Środek pianotwórczy uprawnienia budowlane

Środek pianotwórczy uprawnienia budowlane

Najczęściej stosowany środek pianotwórczy jest płynnym mydłem żywicznym otrzymywanym przez zmydlenie kalafonii ługiem sodowym i zmieszanie z roztworem kleju kostnego. Klej dodaje się w celu usztywnienia piany i zwiększenia jej trwałości (program uprawnienia budowlane na komputer).

Im lżejszy ma być pianobeton, tym więcej należy stosować środka pianotwórczego.
Środek pianotwórczy przygotowuje się przez zmieszanie ostudzonych do temperatury 50°C roztworów: kleju w gorącej wodzie do koncentracji 50% oraz kalafonii w gorącym roztworze ługu NaOH 20-r-24°Be (uzyskując w ten sposób mydło żywiczne).
W ZSRR stosują również do wytwarzania piany wywar z korzenia mydlika (0,5-0,8 kg korzenia na 1 m3 betonu) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Jako środki pianotwórcze można również stosować pochodne kwasów sulfonaftalenowych.
Środek pianotwórczy należy przechowywać w czystych balonach szklanych lub beczkach drewnianych w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej od + 5°C. Z czasem środek traci swą zdolność pianotwórczą; nie powinno się więc przechowywać go dłużej niż 3 miesiące od chwili wyprodukowania.

Pianobetony przygotowuje się w mieszarkach z trzema, dwoma lub jednym mieszalnikiem; mieszalniki te mają zazwyczaj kształt walca i zaopatrzone są w mieszadła łopatkowe (uprawnienia budowlane).
Piana i zaprawa lub zaczyn przetłaczane są za pomocą sprężonego powietrza (dostarczanego przez sprężarkę) do trzeciego mieszalnika (dolnego), w którym następuje ostateczne wymieszanie. W mieszarkach dwumieszalnikowych w małym mieszalniku wytwarza się pianę, a w dużym miesza się wszystkie składniki razem. W mieszarkach jednomieszalnikowych wskazane jest najpierw przygotować pianę stosując szybsze obroty mieszalnika, a następnie mieszać składniki razem, zmniejszając liczbę obrotów. Pojemność mieszalnika do mieszania wszystkich składników wynosi 400-Ś-800 1 (program egzamin ustny).

Dobór właściwej mieszanki

Dobór właściwej mieszanki zależy od rodzaju i zakresu produkcji. Na ogół w wytwórniach stałych stosuje się mieszarki trzy- i dwumieszalni- kowe, natomiast na budowach do robót sezonowych używa się przeważnie mieszarki jednomieszalnikowe. Mieszarka jednomieszalnikowa o pojemności około 400 litrów, obsługiwana przez 4 do 5 ludzi, może wyprodukować w ciągu 8 godzin do 30 m3 pianobetonu. Wydajność mieszarek większych, zwłaszcza dwu- i trzymieszalnikowych, jest odpowiednio wyższa.

Masa pianobetonu po wylaniu z mieszarki powinna mieć konsystencję śmietany o jednolitym zabarwieniu. W masie tej drobne pęcherzyki piany otoczone są zaprawą. Niedopuszczalne są grudki cementu. Masę pianobetonu przelewa się z mieszarek do zbiornika ruchomego (na wózku) lub nieruchomego, stąd czerpie się ją i napełnia formy przeznaczone do odlewania wyrobów (opinie o programie).
Konsystencja świeżego betonu powinna być starannie dobrana i stale jednakowa w różnych warunkach: ze względu na prawidłowe równomierne tworzenie się porów nie powinna być ona zbyt sztywna, ale nie może być również zanadto płynna, by świeża masa nie opadała w formie. Po nalaniu do formy na powierzchni nie powinny się tworzyć bańki powietrza, ani też nie powinna się zbierać woda.

Jeżeli pianobeton ma być transportowany w stanie jeszcze płynnym na większą odległość, na przykład na wyższe kondygnacje budynku do wylewania na dachu, to transport powinien się odbywać bez wstrząsów i trwać nie dłużej niż 20 minut od chwili opuszczenia mieszarki.
Świeże wyroby pianobetonowe najlepiej jest przechowywać w pomieszczeniach zakrytych przy temperaturze około 20°C. Przy temperaturze 10°C, która stanowi dolną granicę, dojrzewanie trwa dwukrotnie dłużej niż przy 20°C.
Polewanie pianobetonu należy rozpocząć już następnego dnia po uformowaniu (po zdjęciu bocznych ścianek z form) (segregator aktów prawnych).

Pianobeton powinien być polewany obficie 3-4 razy na dobę w ciągu 14 dni od uformowania. Najlepsze wyniki osiąga się przy dojrzewaniu pianobetonu pod stale wilgotnymi matami słomianymi. Po upływie 2 tygodni można zmniejszyć intensywność polewania, należy jednak utrzymać pianobeton w stanie wilgotnym jeszcze przez dalsze 2-3 tygodnie. Po tym czasie pierwszy okres dojrzewania jest zakończony. Następuje drugi okres, w czasie którego wyroby pianobetonowe schną na składzie i kurczą się.

Całkowity czas dojrzewania wynosi latem co najmniej 8 tygodni, a w chłodnej porze roku nawet 3 miesiące (przeciętnie 70 dni) (promocja 3 w 1). Piano beton zbyt szybko wysychający w pierwszym okresie dojrzewania nie uzyskuje należytej wytrzymałości.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !