Znak bezpieczeństwa

Znak bezpieczeństwa
Znak bezpieczeństwa

Poza tym Minister BiPMB w porozumieniu z zainteresowanymi resortami, a w szczególności z Ministrem AGTiOS oraz Prezesem CZSBM opracował projekt programu poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Program ten wraz z harmonogramem, po uwzględnieniu wyników dyskusji, stanowi załącznik do decyzji Prezydium Rządu nr 42/77 z dn. 15.4.77 r. w tej sprawie. Założeniem przy ustalaniu kierunków działania dla poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego było równoczesne utrzymanie wysokiego poziomu produkcji budowlano-montażowej.

Kolejnym przykładem działania w kierunku poprawy jakości wyrobów, w tym i wyrobów przeznaczonych dla budownictwa, jest Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dn. 9.9.1977 r. w sprawie jednolitych zasad kwalifikacji jakości i oznaczania wyrobów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgodnie z tą Uchwałą zostaną ustalone grupy wyrobów, które będą podlegały obowiązkowej kwalifikacji jakościowej. Warunkiem stosowaniach tych wyrobów będzie uzyskanie przez nie znaku bezpieczeństwa lub zgodności z normą. Znak bezpieczeństwa będą musiały uzyskać wyroby, które mogą z uwagi na niewłaściwą jakość stanowić w użytkowaniu m. in. zagrożenie zdrowia, życia użytkowników lub środowiska naturalnego, a znak zgodności z normą - wyroby o ważnym społeczno-ekonomicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej (uprawnienia budowlane). Producenci wyrobów nie objętych obowiązkową kwalifikacją będą mogli ubiegać się o znak jakości „Q” lub „1” w trybie dobrowolnego zgłoszenia do kwalifikacji.

Oznacza to w praktyce, że w porozumieniu z Ministrem BiPMB ustalony zostanie wykaz wyrobów, które jako decydujące o bezpieczeństwie i jakości budownictwa będą obowiązkowo musiały uzyskać znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą. Znaki „Q” lub „1” będą wpływały prawdopodobnie na cenę poszczególnych wyrobów. Producenci będą więc jednocześnie zainteresowani w otrzymywaniu dla tych wyrobów dodatkowo znaków „Q” lub „1”. Podobnie powinno to wywołać zainteresowanie producentów wyrobów nie podlegających obowiązkowej kwalifikacji w dobrowolnym zgłaszaniu się w celu uzyskania znaku ,,Q” lub ,,1” dla swojej produkcji (program egzamin ustny).

Zasady tworzenia funduszu

Przykładem dalszego działania z ostatniego okresu, tj. początku 1978 r., jest Uchwała nr 4/78 Rady Ministrów z dn. 6 stycznia 1978 r. w sprawie zasad systemu ekonomiczno-finansowego organizacji gospodarczych budownictwa oraz trybu i terminów jego wdrażania (opinie o programie).

Jednocześnie, jeszcze w dn. 9.12.1977 r. decyzją nr 29/77 Minister BiPMB powołał „Zespół Resortowy” sprawujący nadzór nad procesem wdrażania tego nowego systemu. Następnie w styczniu 1977 r. opracowany został w Min. BiPMB „Harmonogram prac podejmowanych w celu stosowania właściwych warunków do wdrożenia i stosowania nowego systemu ekonomicznego i finansowego w organizacjach gospodarczych budownictwa” (segregator aktów prawnych).

Ponadto w dniu 15.2.1978 r. Minister BiPMB wydał Zarządzenie nr 4 w sprawie premiowania pracowników kierownictwa i administracji zatrudnionych w przedsiębiorstwach i kombinatach budowlano-montażowych oraz w grupujących je zjednoczeniach, objętych nowym systemem ekonomiczno-finansowym.

Zarządzenie to określa zasady tworzenia funduszu premiowego oraz zasady premiowania pracowników kierownictwa i administracji (premiowanych za wyniki jednostek organizacyjnych) zatrudnionych w organizacjach stosujących nowy system ekonomiczno-finansowy. Zgodnie z tym Zarządzeniem fundusz premiowy tworzy się z wygospodarowanego zysku, a wypłata i wysokość premii jest zależna od terminów wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i właściwej jakości obiektów oddawanych do użytku (promocja 3 w 1).

Podstawowymi miernikami oceny działalności poszczególnych Zjednoczeń lub Kombinatów w nowym systemie ekonomiczno-finansowym są:

  • produkcja dodana, ujmowana jako wartość sprzedaży robót, wyrobów i usług własnej produkcji — wyliczana z uwzględnieniem szeregu czynników zwiększających lub zmniejszających tę wartość, uwzględniających np. salda robót w toku produkcji, dopłaty oraz podatki i obciążenia wyrównujące rentowność, koszty materialne oraz niektóre składniki kosztów niematerialnych itp. Miernik ten służy do oceny wyników działalności oraz do tworzenia dyspozycyjnego funduszu płac,
  • rzeczowe mierniki produkcji zakończonej,
  • wynik finansowy.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !