Blog

Cyjanowanie zdjęcie nr 10
18.03.2024

Wniosek o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Procedura ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, związana z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB), wymaga przestrzegania określonych kroków. Oto, co należy zrobić:

 • Praktyka Zawodowa: Przed złożeniem wniosku o uprawnienia budowlane, należy odbyć wymaganą praktykę zawodową. Jej długość i charakter zależą od posiadanych kwalifikacji i specjalności, którą chce się uzyskać uprawnienia.
 • Decyzja o Terminie Egzaminu: Następnie, należy zdecydować, w której sesji egzaminacyjnej (wiosennej czy jesiennej) chce się przystąpić do egzaminu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Wniosek o Uprawnienia Budowlane: Wniosek należy złożyć w okręgowym oddziale Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwym dla miejsca zamieszkania. Wzór wniosku oraz lista wymaganych dokumentów są określone w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego dostępnym na stronie PIIB lub bezpośrednio w oddziale.
 • Załączniki: Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach oraz inne dokumenty wymienione w regulaminie.
 • Opłata: Wraz z wnioskiem należy uiścić określoną opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty jest zazwyczaj podana na stronie PIIB lub można się o nią zapytać w lokalnym oddziale.
 • Czekanie na Decyzję: Po złożeniu wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów, należy poczekać na decyzję komisji kwalifikacyjnej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, zostanie się dopuszczonym do egzaminu.
 • Przygotowanie do Egzaminu: Po dopuszczeniu do egzaminu, należy się odpowiednio przygotować. PIIB często oferuje materiały i kursy przygotowawcze (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Egzamin: Egzamin na uprawnienia budowlane składa się zazwyczaj z części pisemnej i ustnej, a jego zakres i forma zależą od specjalności.

 

Podstawowe załączniki do wniosku o nadanie uprawnień

Oto lista dokumentów, które należy zgromadzić i złożyć w ramach procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB):

 • Odpis dyplomu: Oficjalny dokument (często poświadczony notarialnie) potwierdzający ukończenie studiów na poziomie magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza. W przypadku dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, również należy dołączyć ich odpisy.
 • Suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów: Dokument dostarczany przez uczelnię, który szczegółowo opisuje przebieg i treść odbytych studiów. Musi być on potwierdzony przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni.
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej: Dokument potwierdzający, że kandydat odbył wymaganą praktykę zawodową, zgodnie z wytycznymi PIIB (uprawnienia budowlane).
 • Dowód uiszczenia opłaty: Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Opłata ta zazwyczaj pokrywa koszty egzaminu i przetwarzania dokumentów.
 • Formularz osobowy: Specjalny formularz dostarczany przez PIIB, który należy wypełnić i dołączyć do aplikacji.
 • Zaświadczenie z uczelni: Dokument potwierdzający, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Jest to ważne, ponieważ niektóre programy studiów są specjalnie dostosowane do wymagań PIIB.
 • Wykaz prac projektowych: Lista prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej, wraz z opisem i ewentualnymi referencjami (program egzamin ustny).
 • Posiadane uprawnienia budowlane (jeśli dotyczy): Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

 

Okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą wymagać dodatkowych załączników

 

 • Życiorys zawodowy: Dokument przedstawiający przebieg Twojej kariery zawodowej, edukacji i wszelkich kwalifikacji związanych z budownictwem. Powinien zawierać daty, nazwy pracodawców, opis obowiązków i projektów, w których uczestniczyłeś.
 • Kserokopia dowodu osobistego: Dokument tożsamości potwierdzający Twoje personalia.
 • Kserokopia uprawnień osób potwierdzających praktykę: Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które nadzorowały Twoją praktykę zawodową.
 • Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby: Dokument potwierdzający, że opiekun Twojej praktyki zawodowej jest członkiem właściwej izby inżynierów w czasie, kiedy potwierdzał Twoją praktykę.
 • Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów: Dokument, w którym deklarujesz, że wszystkie przedłożone przez Ciebie dokumenty są zgodne z prawdą (opinie o programie).
 • Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy: Dokumenty potwierdzające, na jakiej podstawie odbywała się praktyka zawodowa (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Przed wypełnieniem i złożeniem dokumentów, jak już wspomniano, zaleca się odwiedzenie strony internetowej lokalnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie aktualne informacje i wymagane dokumenty. Procedury i wymagania mogą się różnić w zależności od izby, więc ważne jest, aby sprawdzić najnowsze wytyczne i upewnić się, że wszystkie dokumenty są odpowiednio przygotowane i zaktualizowane.

Oryginał czy kopia

Artykuł 76a Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) reguluje zasady dotyczące formy, w jakiej należy składać dokumenty w ramach postępowania administracyjnego, w tym również w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym nadawania uprawnień budowlanych. Oto kluczowe informacje na ten temat:

 • Oryginały dokumentów: Zasadniczo, w postępowaniach administracyjnych preferowane jest składanie dokumentów w formie oryginałów. Oznacza to, że idealnie, powinieneś dostarczyć oryginalne wersje wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Kopie poświadczone przez organ wydający: Jeżeli nie możesz lub nie chcesz składać oryginałów, przepisy dopuszczają możliwość złożenia kopii dokumentów. Ważne jest jednak, aby takie kopie były poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument. Oznacza to, że kopię dokumentu musi zweryfikować i poświadczyć instytucja lub organ, który pierwotnie ten dokument wydał (segregator aktów prawnych).
 • Odpisy dokumentów: Alternatywnie, można złożyć odpisy dokumentów, pod warunkiem, że ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza. Odpisy te muszą być dokładnym odzwierciedleniem oryginałów i muszą być poświadczone przez notariusza, aby były uznane za wiarygodne w procesie administracyjnym.
 • oświadczenie przez pełnomocnika: W przypadkach, gdy działasz przez pełnomocnika (np. adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego), ten pełnomocnik może poświadczyć zgodność kopii dokumentu z oryginałem. Jest to przydatne, jeśli sam nie masz możliwości uzyskania poświadczenia od organu wydającego lub notariusza.

Podsumowując, w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane, jeśli nie możesz złożyć oryginałów, upewnij się, że Twoje kopie lub odpisy są prawidłowo poświadczone zgodnie z wymogami prawnymi.

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane

Zasada właściwości miejscowej w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA) jest zasadą ogólną, która określa, że wnioski i sprawy należy składać do organu administracji publicznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub lokalizację nieruchomości, do której sprawa się odnosi. W kontekście uprawnień budowlanych oznacza to, że formalnie wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinien być składany w okręgowej komisji kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) lub Izby Architektów RP (IARP), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.
Jednak, jak wspomniałeś, w praktyce niektóre okręgowe izby inżynierów lub architektów mogą przyjmować wnioski także od kandydatów z innych regionów, nie przestrzegając ściśle zasady właściwości miejscowej. Jest to często kwestia praktyczna, pozwalająca kandydatom na większą elastyczność, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację, gdzie mogą chcieć przystąpić do egzaminu lub gdzie łatwiej im złożyć dokumenty (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).
Należy jednak pamiętać, że formalne zasady i wyjątki od nich mogą się różnić między różnymi izbami. Dlatego zalecane jest, aby przed złożeniem wniosku:

 • Skontaktować się z izbą, w której planujesz złożyć dokumenty, aby potwierdzić, czy akceptują oni wnioski od kandydatów spoza swojego okręgu.
 • Sprawdzić, czy istnieją jakieś specyficzne wymagania lub ograniczenia związane z złożeniem wniosku w izbie niebędącej Twoją izbą miejscową.
 • Upewnić się, że rozumiesz wszystkie wymagania proceduralne i dokumentacyjne, które mogą się różnić w zależności od izby.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Cyjanowanie zdjęcie nr 11
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Cyjanowanie zdjęcie nr 12
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Cyjanowanie zdjęcie nr 15 Cyjanowanie zdjęcie nr 16 Cyjanowanie zdjęcie nr 17
Cyjanowanie zdjęcie nr 18
Cyjanowanie zdjęcie nr 19 Cyjanowanie zdjęcie nr 20 Cyjanowanie zdjęcie nr 21
Cyjanowanie zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cyjanowanie zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cyjanowanie zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Cyjanowanie zdjęcie nr 31 Cyjanowanie zdjęcie nr 32 Cyjanowanie zdjęcie nr 33
Cyjanowanie zdjęcie nr 34
Cyjanowanie zdjęcie nr 35 Cyjanowanie zdjęcie nr 36 Cyjanowanie zdjęcie nr 37
Cyjanowanie zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Cyjanowanie zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Cyjanowanie zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami