Blog

18.03.2024

Wniosek o uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Procedura ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polsce, związana z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa (PIIB), wymaga przestrzegania określonych kroków. Oto, co należy zrobić:

 • Praktyka Zawodowa: Przed złożeniem wniosku o uprawnienia budowlane, należy odbyć wymaganą praktykę zawodową. Jej długość i charakter zależą od posiadanych kwalifikacji i specjalności, którą chce się uzyskać uprawnienia.
 • Decyzja o Terminie Egzaminu: Następnie, należy zdecydować, w której sesji egzaminacyjnej (wiosennej czy jesiennej) chce się przystąpić do egzaminu (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).
 • Wniosek o Uprawnienia Budowlane: Wniosek należy złożyć w okręgowym oddziale Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, właściwym dla miejsca zamieszkania. Wzór wniosku oraz lista wymaganych dokumentów są określone w regulaminie postępowania kwalifikacyjnego dostępnym na stronie PIIB lub bezpośrednio w oddziale.
 • Załączniki: Do wniosku należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak potwierdzenie odbycia praktyki zawodowej, dyplomy, świadectwa, zaświadczenia o ukończonych kursach oraz inne dokumenty wymienione w regulaminie.
 • Opłata: Wraz z wnioskiem należy uiścić określoną opłatę egzaminacyjną. Wysokość opłaty jest zazwyczaj podana na stronie PIIB lub można się o nią zapytać w lokalnym oddziale.
 • Czekanie na Decyzję: Po złożeniu wniosku i wszystkich potrzebnych dokumentów, należy poczekać na decyzję komisji kwalifikacyjnej. Jeśli wniosek zostanie zaakceptowany, zostanie się dopuszczonym do egzaminu.
 • Przygotowanie do Egzaminu: Po dopuszczeniu do egzaminu, należy się odpowiednio przygotować. PIIB często oferuje materiały i kursy przygotowawcze (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
 • Egzamin: Egzamin na uprawnienia budowlane składa się zazwyczaj z części pisemnej i ustnej, a jego zakres i forma zależą od specjalności.

 

Podstawowe załączniki do wniosku o nadanie uprawnień

Oto lista dokumentów, które należy zgromadzić i złożyć w ramach procesu ubiegania się o uprawnienia budowlane w Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa (PIIB):

 • Odpis dyplomu: Oficjalny dokument (często poświadczony notarialnie) potwierdzający ukończenie studiów na poziomie magistra inżyniera, inżyniera, technika lub mistrza. W przypadku dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, również należy dołączyć ich odpisy.
 • Suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów: Dokument dostarczany przez uczelnię, który szczegółowo opisuje przebieg i treść odbytych studiów. Musi być on potwierdzony przez kierownika odpowiedniej jednostki organizacyjnej uczelni.
 • Oświadczenie lub zaświadczenie o odbyciu praktyki zawodowej: Dokument potwierdzający, że kandydat odbył wymaganą praktykę zawodową, zgodnie z wytycznymi PIIB (uprawnienia budowlane).
 • Dowód uiszczenia opłaty: Kserokopia dowodu uiszczenia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne. Opłata ta zazwyczaj pokrywa koszty egzaminu i przetwarzania dokumentów.
 • Formularz osobowy: Specjalny formularz dostarczany przez PIIB, który należy wypełnić i dołączyć do aplikacji.
 • Zaświadczenie z uczelni: Dokument potwierdzający, że ukończone studia były prowadzone w oparciu o umowę zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Jest to ważne, ponieważ niektóre programy studiów są specjalnie dostosowane do wymagań PIIB.
 • Wykaz prac projektowych: Lista prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej, wraz z opisem i ewentualnymi referencjami (program egzamin ustny).
 • Posiadane uprawnienia budowlane (jeśli dotyczy): Osoby ubiegające się o rozszerzenie lub uzupełnienie posiadanych już uprawnień budowlanych muszą przedłożyć dokumenty potwierdzające te uprawnienia.

 

Okręgowe komisje kwalifikacyjne mogą wymagać dodatkowych załączników

 

 • Życiorys zawodowy: Dokument przedstawiający przebieg Twojej kariery zawodowej, edukacji i wszelkich kwalifikacji związanych z budownictwem. Powinien zawierać daty, nazwy pracodawców, opis obowiązków i projektów, w których uczestniczyłeś.
 • Kserokopia dowodu osobistego: Dokument tożsamości potwierdzający Twoje personalia.
 • Kserokopia uprawnień osób potwierdzających praktykę: Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje osób, które nadzorowały Twoją praktykę zawodową.
 • Zaświadczenie o przynależności do właściwej izby: Dokument potwierdzający, że opiekun Twojej praktyki zawodowej jest członkiem właściwej izby inżynierów w czasie, kiedy potwierdzał Twoją praktykę.
 • Oświadczenie o zgodności z prawdą złożonych dokumentów: Dokument, w którym deklarujesz, że wszystkie przedłożone przez Ciebie dokumenty są zgodne z prawdą (opinie o programie).
 • Potwierdzenie zatrudnienia lub charakteru umowy: Dokumenty potwierdzające, na jakiej podstawie odbywała się praktyka zawodowa (np. umowa o pracę, umowa zlecenie).

Przed wypełnieniem i złożeniem dokumentów, jak już wspomniano, zaleca się odwiedzenie strony internetowej lokalnej okręgowej izby inżynierów budownictwa, aby upewnić się, że posiadasz wszystkie aktualne informacje i wymagane dokumenty. Procedury i wymagania mogą się różnić w zależności od izby, więc ważne jest, aby sprawdzić najnowsze wytyczne i upewnić się, że wszystkie dokumenty są odpowiednio przygotowane i zaktualizowane.

Oryginał czy kopia

Artykuł 76a Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) reguluje zasady dotyczące formy, w jakiej należy składać dokumenty w ramach postępowania administracyjnego, w tym również w postępowaniu kwalifikacyjnym dotyczącym nadawania uprawnień budowlanych. Oto kluczowe informacje na ten temat:

 • Oryginały dokumentów: Zasadniczo, w postępowaniach administracyjnych preferowane jest składanie dokumentów w formie oryginałów. Oznacza to, że idealnie, powinieneś dostarczyć oryginalne wersje wszystkich wymaganych dokumentów.
 • Kopie poświadczone przez organ wydający: Jeżeli nie możesz lub nie chcesz składać oryginałów, przepisy dopuszczają możliwość złożenia kopii dokumentów. Ważne jest jednak, aby takie kopie były poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ, który wydał dany dokument. Oznacza to, że kopię dokumentu musi zweryfikować i poświadczyć instytucja lub organ, który pierwotnie ten dokument wydał (segregator aktów prawnych).
 • Odpisy dokumentów: Alternatywnie, można złożyć odpisy dokumentów, pod warunkiem, że ich zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza. Odpisy te muszą być dokładnym odzwierciedleniem oryginałów i muszą być poświadczone przez notariusza, aby były uznane za wiarygodne w procesie administracyjnym.
 • oświadczenie przez pełnomocnika: W przypadkach, gdy działasz przez pełnomocnika (np. adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego, doradcę podatkowego), ten pełnomocnik może poświadczyć zgodność kopii dokumentu z oryginałem. Jest to przydatne, jeśli sam nie masz możliwości uzyskania poświadczenia od organu wydającego lub notariusza.

Podsumowując, w przypadku postępowania kwalifikacyjnego na uprawnienia budowlane, jeśli nie możesz złożyć oryginałów, upewnij się, że Twoje kopie lub odpisy są prawidłowo poświadczone zgodnie z wymogami prawnymi.

Gdzie złożyć wniosek o uprawnienia budowlane

Zasada właściwości miejscowej w Kodeksie postępowania administracyjnego (KPA) jest zasadą ogólną, która określa, że wnioski i sprawy należy składać do organu administracji publicznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy lub lokalizację nieruchomości, do której sprawa się odnosi. W kontekście uprawnień budowlanych oznacza to, że formalnie wniosek o nadanie uprawnień budowlanych powinien być składany w okręgowej komisji kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa (PIIB) lub Izby Architektów RP (IARP), właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kandydata.
Jednak, jak wspomniałeś, w praktyce niektóre okręgowe izby inżynierów lub architektów mogą przyjmować wnioski także od kandydatów z innych regionów, nie przestrzegając ściśle zasady właściwości miejscowej. Jest to często kwestia praktyczna, pozwalająca kandydatom na większą elastyczność, szczególnie jeśli chodzi o lokalizację, gdzie mogą chcieć przystąpić do egzaminu lub gdzie łatwiej im złożyć dokumenty (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).
Należy jednak pamiętać, że formalne zasady i wyjątki od nich mogą się różnić między różnymi izbami. Dlatego zalecane jest, aby przed złożeniem wniosku:

 • Skontaktować się z izbą, w której planujesz złożyć dokumenty, aby potwierdzić, czy akceptują oni wnioski od kandydatów spoza swojego okręgu.
 • Sprawdzić, czy istnieją jakieś specyficzne wymagania lub ograniczenia związane z złożeniem wniosku w izbie niebędącej Twoją izbą miejscową.
 • Upewnić się, że rozumiesz wszystkie wymagania proceduralne i dokumentacyjne, które mogą się różnić w zależności od izby.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami