Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych


Poniżej zamieściliśmy wszystkie potrzebne dokumenty jakie należy złożyć, jeżeli chcesz przystąpić do egzaminu na uprawnienia budowlane w maju 2017 roku:

 

 

1). Wniosek o nadanie uprawnień budowlanych

 

2). Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika,


3). Suplement do dyplomu albo wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (oryginał, odpis notarialny lub kopia poświadczona przez uczelnię, która wydała suplement – złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi),


4). Oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki zawodowej wraz z załącznikami lub zarejestrowaną i opieczętowaną przez właściwy organ książkę praktyki zawodowej, lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej,


5). W przypadku ukończenia studiów wyższych prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 168b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.), zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z izbą,


6). Dowód uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne,


7). Formularz osobowy,


8). Życiorys zawodowy,


9). Kopie uprawnień budowlanych osób kierujących praktyką zawodową, wraz z kopią zaświadczeń o przynależności do właściwej izby inżynierów budownictwa


10). Kserokopie dokumentów potwierdzających zatrudnienie lub charakter umów, na podstawie których odbywana była praktyka zawodowa,


11). W przypadku posiadania uprawnień budowlanych – ich kopie.

 

 

Wszystkie te dokumenty należy dostarczyć do izby w terminach przedstawionych TUTAJ. Kontakt do wszystkich izb znajdziesz TUTAJ.

 

 

W przypadku zakupu licencji jednego z naszego programu 

(program na komputer, program na telefon, program z aktami prawnymi) lub pakietu programów w ramach promocji 2 w 1 i 3 w 1 wszystkie powyższe wzory dokumentów otrzymasz od nas za darmo.

 

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami