Blog

01.04.2019

Uprawnienia budowlane – co studiować, żeby je zdobyć?

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – co studiować, żeby je zdobyć?

Osoby planujące związać się zawodowo z branżą budowlaną, powinny wziąć to pod uwagę już na etapie wyboru kierunku studiów (program na komputer). Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) istnieją określone kierunki studiów, które mogą być odpowiednie lub pokrewne dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych i pozwalają na późniejsze przystąpienie do egzaminu (program na telefon). Wprowadzenie podziału kierunków studiów na odpowiadające oraz pokrewne miało na celu zwiększenie dostępności do uprawnień budowlanych. Kierunek odpowiadający to taki, który został bezpośrednio dobrany do danej specjalności. Kierunki pokrewne, to tzw. kierunki uniwersalne, które są elastyczne i pozwalają na uzyskanie uprawnień w ograniczonym zakresie (program na egzamin ustny).

Suplement do dyplomu

Uprawnienia budowlane – co studiować, żeby je zdobyć?

Należy jednak pamiętać, że nazwy kierunków studiów na poszczególnych uczelniach w Polsce, nie są usystematyzowane. Oznacza to, że istnieją spore różnice w nazwach ukończonych kierunków i nazwach zawartych we wspomnianym załączniku. W momencie, gdy wystąpi problem różnic w nazewnictwie, należy dołączyć do składanego w izbie wniosku jeden z dokumentów:
• suplement do dyplomu (promocja 3 w 1),
• wypis z przebiegu studiów.
Komisja Kwalifikacyjna dokonuje sprawdzenia informacji, które znajdują się w takich dokumentach (segregator).
W przypadku, gdy przynajmniej 1/3 programu studiów lub liczba godzin zajęć obejmuje zajęcia, które kształtują umiejętności i wiedzę odnoszące się do studiów znajdujących się w załączniku nr 2, oznacza to, że takie studia odpowiadają kierunkom znajdującym się we wspomnianym załączniku. Jeśli wykształcenie wyższe zostało uzyskane poza granicami Polski i na kierunku, który odbiega od wymienionych w rozporządzeniu, sprawa każdorazowo jest rozpatrywana indywidualnie. Pod uwagę brany jest przede wszystkim program kształcenia. Proces ten przypomina opisywane wcześniej porównywanie zakresu danego kierunku do kierunku wymienionego w rozporządzeniu (opinie).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami