Blog

19.03.2024

Projekt wykonawczy a praktyka zawodowa

W artykule znajdziesz:

Zakres dokumentacji projektowej wymaganej do zdobycia uprawnień budowlanych jest bardzo istotny dla każdego, kto chce rozwijać swoją karierę w branży budowlanej. Różnica w percepcji między projektem budowlanym a wykonawczym, jaką opisujesz, jest dość typowa.

Projekt budowlany, zazwyczaj postrzegany jako mniej interesujący z punktu widzenia projektanta, skupia się głównie na opracowaniu założeń projektowych, analizach oraz częściach opisowych. Jest to etap, na którym określane są główne koncepcje budynku lub budowli, jego funkcje, sposób wpisania w teren, aspekty prawne i środowiskowe, a także ogólne wymagania techniczne (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer). Choć może się wydawać mniej ekscytujący, jest to kluczowy etap w procesie projektowania, ponieważ stanowi fundament dla wszystkich dalszych prac.

Z drugiej strony, projekt wykonawczy jest postrzegany jako bardziej interesujący dla projektantów, ponieważ zawiera on szczegółowe rysunki techniczne i obliczenia. Jest to etap, na którym pracuje się nad konkretnymi rozwiązaniami technicznymi, detalami konstrukcyjnymi, instalacjami i innymi aspektami, które są niezbędne do realizacji budynku. Projekt wykonawczy wymaga głębokiej wiedzy technicznej i precyzyjnego dopracowania detali, co może być bardziej satysfakcjonujące dla osób o technicznym zacięciu.

W kontekście praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych, ważne jest, aby doświadczenie obejmowało zarówno etap projektu budowlanego, jak i wykonawczego. Umożliwia to zdobycie kompleksowego doświadczenia i zrozumienia całego procesu projektowego, od koncepcji po realizację. W praktyce zawodowej ważne jest, aby kandydat na uprawnienia budowlane miał możliwość pracy nad różnymi aspektami projektu, co pozwoli na lepsze zrozumienie i umiejętność zarządzania całym procesem budowlanym.

Mimo że projekt budowlany może wydawać się mniej atrakcyjny, jest on niezbędny do zrozumienia i efektywnego zarządzania projektem (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon). Projekt wykonawczy, będący bardziej technicznym i szczegółowym, pozwala z kolei na pogłębienie specjalistycznych umiejętności w konkretnej dziedzinie. Oba aspekty są więc istotne dla pełnego i wszechstronnego przygotowania do roli profesjonalnego projektanta w branży budowlanej.

Projekt wykonawczy a uprawnienia budowlane w PIIB

Stanowisko Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) w kwestii sporządzania projektów wykonawczych w ramach odbywania praktyki zawodowej do uprawnień budowlanych projektowych wyraźnie odróżnia między projektami budowlanymi a wykonawczymi. Zgodnie z interpretacją PIIB, praktyka zawodowa powinna koncentrować się na projektach architektoniczno-budowlanych, które są regulowane przez Ustawę Prawo budowlane oraz przepisy szczegółowe określające zakres i formę projektu budowlanego. Te projekty są niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę i odpowiadają bezpośrednio za spełnienie wymogów prawnych i technicznych niezbędnych do rozpoczęcia budowy (uprawnienia budowlane).

W przeciwieństwie do tego, projekty wykonawcze, jak wskazuje PIIB, są tworzone głównie dla celów realizacji robót budowlanych i nie są bezpośrednio regulowane przez prawo budowlane w kontekście wymagań dotyczących uprawnień projektowych. Nie są one uznawane za część praktyki zawodowej niezbędnej do uzyskania uprawnień budowlanych, ponieważ nie wpisują się w zakres definicji projektów budowlanych określonych w Ustawie Prawo budowlane.

To oznacza, że w trakcie praktyki zawodowej kandydaci na uprawnienia budowlane powinni skupić się na zdobywaniu doświadczenia w zakresie projektowania architektoniczno-budowlanego, które bezpośrednio przekłada się na proces uzyskiwania pozwolenia na budowę (program egzamin ustny). Mimo że projekty wykonawcze są kluczowe dla procesu budowlanego i wymagają zaawansowanej wiedzy technicznej, w świetle polskich regulacji prawnych, nie są one uznawane za element niezbędny do zdobycia uprawnień projektowych w ramach praktyki zawodowej.

Projekt wykonawczy a uprawnienia architektoniczne w IARP

W przypadku uzyskiwania uprawnień architektonicznych, praktyka zawodowa ma nieco inny charakter niż w przypadku uprawnień budowlanych. Izby architektów, takie jak Izba Architektów Rzeczypospolitej Polskiej (IARP), faktycznie mogą traktować projekty wykonawcze jako istotny element praktyki zawodowej. To odzwierciedla różnice w zakresie pracy i odpowiedzialności między architektami a inżynierami budownictwa.

Projekty wykonawcze w architekturze zawierają szczegółowe rysunki i specyfikacje, które są niezbędne do właściwej realizacji projektu budowlanego (opinie o programie). Obejmują one detale konstrukcyjne, wykończeniowe, instalacje i wiele innych aspektów, które są kluczowe dla prawidłowej realizacji budynku zgodnie z projektem architektonicznym. Dla architektów, praca nad projektami wykonawczymi pozwala na dokładne zrozumienie i przekazanie ich wizji projektowej, a także zapewnienie, że projekt zostanie zrealizowany zgodnie z zamierzonymi założeniami.

Włączenie projektów wykonawczych do praktyki zawodowej w procesie kwalifikacyjnym do uzyskania uprawnień architektonicznych podkreśla wagę, jaką izby architektów przywiązują do praktycznej znajomości całego procesu realizacji projektu. To również pokazuje, że dla architektów ważne jest nie tylko stworzenie koncepcji projektowej, ale również umiejętność szczegółowego opracowania tej koncepcji, aby mogła zostać prawidłowo zrealizowana w praktyce (segregator aktów prawnych).

W kontekście praktyki zawodowej, kandydaci na architektów są zatem zachęcani do zgłębiania i rozumienia wszystkich aspektów projektowych, od etapu koncepcyjnego po szczegółowe opracowania wykonawcze. Prezentowanie projektów wykonawczych w procesie kwalifikacyjnym umożliwia ocenę nie tylko kreatywności i umiejętności projektowych, ale również technicznej wiedzy i umiejętności w zakresie realizacji projektów.

Podsumowanie

Rozbieżność w interpretacji i praktyce pomiędzy Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB) a Izbą Architektów RP (IARP) w zakresie zaliczania projektów wykonawczych do praktyki zawodowej rzeczywiście może budzić wątpliwości. Jest to kwestia, która pokazuje, jak różne mogą być interpretacje tych samych przepisów prawa, w zależności od charakteru i specyfiki danej profesji.

W przypadku architektury, IARP uznaje projekty wykonawcze za kluczowy element praktyki zawodowej, ponieważ prace te są uważane za niezbędne do pełnego zrozumienia i realizacji projektu architektonicznego. Architekci odpowiadają nie tylko za wizję estetyczną i funkcjonalną budynku, ale także za to, aby ich projekt był technicznie wykonalny i zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Dlatego też doświadczenie w przygotowywaniu szczegółowych projektów wykonawczych jest uznawane za istotne dla zdobywania uprawnień projektowych w tej dziedzinie.

Z drugiej strony, PIIB skupia się na inżynierii budowlanej, gdzie praktyka zawodowa jest bardziej skoncentrowana na aspektach projektowania budowlanego zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane. W tej perspektywie projekty budowlane, które są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę, są uważane za bardziej istotne dla praktyki zawodowej niż szczegółowe projekty wykonawcze, które są postrzegane jako część realizacji budowy, a nie jej projektowania (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Różnice te wynikają z odmiennych ról i odpowiedzialności architektów oraz inżynierów budowlanych w procesie budowlanym. Architekci są odpowiedzialni za całościową koncepcję i realizację projektu architektonicznego, podczas gdy inżynierowie budowlani skupiają się na aspektach technicznych, konstrukcyjnych i funkcjonalności budynku, zapewniając jego bezpieczeństwo i stabilność.
Rozbieżności te mogą prowadzić do dyskusji i nieporozumień wśród profesjonalistów i kandydatów na uprawnienia. Warto, aby osoby zainteresowane uzyskaniem uprawnień projektowych dokładnie zapoznały się z wymaganiami i wytycznymi odpowiednich izb zawodowych, aby odpowiednio przygotować się do procesu kwalifikacyjnego.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami