Uprawnienia budowlane – co studiować, żeby je zdobyć?

Osoby planujące związać się zawodowo z branżą budowlaną, powinny wziąć to pod uwagę już na etapie wyboru kierunku studiów (program na komputer). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) istnieją określone kierunki studiów, które mogą być odpowiednie lub pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych i pozwalają na późniejsze przystąpienie do egzaminu (program na telefon). Wprowadzenie podziału kierunków studiów na odpowiadające oraz pokrewne miało na celu zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych. Kierunek odpowiadający to taki, który został bezpośrednio dobrany do danej specjalności. Kierunki pokrewne, to tzw. kierunki uniwersalne, które są elastyczne i pozwalają na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny).

Suplement do dyplomu

Uprawnienia budowlane – co studiować, żeby je zdobyć?

Należy jednak pamiętać, że nazwy kierunków studiów na poszczególnych uczelniach w Polsce, nie są usystematyzowane. Oznacza to, że istnieją spore różnice w nazwach ukończonych kierunków i nazwach zawartych we wspomnianym załączniku. W momencie, gdy wystąpi problem różnic w nazewnictwie, należy dołączyć do składanego w izbie wniosku jeden z dokumentów:
• suplement do dyplomu (promocja 3 w 1),
• wypis z przebiegu studiów.
Komisja Kwalifikacyjna dokonuje sprawdzenia informacji, które znajdują się w takich dokumentach (segregator).
W przypadku, gdy przynajmniej 1/3 programu studiów lub liczba godzin zajęć obejmuje zajęcia, które kształtują umiejętności i wiedzę odnoszące się do studiów znajdujących się w załączniku nr 2, oznacza to, że takie studia odpowiadają kierunkom znajdującym się we wspomnianym załączniku. Jeśli wykształcenie wyższe zostało uzyskane poza granicami Polski i na kierunku, który odbiega od wymienionych w rozporządzeniu, sprawa każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie. Pod uwagę brany jest przede wszystkim program kształcenia. Proces ten przypomina opisywane wcześniej porównywanie zakresu danego kierunku do kierunku wymienionego w rozporządzeniu (opinie).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !