskodawcy.
Procedura ta jest istotnym krokiem dla inżynierów budownictwa, którzy chcą legalnie wykonywać swój zawód w Polsce, zgodnie z miejscowymi regulacjami i standardami. Zapewnia ona, że kwalifikacje zawodowe uzyskane za granicą są odpowiednio weryfikowane i akceptowane na polskim rynku pracy (segregator aktów prawnych).

Komisja weryfikacyjna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawdzi wniosek pod kątem formalnym i rozpocznie procedurę

Proces weryfikacji wniosku o uznanie kwalifikacji zawodowych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa (PIIB) obejmuje kilka kluczowych etapów, w tym możliwość utworzenia specjalnego zespołu weryfikacyjnego. Oto jak przebiega ten proces:

 • Decyzja o utworzeniu zespołu weryfikacyjnego: Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ma uprawnienia do utworzenia trzyosobowego zespołu weryfikacyjnego. Jego głównym zadaniem jest dokładna analiza i ocena złożonego wniosku, w tym sprawdzenie kompletności i zgodności przedstawionych dokumentów z wymaganiami.
 • Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych: Jeżeli w trakcie analizy wniosku zostaną zidentyfikowane braki formalne, takie jak niekompletne informacje czy brak wymaganych dokumentów, Krajowa Rada PIIB wyśle do wnioskodawcy wezwanie do ich uzupełnienia. Wezwanie to jest formalnym krokiem, który informuje wnioskodawcę o konieczności dostarczenia brakujących elementów.
 • Termin na uzupełnienie braków: Wnioskodawca ma obowiązek uzupełnić braki w ciągu co najmniej 7 dni od dnia otrzymania wezwania. Jest to minimalny okres, który może być dłuższy w zależności od konkretnego przypadku i zakresu wymaganych uzupełnień.
 • Konsekwencje nieuregulowania braków: Nieuregulowanie braków w wyznaczonym terminie skutkuje zakończeniem procesu rozpatrywania wniosku. Oznacza to, że wniosek nie będzie dalej procedowany, a wnioskodawca nie uzyska pozytywnej decyzji w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 20 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 21 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 22
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 23
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 24 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 25 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 26
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 27

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 28

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 29

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 36 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 37 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 38
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 39
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 40 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 41 Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 42
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 43

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 44

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – projektant zdjęcie nr 45

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami