Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – co to jest?


Za samodzielną funkcję techniczną w budownictwie przyjmuje się jednoosobową działalność, która wymaga fachowej oceny zjawisk technicznych bądź rozwiązywania zagadnień technicznych, techniczno-organizacyjnych i architektonicznych (https://uprawnienia-budowlane.pl).

Samodzielna funkcja techniczna w budownictwie – co to jest?

Działalność ta obejmuje następujące czynności:
• projektowania, sprawowanie nadzoru autorskiego oraz sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych,
• sprawowanie nadzoru inwestorskiego,
• kierowanie robotami budowlanymi lub budową,
• kierowanie wytwarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych wraz ze sprawowaniem nadzoru i kontroli technicznej nad wytwarzaniem tych elementów,
• sprawowanie kontroli technicznej nad utrzymaniem obiektów budowlanych (program na telefon).

Sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie jest możliwe wyłącznie w przypadku osób, które spełniają warunki określone w ustawie Prawo budowlane (program na komputer). Do warunków tych zalicza się:
• posiadanie określonego przepisami wykształcenia technicznego oraz odbycie praktyki zawodowej – muszą być dostosowane do rodzaju oraz stopnia skomplikowania działalności, a także do wszelkich innych wymagań, które związane są z pełnioną funkcją (program egzamin ustny). Oznacza to konieczność posiadania uprawnień budowlanych, czyli decyzji wydawanej przez organ samorządu zawodowego,
• posiadanie kwalifikacji zawodowych, które określone są przepisami odrębnymi niż te, które znajdują się w prawie budowlanym,
• posiadają wpis do centralnego rejestru oraz na listę członków samorządu zawodowego (segregator aktów prawnych). Wpis musi być potwierdzony odpowiednim zaświadczeniem, które wydaje się po opłaceniu składek na izbę oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Funkcje techniczne


Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą też sprawować obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, którzy spełniają warunki określone w ustawie (promocja 3  w 1) Należy przy tym zaznaczyć, że prawo do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przysługuje, wg ustawy o samorządach zawodowych architektów i inżynierów, wyłącznie osobom, które wpisane są na listę członków odpowiedniej miejscowo izby samorządu budowlanego.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !