Umowa o roboty budowlane – jakie obowiązki ma inwestor


Wszystkie obowiązki inwestora są dokładne określone w prawie budowlanym. Do podstawowych obowiązków inwestora zalicza się:
• zorganizowanie procesu budowy,
• zapewnienie opracowania projektów,
• zapewnienie wykonania robót budowlanych,
• zapewnienie odbioru robót budowlanych przez osoby mające odpowiednie kwalifikacje zawodowe,
• zapewnienie opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Bardzo ważnym obowiązkiem inwestora jest zgłoszenie zakończenia budowy oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, jeśli jest ono wymagane. Niekiedy w umowach stosowany jest zapis, iż projekt jest dostarczany przez wykonawcę. W przepisach nie ma przeciwwskazań do tego rodzaju zapisu, co więcej, jest on wygodny i może przyspieszyć realizację inwestycji.
Obowiązek inwestora w zakresie zapłaty wykonawcy umówionego wynagrodzenia jest dokładnie określony na podstawie kosztorysu, który jest sporządzany przez osobę trzecią lub jedną ze stron w postaci wynagrodzenia ryczałtowego lub kosztorysowego. Wynagrodzenie kosztorysowe występuje wtedy, gdy strony w umowie odwołują się do materiałów oraz wyliczeń będących podstawą do wynagrodzenia. Wynagrodzenia ryczałtowe jest określane dokładną kwotą, która nie podlega zwiększeniu. Szczegółowe obowiązki wykonawcy także są określone w prawie budowlanym i obejmują m.in. przejęcie od inwestora oraz prawidłowe zabezpieczenie terenu budowy, a także prowadzenia dokumentacji i wykonanie oraz oddanie skończonego obiektu.
Po nowelizacji Kodeksu cywilnego na inwestora nałożono solidarną odpowiedzialność z wykonawcą za wypłacenie wynagrodzenia podwykonawcom za wykonanie robót budowlanych. Zgodnie z tym przepisem inwestor solidarnie odpowiada z generalnym wykonawcą za wypłatę wynagrodzenia podwykonawcą za wykonane przez niego roboty budowlane. Szczegółowy przedmiot robót musi być zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę jeszcze przed przystąpieniem do wykonywania robót budowlanych. Zgłoszenie nie jest wymagane, gdy umowie pisemnej określono szczegółowy przedmiot robót budowlanych dla oznaczonego podwykonawcy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami