Wartość bezwzględna

Wartość bezwzględna

Ogólnie biorąc, wszędzie, gdzie tylko można, wskazane jest dokonywać obserwacji bądź pomiarów porównawczych, zamiast polegania na pomiarach bezwzględnych. W większości przypadków porównanie to jest faktycznym przedmiotem doświadczenia i zazwyczaj lepiej jest przeprowadzić je bezpośrednio niż usiłować dokonać dwóch równoległych pomiarów bezwzględnych. Tak na przykład moment magnetyczny jądra atomu można obecnie dokładniej porównać z takim, że momentem jądra wodoru niż wyznaczyć jego wartość bezwzględną(program uprawnienia budowlane na komputer).

Korzystne jest nadawać pomiarom - gdy tylko to jest możliwe - również charakter bezwzględny, wyrażając ich wyniki w odniesieniu do powszechnie przyjętych wzorców, ponieważ umożliwia to posłużenie się wynikami, uzyskanymi przez różnych obserwatorów, bądź to do nowych porównań, bądź też do konfrontacji z teorią. Niekiedy dodatkowy koszt wprowadzenia niezbędnych wzorców wydaje się nieopłacalny, jako nieistotny dla doraźnego celu, lecz późniejsze stwierdzenie znacznie większej użyteczności uzyskanych danych wykaże, że użycie wzorców było posunięciem słusznym (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Podsumowując, jeżeli głównym celem jest porównanie, należy o ile to możliwe dokonać bezpośrednich obserwacji porównawczych, lecz ponadto wprowadzić wzorce, ażeby uzyskać wielkości bezwzględne, których można będzie użyć do innych celów. W każdym badaniu naukowym zagadnienie pobierania próbek jest jednym z pierwszych, jakie należy rozwiązać. Temat ten jest omówiony bardziej szczegółowo, tutaj jednak chcemy zwrócić uwagę na jego doniosłość (uprawnienia budowlane).

Rozważania zbioru obiektów

Przypuśćmy np., że podejmujemy badanie celowości dawania mleka dzieciom szkolnym. Przed zorganizowaniem skomplikowanego doświadczenia, istotne byłoby rozważenie następującego pytania: „Ściśle biorąc, czego chcemy się dowiedzieć i O kim?" (program egzamin ustny). Pytanie „czego?" odnosi się do słowa „celowość" i pociąga za sobą takie dodatkowe pytania, jak: „Czy przybranie na wadze będzie wystarczającym kryterium celowości?", „Czy zadowolimy się wynikami natychmiastowymi, czy też będziemy oczekiwać skutków długoterminowych?", „Czy mamy uwzględniać wpływ na zęby, oczy itd. ? “, „Czy doświadczenie ma na celu porównanie wartości mleka jako pożywienia dodatkowego do pewnej diety, czy też jako środka zastępującego niektóre inne pokarmy?". Są to pytania bardzo trudne, a niewątpliwie można postawić ich jeszcze więcej. Nie powinno się zaniedbać ich starannego rozważenia przed rozpoczęciem doświadczeń (opinie o programie).

Pytanie „o kim?" jest równie ważne. Gdyby grupę mającą otrzymywać mleko wybrać spośród zamożnych dzieci amerykańskich, i tak już pijących mleko trzy razy dziennie, w wyniku moglibyśmy tylko odebrać im apetyt na lunch, podczas gdy zupełnie inny wynik można sobie wyobrazić u dzieci niedostatecznie odżywianych w domu. jest bardzo prawdopodobne, że u tych ostatnich jakikolwiek dodatkowy posiłek dałby wyniki dodatnie. Dlatego też bardzo naiwne jest podejmowanie jakiegokolwiek doświadczenia bez nader skrupulatnego rozważania zbioru obiektów, których własności badamy. Czy zbiór ten został wystarczająco określony w świetle ostatecznych celów badania? A więc, jeżeli zaproponowano wydawanie mleka wszystkim dzieciom szkolnym, to interesującym nas zbiorem są wszystkie dzieci szkolne, jeżeli natomiast planuje się wydawanie go tylko dzieciom niedożywionym, to zbiór ten będzie zupełnie inny (segregator aktów prawnych).

Po skrupulatnym rozważeniu i określeniu zbioru, należy następnie upewnić się, czy doświadczenie przeprowadzane jest na próbce rzeczywiście reprezentatywnej dla danego zbioru. Nie jest to sprawa prosta, a przecież pomyłki tu popełnione mogą zepsuć całe doświadczenie. Jednym z najgłośniejszych przypadków złego pobrania próbek była ankieta „Literary Digest" przed wyborami prezydenta Stanów Zjednoczonych w r. 1936. Wysłano wówczas miliony kwestionariuszy, otrzymano je z powrotem i w wyniku obliczeń przepowiedziano ufnie łatwe zwycięstwo Landona nad Rooseveltem. Niestety, nazwiska adresatów brano przeważnie z książek telefonicznych, i okazało się, że istniała silna korelacja między zamożnością a sympatiami dla Landona (promocja 3 w 1). Tego samego rodzaju trudności mogą występować w badaniach naukowych.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Wyroby hutnicze

Wyroby hutnicze do produktów usuwanych w procesie hutniczym, czyli przetwarzania substancji metalicznych, takich jak żelazo, stal, aluminium, miedź i inne,…

Pręty stalowe

Pręty stalowe do produktów w postaci walcowanych lub ciągnionych wałków wykonanych ze stali. Są jednym z szeroko dostępnych w różnych…

Punkty geodezyjne

Punkty geodezyjne, także punktami geodezyjnymi, są dokładnie i po wycelowaniu w punkty na powierzchni ziemi, które służą jako punkty odniesienia…

Działka gruntu

Działka gruntu do fragmentu ziemi, który jest oddzielony od innych działek lub terenów na podstawie prawnych lub geograficznych granic. Działka…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami