Blog

22.03.2024

Zmniejszony zakres egzaminu

W artykule znajdziesz:

Jeśli ubiegasz się o nadanie uprawnień budowlanych w innej specjalności lub zakresie niż te, które już posiadasz, zgodnie z art.12 ust.4d Ustawy Prawo budowlane, podlegasz zmniejszonemu zakresowi egzaminu. Oznacza to, że egzamin, który będziesz zdawać, nie będzie obejmował zagadnień, które były częścią egzaminu na uprawnienia, które już posiadasz. W praktyce oznacza to, że egzamin będzie skoncentrowany wyłącznie na nowych zagadnieniach specyficznych dla specjalności lub zakresu, o które się ubiegasz (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - wersja na komputer).

Ważne jest, aby dokładnie zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi nowej specjalności lub zakresu, aby przygotować się do części egzaminu, która będzie dla Ciebie nowa. Zazwyczaj wymaga to zapoznania się z odpowiednimi przepisami prawnymi, normami technicznymi oraz zasadami projektowania i konstrukcji, które są specyficzne dla danej specjalności budowlanej.

Liczba pytań i czas egzaminu

Aby uzyskać łączne uprawnienia do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, musisz zdać egzamin składający się z części pisemnej i ustnej.
W części pisemnej egzaminu otrzymasz 75 pytań testowych, które dotyczą nowych przepisów ogólnych, rodzaju oraz zakresu uprawnień, o które się ubiegasz. Pytania te będą podzielone na dwie sekcje:

 • 50 pytań z ustawy Prawo budowlane i innych ustaw odpowiednich dla specjalności uprawnień budowlanych, o które kandydat się ubiega, oraz z aktów wykonawczych wydanych na ich podstawie. Te pytania mają na celu sprawdzenie Twojej wiedzy na temat przepisów prawnych dotyczących procesu budowlanego i specjalności, w której ubiegasz się o uprawnienia.
 • 25 pytań z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. Te pytania mają na celu sprawdzenie Twojej wiedzy na temat bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych.

Czas trwania egzaminu pisemnego to 115 minut, a aby zdać, musisz udzielić co najmniej 57 poprawnych odpowiedzi (program TESTY UPRAWNIENIA BUDOWLANE - aplikacja na telefon).
W części ustnej egzaminu będziesz musiał odpowiedzieć na 8 pytań:

 • 3 pytania dotyczące umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej w trakcie wykonywania praktyki zawodowej. Te pytania mają na celu ocenę Twoich umiejętności praktycznych w kontekście rzeczywistych sytuacji budowlanych.
 • 4 pytania z zakresu specjalności uprawnień budowlanych, o które się ubiegasz. Te pytania są skoncentrowane na szczegółach technicznych i specyfikacjach związanych z Twoją specjalnością.
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegające na wykonaniu zadań projektowych lub rozwiązaniu zagadnienia z zakresu prowadzenia budowy. To pytanie ma na celu sprawdzenie Twoich umiejętności w praktycznym zastosowaniu wiedzy technicznej i zarządzania projektami.

Aby zdać egzamin ustny, musisz uzyskać co najmniej 27 punktów z 40 możliwych.

Oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania bez ograniczeń

Struktury zmodyfikowanego egzaminu na uprawnienia budowlane. Oto szczegółowe dane dotyczące obu części tego egzaminu:

Egzamin Pisemny

 • Liczba pytań testowych: 60, które dotyczą nowych przepisów ogólnych oraz rodzaju i zakresu uprawnień (uprawnienia budowlane).
 • Zakres tematyczny:
 • 40 pytań związanych z ustawą Prawo budowlane oraz innymi ustawami i aktami wykonawczymi relewantnymi dla specjalności uprawnień budowlanych.
 • 20 pytań dotyczących warunków bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
 • Czas trwania: 90 minut.
 • Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: Aby zdać, konieczne jest udzielenie co najmniej 45 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin Ustny

 • Liczba pytań: 6, które oceniają zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę kandydata.
 • Zakres tematyczny:
 • 2 pytania sprawdzające umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej zdobytej podczas praktyki zawodowej.
 • 3 pytania związane ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat.
 • 1 pytanie obejmujące część praktyczną, polegającą na wykonaniu zadań projektowych lub rozwiązaniu problemu z zakresu prowadzenia budowy.
 • Wymagana liczba punktów: Aby zdać, kandydat musi uzyskać co najmniej 20 punktów z 30 możliwych (program egzamin ustny).

Przygotowanie do Egzaminu

 • Prawo budowlane i inne ustawy: Należy dokładnie zapoznać się z aktualnymi przepisami prawnymi, które mają zastosowanie do specjalności uprawnień budowlanych.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Zrozumienie zasad BHP jest kluczowe, szczególnie te dotyczące bezpiecznego prowadzenia robót budowlanych.
 • Umiejętności praktyczne: Praktyczne zastosowanie wiedzy technicznej jest oceniane zarówno w części pisemnej, jak i ustnej egzaminu, więc ważne jest, aby ćwiczyć realne sytuacje zawodowe i rozwiązywanie problemów technicznych.

 

Uprawnienia łączne do projektowania i kierowania w ograniczonym zakresie

Zaktualizowany format egzaminu na uprawnienia budowlane składa się z dwóch części: pisemnej i ustnej. Oto szczegółowe informacje o każdej z nich:
Egzamin Pisemny

 • Liczba pytań testowych: 45, skupiających się na nowych przepisach oraz na specyficznych zagadnieniach związanych z zakresem uprawnień.
 • Zakres tematyczny:
 • 30 pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane, innych relewantnych ustaw oraz aktów wykonawczych związanych ze specjalnością uprawnień budowlanych.
 • 15 pytań koncentruje się na warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.
 • Czas trwania: 70 minut.
 • Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: Aby zdać, należy udzielić co najmniej 34 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin Ustny

 • Liczba pytań: 6, sprawdzających zarówno teoretyczną jak i praktyczną wiedzę kandydata.
 • Zakres tematyczny:
 • 2 pytania dotyczą umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej nabytej podczas praktyki zawodowej.
 • 3 pytania związane są ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat (opinie o programie).
 • 1 pytanie ma charakter praktyczny i dotyczy wykonania zadań projektowych lub rozwiązania problemów związanych z prowadzeniem budowy.
 • Wymagana liczba punktów: Aby zdać, kandydat musi uzyskać co najmniej 20 punktów z 30 możliwych.

Przygotowanie do Egzaminu

 • Przepisy prawne: Znajomość ustawy Prawo budowlane oraz innych relewantnych ustaw i aktów wykonawczych jest kluczowa. Należy być na bieżąco z najnowszymi zmianami w przepisach.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Ważne jest zrozumienie zasad BHP, szczególnie tych dotyczących bezpiecznego prowadzenia prac budowlanych.
 • Praktyka zawodowa: Umiejętność praktycznego stosowania wiedzy technicznej będzie oceniana, więc należy przygotować się do demonstracji swoich umiejętności zarówno na egzaminie ustnym, jak i w częściach praktycznych.

 

Oddzielne uprawnienia do projektowania lub kierowania w ograniczonym zakresie

Kolejna struktura egzaminu na uprawnienia budowlane, która jest jeszcze bardziej uproszczona. Oto szczegóły dla obu części egzaminu:
Egzamin Pisemny

 • Liczba pytań testowych: 30, skupiające się na aktualnych regulacjach i zakresie uprawnień.
 • Zakres tematyczny:
 • 20 pytań dotyczy ustawy Prawo budowlane, innych istotnych ustaw i aktów wykonawczych powiązanych ze specjalnością uprawnień budowlanych.
 • 10 pytań skoncentrowanych na warunkach bezpieczeństwa i higieny pracy podczas realizacji robót budowlanych.
 • Czas trwania: 45 minut.
 • Wymagana liczba poprawnych odpowiedzi: Aby zdać, konieczne jest udzielenie co najmniej 23 poprawnych odpowiedzi.

Egzamin Ustny

 • Liczba pytań: 5, które sprawdzają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne umiejętności kandydata (segregator aktów prawnych).
 • Zakres tematyczny:
 • 2 pytania z umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej nabytej w trakcie praktyki zawodowej.
 • 2 pytania związane ze specjalnością uprawnień budowlanych, o które ubiega się kandydat.
 • 1 pytanie praktyczne, dotyczące wykonania zadań projektowych lub rozwiązania problemów z zakresu kierowania budową.
 • Wymagana liczba punktów: Aby zdać, kandydat musi uzyskać co najmniej 17 punktów z 25 możliwych.

Przygotowanie do Egzaminu

 • Prawo budowlane i inne ustawy: Konieczne jest zrozumienie i zapamiętanie aktualnych przepisów prawa budowlanego i innych relewantnych ustaw.
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy: Znajomość zasad BHP jest kluczowa, zwłaszcza w kontekście bezpiecznego prowadzenia i nadzorowania robót budowlanych.
 • Umiejętności praktyczne: Przygotuj się do wykazania praktycznej znajomości branży, szczególnie w zakresie swojej specjalności i rozwiązywania konkretnych problemów budowlanych.

 

Zakres egzaminu

Zasady określające zakres materiału mogą być niejasne, co może prowadzić do niepewności i trudności w przygotowaniach. Oto kilka wskazówek, które mogą pomóc w takiej sytuacji:

 • Szczegółowe Rozpoznanie Przepisów: Mimo że konkretny zestaw aktów prawnych może nie być wprost podany, kluczowe jest, abyś dokładnie zapoznał się z ustawą Prawo budowlane oraz z innymi ustawami i aktami wykonawczymi, które są bezpośrednio związane z zakresem specjalności uprawnień, o które się ubiegasz. To oznacza, że powinieneś być na bieżąco z wszelkimi zmianami w przepisach.
 • Przegląd Aktualnych Materiałów: Korzystaj z najnowszych wydań podręczników i przewodników prawnych. Biblioteki zawodowe oraz strony internetowe izb inżynierskich często udostępniają aktualne materiały, które mogą pomóc w przygotowaniach do egzaminu.
 • Szkolenia i Kursy: Rozważ udział w kursach przygotowawczych lub warsztatach oferowanych przez okręgowe izby inżynierskie lub inne organizacje zawodowe. Są one często projektowane tak, by pokrywać kluczowe obszary wiedzy wymagane na egzaminie.
 • Konsultacje ze Specjalistami: Jeśli to możliwe, porozmawiaj z osobami, które już zdobyły uprawnienia w specjalności, o którą się ubiegasz. Ich doświadczenie i rady mogą być nieocenione w zrozumieniu, jakie obszary są szczególnie ważne i jak najlepiej przygotować się do egzaminu.
 • Studium Przypadków i Pytań Z Egzaminów: Przejrzyj dostępne archiwa pytań z poprzednich egzaminów. Chociaż każdy zestaw pytań jest unikalny, analiza poprzednich pytań pomoże zrozumieć, jakie tematy są najczęściej poruszane i w jakim formacie.
 • Organizacja Nauki: Ustal plan nauki, który umożliwi Ci kompleksowe przygotowanie do wszystkich wymaganych obszarów. Systematyczne przygotowanie jest kluczowe, zwłaszcza gdy musisz opanować szeroki zakres materiału.
 • Praktyczne Zastosowanie Wiedzy: Gdziekolwiek to możliwe, staraj się łączyć teoretyczną wiedzę z praktycznymi przypadkami z Twojej codziennej praktyki zawodowej. Pomoże to zrozumieć materiał w kontekście rzeczywistych sytuacji budowlanych.

 

Podsumowanie

Teoretycznie zmniejszony zakres egzaminu na uprawnienia budowlane dla osób posiadających już pewne uprawnienia i ubiegających się o dodatkowe kwalifikacje jest przewidziany, w praktyce zdający stają przed wyzwaniem przygotowania się do egzaminu bez konkretnych wytycznych co do zmniejszonego zakresu materiału. Oznacza to, że choć formalnie istnieje różnica w ilości pytań i czasie przeznaczonym na egzamin, to rzeczywista tematyka i głębia wymaganego materiału pozostają szerokie i nieokreślone.

Taka sytuacja może skutkować potrzebą dokładnego przygotowania się do egzaminu z całego zakresu prawdopodobnych tematów, co w praktyce oznacza, że kandydaci powinni być przygotowani na pytania z szerokiego zakresu wiedzy związanej z daną specjalnością, bez względu na to, że formalnie egzamin ma zmniejszony zakres (segregator na egzamin ustny - pytania i opracowane odpowiedzi).

Oznacza to również, że kandydaci do egzaminu muszą poświęcić dużo czasu na naukę i przygotowanie się do możliwie szerokiego spektrum pytań, co może być szczególnie trudne, gdy nie wiedzą, które akty prawne i obszary specjalności będą faktycznie objęte egzaminem.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami