Roboty ziemne

Roboty ziemne
Roboty ziemne

Gdy roboty ziemne są wyodrębnione lub stanowią zamkniętą całość robót, wówczas plan zagospodarowania terenu robót ziemnych obejmuje: drogi dojazdowe na teren robót, drogi wewnętrzne dla transportu urobku ziemnego typu terenowego lub ulepszonej nawierzchni gruntowej, ew. rozbieralne drogi z prefabrykowanych płyt żelbetowych, składanie i rozbiórkę torów roboczych (wąskotorowych i normalnotorowych), instalację wodociągową i energii elektrycznej, bazę maszyn roboczych do robót ziemnych (z warsztatem naprawczym) oraz część mieszkalno-socjalną załogi roboczej (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zestawienie wszystkich zasadniczych środków realizacji (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zestawienie to obejmuje:

  • wyszczególnienie maszyn do robót ziemnych, mechanizmów i potrzebnych narzędzi oraz środków transportowych,
  • zestawienie potrzebnej załogi operatorów maszyn do robót ziemnych wraz z robotnikami pomocniczymi,
  • zestawienie potrzeb warsztatu naprawczego dla przeprowadzania napraw bieżących,
  • zestawienie materiałów pomocniczych.
  • Wskaźniki techniczno-ekonomiczne i koszt robót (uprawnienia budowlane).

Wskaźniki techniczno-ekonomiczne stanowią syntetyczny przegląd techniki ekonomiki robót będących przedmiotem opracowywanego projektu organizacji, przy czym powinny one obejmować przynajmniej: przewidywany stopień mechanizacji robót ziemnych, pracochłonność wykonania jednostek poszczególnych rodzajów robót i ich całości, wskaźnik mechanizacji wyrażony liczbą KM przypadającą na 1 robotnika, wreszcie projekt organizacji powinien zamykać się podstawowymi danymi z kosztorysu robót, umożliwiającymi wyrobienie sobie poglądu na ekonomikę robót (program egzamin ustny).

Prawidłowa organizacja montażu

Prawidłowa organizacja montażu konstrukcji budowlanych powinna opierać się na podstawowych zasadach ogólnych, które dają się streścić następująco:

  • montaż powinien być realizowany w oparciu i zgodnie z projektem technologii i organizacji robót montażowych,
  • projekt technologii i organizacji montażu powinien ujmować wszystkie procesy robocze w sposób kompleksowy,
  • metody wykonania robót i systemy organizacyjne powinny być możliwie najkorzystniejsze (optymalne) w danych warunkach,
  • maszyny montażowe przyjęte do realizacji robót montażowych powinny odpowiadać warunkom niezbędnym dla ich pełnego wykorzystania (opinie o programie).

Główną zasadą w organizacji robót montażowych jest kompleksowe rozwiązanie wszystkich zadań związanych z całym procesem technologicznym, występującym w robotach montażowych, począwszy od chwili wyprodukowania elementu konstrukcyjnego w zakładzie wytwórczym, aż do momentu ostatecznego wbudowania go w konstrukcję realizowanego obiektu. Wszystkie procesy robocze produkcyjne, transportowe i montażowe powinny być ze sobą zharmonizowane pod względem głównych parametrów roboczych (tempo robót, wielkość i wydajność maszyn produkcyjnych, transportowych, montażowych itp.) i stanowić nieprzerwany łańcuch kolejno po sobie następujących przemyślanych i zaplanowanych czynności roboczych (segregator aktów prawnych). Brak prawidłowego rozwiązania jednego ogniwa w tym procesie może spowodować załamanie się całej organizacji montażu lub zniweczyć korzyści ekonomiczne, wynikające z zastosowania tych nowoczesnych i efektywnych metod wznoszenia obiektów.

Jako zasadę należy przyjąć, że kierunek postępu poszczególnych procesów roboczych, do których wykonywania stosowane są poszczególne maszyny montażowe (a co za tym idzie kierunek ruchu roboczego tych maszyn), powinien być zawsze zgodny z ogólnym kierunkiem postępu wszystkich robót budowlanych na danym obiekcie (promocja 3 w 1).

Załoga robocza pracująca przy robotach montażowych składa się z zespołów i brygad roboczych, których skład i liczba zależy od rodzaju robót, stopnia ich skomplikowania oraz od trudności występujących przy wykonywaniu poszczególnych procesów i operacji roboczych. Liczba członków poszczególnych zespołów i brygad powinna być określona z warunku zachowania równego tempa pracy poszczególnych robót, przy czym należy zabezpieczyć możliwie jednakowy stan liczbowy tych zespołów i brygad przez cały czas trwania robót.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !