Sorpcja i desorpcja

Sorpcja i desorpcja

W warunkach normalnych kondensacja może wystąpić tylko w obecności pary nasyconej, której część ulega kondensacji po przejściu przez punkt rosy. Jak wynika z liczb zestawionych w tabeli, w submikroskopowych kapilarach drewna kondensacja pary następuje przy ciśnieniach niższych od ciśnienia pary nasyconej nad powierzchnią płaską. Im mniejsza jest średnica kapilar, tym mniejsze ciśnienie może spowodować kondensację pary (program uprawnienia budowlane na komputer).

Kondensacja kapilarna powoduje rozsunięcie micel i zwiększenie ich odległości. Odległość micel w punkcie nasycenia włókien jest wielokrotnie wyższa od ich odległości w drewnie całkowicie suchym.
Mianem sorpcji określa się pochłanianie przez adsorbenta gazów lub par; w rozpatrywanym wypadku wchodzi w grę pochłanianie przez drewno pary wodnej z powietrza. Sorpcja stanowi łączny efekt adsorpcji chemicznej, adsorpcji fizycznej i kondensacji kapilarnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Według Kollmanna w przedziale wilgotności między 0 a 0 % drewno pochłania i wiąże parę wodną głównie przez adsorpcję chemiczną; w przedziale wilgotności od 8 do 15% główną rolę odgrywa adsorpcja fizyczna, między 15% wilgotności a punktem nasycenia włókien na pierwszy plan wysuwa się kondensacja kapilarna. Między tymi fazami sorpcji nie można przeprowadzić ścisłych granic.
Sorpcja przebiega tak długo, aż prężność pary wodnej we wnętrzu ciała zrównoważy się z prężnością pary wodnej w otaczającym powietrzu. Proces sorpcji zamyka się w granicach przedziału higroskopijnego, a więc między stanem całkowicie suchym a punktem nasycenia włókien (uprawnienia budowlane).

W drewnie zjawisko sorpcji związane jest głównie z błonnikiem. Pogląd na zdolność sorpcyjną celulozy daje zestawienie porównawcze, oparte na danych Pidgeona i Maassa.

Przebieg sorpcji

Duże różnice w sorpcji celulozy z drewna i celulozy z bawełny można tłumaczyć tym, że celuloza z drewna ma większą powierzchnię wewnętrzną oraz że zawiera ona znaczną ilość rozpuszczalnej w 18% roztworze NaOH /^-celulozy i y-celulozy, które mają duży potencjał sorpcyjny. Natomiast celuloza z bawełny zawiera większą ilość a-celulozy, która ma mniejszą zdolność sorbowania. Na skutek zawartości słabo sorbującej ligniny sorpcja drewna jest mniejsza niż sorpcja wolnej od ligniny celulozy drzewnej (program egzamin ustny).
Mianem desorpcji określa się zespół zjawisk związanych z wydzielaniem wody z drewna w przedziale higroskopijnym; jest to w porównaniu z sorpcją zjawisko odwrotne.

Przy suszeniu drewno oddaje wodę dopóty, dopóki prężność pary w jego mikrokapilarach i kapilarach jest wyższa od prężności pary w powietrzu. W porównaniu z sorpcją kolejność zjawisk jest w procesie desorpcji odwrotna Schnące lub suszone drewno oddaje najpierw wodę kapilarną, następnie wodę związaną fizycznie i na końcu wodę związaną chemicznie. Rozerwanie wiązań między wodą a drewnem wymaga dostarczenia energii cieplnej poza ciepłem parowania. W miarę obniżania się wilgotności drewna potrzebna jest coraz większa ilość ciepła na oderwanie wody (opinie o programie). W parze z desorpcją idą zjawiska kurczenia się i związane z nim zjawiska pochodne, jak pękanie i paczenie się drewna.

Przebieg sorpcji i desorpcji przedstawiają krzywe zależności, jaka zachodzi w określonej temperaturze między wilgotnością drewna a względną wilgotnością powietrza; określa się je mianem izoterm sorpcji i desorpcji lub izoterm higroskopijnej równowagi drewna (segregator aktów prawnych).

Izoterma desorpcji określa higroskopijną równowagę przy wysychaniu drewna od punktu nasycenia włókien do stanu bezwzględnie suchego; na odwrót, izoterma sorpcji daje pogląd na przebieg pochłaniania pary wodnej przez drewno całkowicie suche i na kształtowanie się higroskopijnej równowagi drewna w przedziale wilgotności drewna od 0% do punktu nasycenia włókien (promocja 3 w 1).

Przegięty kształt krzywych wskazuje na to, że zjawisko sorpcji składa się z dwóch faz, w ramach których przebieg procesu kształtuje się odmiennie. Część krzywej, zamknięta w przedziale względnej wilgotności powietrza od 0,0 do 0,5, o wklęsłym ustawieniu w stosunku do osi względnej wilgotności powietrza przedstawia fazę adsorpcji powierzchniowej (adsorpcja chemiczna + adsorpcja fizyczna).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !