Tory suwnic produkcyjnych

Tory suwnic produkcyjnych

Projekty typowych sprężonych belek podsuwnicowych również wymagają nowelizacji, głównie z powodu zmian wprowadzonych do typowych suwnic oraz istniejących kolizji gabarytowych suwnic z tymi belkami (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jak z tego przeglądu dotychczasowej typizacji belek podsuwnicowych wynika, nie ma obecnie w Polsce typowych rozwiązań takich belek, nie budzących zastrzeżeń i nadających się do powtarzalnego stosowania.

Istniejące rozwiązania, określone jako typowe, mogą być tylko pomocne przy indywidualnym projektowaniu belek podsuwnicowych, przy czym nieodzowna jest aktualizacja ich obciążeń, sprawdzenie gabarytów suwnic oraz poprawne dla danych warunków i dokładne zaprojektowanie podtorza (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Jeśli chodzi o zagraniczne rozwiązania torów podsuwnicowych na belkach żelbetowych, to wiele z nich w eksploatacji wykazuje również szereg wad uszkodzeń. Charakterystyczne rozwiązania torów podsuwnicowych stosowanych podane są w pracy wraz z ich krytyczną oceną. Szereg naszych rozwiązań jest wzorowanych na doświadczeniach zagranicznych, przy czym starano się wyeliminować stwierdzone tam mankamenty (uprawnienia budowlane).

Nie są to jednak sprawy proste i łatwe, uzyskuje się dobre rezultaty stosując masywne belki podsuwnicowe silnie zbrojone, obliczane z uwzględnieniem współczynnika dynamicznego ok. 1,5-krotnie wyższego niż przewiduje nasza norma [58]. Ma to niewątpliwie istotne znaczenie ekonomiczne, materiałowe, montażowe i formalne. Zmian w tym zakresie można oczekiwać w wyniku prac koordynacyjnych, prowadzonych w ramach RWPG.
Stosowane w Rosji sprężone belki podsuwnicowe omawia praca, a prefabrykowane - praca (program egzamin ustny). Z uwagi na dość częste uszkodzenia torów podsuwnicowych na belkach żelbetowych, zaostrzono w Związku Radzieckim warunki techniczne wykonania i montażu tych torów oraz ich konstrukcji wsporczych. Poza tym dla suwnic ciężkich o dużej intensywności pracy i dla suwnic specjalnych stosuje się raczej stalowe belki podsuwnicowe.

Ochronne rurki gazowe

Tory suwnic produkcyjnych, o przeciętnej i dużej intensywności pracy, wymagają daleko posuniętych dokładności wykonania belek podsuwnicowych i ich podpór, a także precyzyjnego montażu belek na podporach oraz mocowania szyn do tych belek (opinie o programie).
Podane w dalszym ciągu ogólne wytyczne i wymagania produkcyjno-montażowe dla torów suwnic dotyczą w zasadzie prefabrykowanych belek i to zarówno żelbetowych, jak i sprężonych, choć szereg tych warunków musi być również spełnionych w żelbetowych belkach monolitycznych, głównie w zakresie dopuszczalnych tolerancji i odchyłek wymiarowych.

Wymagania związane z wykonawstwem belek i ich podpór (segregator aktów prawnych). Belki podsuwnicowe, a także słupy i ich wsporniki stanowiące podparcie belek, muszą być wykonane ściśle według projektu. Osiągnięta w konstrukcji wytrzymałość rzeczywista betonu nie może być mniejsza od przewidzianej w projekcie. Beton powinien być mechanicznie zagęszczany i nie może mieć raków lub innych uszkodzeń.
Wymiary elementów, ich zbrojenie, tj. rozkład prętów, zakotwienie, otulenie, gatunek stali, średnice prętów, trasy kabli, a także zabetonowane tzw. marki stalowe i kotwie lub też korki drewniane - muszą być zgodne z rysunkami konstrukcyjnymi. Otwory dla śrub kotwiących, o ile nie są chronione zabetonowanymi rurkami gazowymi, należy zabezpieczyć zbrojeniem obwodowym i podłużnym, a długość otworów i ich rozmieszczenie nie może wykazywać większych odchyłek niż ±5 mm w stosunku do wymiarów podanych w projekcie.

Ochronne rurki gazowe, o odpowiednio dobranej długości, powinny być tak zabetonowane, aby kończyły się na głębokości 5 mm od powierzchni betonu, na którą będzie przekazywany docisk od podkładek i nakrętek kotwi znajdujących się w rurkach (promocja 3 w 1).

Górne poprzeczne krawędzie końców belek (pojedynczych prefabrykowanych lub ciągłych w miejscach dylatacji) należy zabezpieczyć przed odłupywaniem naroży przez zabetonowanie zakotwionych w belce kątowników ochronnych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !