Blog

16.08.2018

Wykonanie zastępcze czy odstąpienie od umowy

W artykule znajdziesz:

Wykonanie zastępcze czy odstąpienie od umowy

W przypadku, gdy wezwanie do wykonawcy nie przyniosło efektów i pomimo upływu wyznaczonego terminu nadal wykonuje on prace w sposób sprzeczny z umową lub wadliwy, inwestor ma możliwość odstąpienia od umowy lub powierzenia jej dalszego wykonywania zastępczemu wykonawcy na koszt wykonawcy nierzetelnego (program na komputer). Wybór jednego z tych rozwiązań jest decyzją inwestora. Bardziej restrykcyjną opcją jest odstąpienie od umowy. Nie powoduje to odstąpienia od umowy – w wyniku złożenia oświadczenia przyjmuje się, że umowa nie została zawarta. W praktyce oznacza to, że inwestor nie może skorzystać z uprawnień do rękojmi czy gwarancji za wykonane roboty (program na telefon). Najważniejszą konsekwencją odstąpienia od umowy jest nałożenie na obie strony obowiązku zwrotu spełnionych przez nie świadczeń.

Koszty robót zastępczych

Wykonanie zastępcze czy odstąpienie od umowy

W przypadku umowy dotyczącej budowy domu odstąpienie od umowy powoduje konieczność rozliczenia prac wykonanych przez wykonawcę (program na egzamin ustny). Rozliczenie to nie przebiega jednak według wynagrodzenia, które zostało określone w umowie, ponieważ jest ona uznana za niezawartą. Wartość prac musi zostać określona na podstawie stawek rynkowych (promocja 3 w 1). Inwestor, który złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy, ma prawo dochodzenia naprawienia wszelkich szkód będących efektem niewykonania umowy, np. kosztów związanych z wynajęciem mieszkania w wyniku niewybudowania domu w ustalonym terminie (segregator).
Drugą opcją jest powierzenie dalszego wykonywania prac innemu wykonawcy na koszt oraz niebezpieczeństwo obecnego wykonawcy. Nie niweczy ona umowy i daje inwestorowi możliwość uzyskania oczekiwanego efektu robót z pomocą innego wykonawcy. Zakres prac, który można powierzyć w ramach wykonania zastępczego obejmuje poprawę prac wykonanych przez poprzedniego wykonawcę, a także realizację prac, które nie zostały jeszcze przeprowadzone. W ostatecznym rozrachunku obowiązek wynagrodzenia wykonawcy zastępczego spoczywa na poprzednim wykonawcy (opinie). Koszty robót zastępczych mogą być wyższe niż określone w umowie, ale należy pamiętać, że inwestor nie ma w tym zakresie pełnej dowolności.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami