Blog

Momenty obwodowe zdjęcie nr 10
27.02.2021

Zagłębienie

W artykule znajdziesz:

Zagłębienie

Momenty obwodowe zdjęcie nr 11
Zagłębienie

Zagłębieniu nadaje się kształt prostokątny przez nacinanie krawędzi na głębokość do około 10 cm, po czym oczyszcza się je z pyłu resztek betonu, ściany pionowe i dno zwilża się wodą i nakłada się przygotowaną masę betonową, która powinna być zestawiona z tych samych materiałów i w tym samym stosunku, co masa betonowa użyta do górnej warstwy nawierzchni (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zagęszczanie masy betonowej niemal z reguły wykonuje się ręcznymi stalowymi ubijarkami o ciężarze około 15 kG lub wibratorami płytowymi, przy czym nie należy poprzestać tylko na jednokrotnym ubiciu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Ostatecznie łatę wygładza się, a następnego dnia pokrywa warstwą piasku grubości do 10 cm i zwilża kilkakrotnie w ciągu dnia wodą przez okres pielęgnacji (około 17 dni). Okres ten można skrócić, stosując inne metody pielęgnacji, jak np. pokrycie cienką warstewką bitumu lub folią. Dużą wadą tego sposobu naprawiania nawierzchni jest konieczność wyłączania jej na okres 3 tygodni z ruchu.

Aby tę niedogodność przynajmniej częściowo zmniejszyć, wskazane jest użycie do masy betonowej cementu szybko- twardniejącego albo też pewnych domieszek do betonu, powodujących zwiększenie początkowej wytrzymałości lub zmniejszenie ilości wody zarobowej (uprawnienia budowlane). Obecnie przy robotach naprawczych nawierzchni stosowane jest również powierzchniowe odpowietrzanie betonu. Proces odpowietrzania przebiega w sposób następujący: po zagęszczeniu ułożonej w wyciętym gnieździe masy betonowej pokrywa się łatę odpowiednimi osłonami próżniowymi, obniża ciśnienie do 0,6 at n (jest to wstępny proces odpowietrzania, który trwa około minut), następnie przeprowadza się rewibrację przez 30 sekund i właściwe odpowietrzanie przez 6 minut. Na skutek tych zabiegów skraca się wyraźnie okres twardnienia betonu, gdyż wszelkie wskaźniki wytrzymałościowe betonu uzyskiwane w normalnych warunkach po 28 dniach po przeprowadzeniu odpowietrzania uzyskuje się po 7 dniach, co pozwala na znaczne skrócenie okresu pielęgnacji łaty i tym samym na skrócenie okresu zamknięcia drogi dla ruchu (program egzamin ustny). Poza tym odpowietrzany beton wykazuje znacznie lepszą przyczepność do starego betonu.

Naprawa zniekształconych szczelin

Ostatnio w różnych krajach, a w szczególności w Związku Radzieckim, Stanach Zjednoczonych, NRF oraz Anglii coraz częściej praktykuje się nanoszenie zapraw cementowo-piaskowych i drobnoziarnistych mas betonowych na powierzchnię naprawianej nawierzchni metodą torkretowania. Zdarzają się przypadki, że wskutek wykonania szczelin nieprostopadłego do powierzchni płyt przesuwają się one względem siebie w kierunku podłużnym, stwarzając progi (opinie o programie).

Naprawa zniekształconej szczeliny polega na wycięciu paska betonu na całej grubości płyty na szerokości a mniejszej niż 5 cm i na wykonaniu nowej, bardzo wąskiej płyty. Szczelinę najlepiej zapełnić masą asfaltu lanego układając ją w kilku warstwach o grubości do 5 cm; grubość górnej warstwy nie powinna przekroczyć 3 cm. Jeżeli na szczelinie powstało większe zagłębienie, to można je naprawić w sposób, jednak tylko wtedy, gdy wielkość potrzebnego wygięcia nie przekracza długości 1 m. tak pod względem rodzaju jak i sposobu wykonania w niczym nie różnią się od napraw bieżących, tylko są to roboty znacznie większe. Usuwanie nierówności w nawierzchni (segregator aktów prawnych).

Jeśli nierówności nawierzchni w postaci płytkich zagłębień nie głębszych niż l-ł-2 cm lub rakowatych miejsc występują na znacznej powierzchni nawierzchni, usuwanie ich drogą jamko- wej naprawy byłoby i bardzo kosztowne i zbyt pracochłonne. W takich przypadkach celowe jest na zniszczonym odcinku nawierzchni wykonać powierzchniowe utrwalenie za pomocą asfaltu lub smoły (bitumu).

Podnoszenie zapadniętych płyt. Przy eksploatacji nawierzchni betonowej często następuje osiadanie płyt (promocja 3 w 1).. Osiadanie to powstaje wskutek działania mrozów, nierównomiernego zagęszczania podłoża, a przede wszystkim wymywania gruntu podłoża przez wodę przedostającą się przez niedostatecznie wypełnione szczeliny.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Momenty obwodowe zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Momenty obwodowe zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Momenty obwodowe zdjęcie nr 16 Momenty obwodowe zdjęcie nr 17 Momenty obwodowe zdjęcie nr 18
Momenty obwodowe zdjęcie nr 19
Momenty obwodowe zdjęcie nr 20 Momenty obwodowe zdjęcie nr 21 Momenty obwodowe zdjęcie nr 22
Momenty obwodowe zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Momenty obwodowe zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Momenty obwodowe zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Momenty obwodowe zdjęcie nr 32 Momenty obwodowe zdjęcie nr 33 Momenty obwodowe zdjęcie nr 34
Momenty obwodowe zdjęcie nr 35
Momenty obwodowe zdjęcie nr 36 Momenty obwodowe zdjęcie nr 37 Momenty obwodowe zdjęcie nr 38
Momenty obwodowe zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Momenty obwodowe zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Momenty obwodowe zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami