Znak bezpieczeństwa

Znak bezpieczeństwa
Znak bezpieczeństwa

Poza tym Minister BiPMB w porozumieniu z zainteresowanymi resortami, a w szczególności z Ministrem AGTiOS oraz Prezesem CZSBM opracował projekt programu poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego (program uprawnienia budowlane na komputer). Program ten wraz z harmonogramem, po uwzględnieniu wyników dyskusji, stanowi załącznik do decyzji Prezydium Rządu nr 42/77 z dn. 15.4.77 r. w tej sprawie. Założeniem przy ustalaniu kierunków działania dla poprawy jakości budownictwa mieszkaniowego było równoczesne utrzymanie wysokiego poziomu produkcji budowlano-montażowej.

Kolejnym przykładem działania w kierunku poprawy jakości wyrobów, w tym i wyrobów przeznaczonych dla budownictwa, jest Uchwała nr 137 Rady Ministrów z dn. 9.9.1977 r. w sprawie jednolitych zasad kwalifikacji jakości i oznaczania wyrobów (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgodnie z tą Uchwałą zostaną ustalone grupy wyrobów, które będą podlegały obowiązkowej kwalifikacji jakościowej. Warunkiem stosowaniach tych wyrobów będzie uzyskanie przez nie znaku bezpieczeństwa lub zgodności z normą. Znak bezpieczeństwa będą musiały uzyskać wyroby, które mogą z uwagi na niewłaściwą jakość stanowić w użytkowaniu m. in. zagrożenie zdrowia, życia użytkowników lub środowiska naturalnego, a znak zgodności z normą - wyroby o ważnym społeczno-ekonomicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej (uprawnienia budowlane). Producenci wyrobów nie objętych obowiązkową kwalifikacją będą mogli ubiegać się o znak jakości „Q” lub „1” w trybie dobrowolnego zgłoszenia do kwalifikacji.

Oznacza to w praktyce, że w porozumieniu z Ministrem BiPMB ustalony zostanie wykaz wyrobów, które jako decydujące o bezpieczeństwie i jakości budownictwa będą obowiązkowo musiały uzyskać znak bezpieczeństwa lub zgodności z normą. Znaki „Q” lub „1” będą wpływały prawdopodobnie na cenę poszczególnych wyrobów. Producenci będą więc jednocześnie zainteresowani w otrzymywaniu dla tych wyrobów dodatkowo znaków „Q” lub „1”. Podobnie powinno to wywołać zainteresowanie producentów wyrobów nie podlegających obowiązkowej kwalifikacji w dobrowolnym zgłaszaniu się w celu uzyskania znaku ,,Q” lub ,,1” dla swojej produkcji (program egzamin ustny).

Zasady tworzenia funduszu

Przykładem dalszego działania z ostatniego okresu, tj. początku 1978 r., jest Uchwała nr 4/78 Rady Ministrów z dn. 6 stycznia 1978 r. w sprawie zasad systemu ekonomiczno-finansowego organizacji gospodarczych budownictwa oraz trybu i terminów jego wdrażania (opinie o programie).

Jednocześnie, jeszcze w dn. 9.12.1977 r. decyzją nr 29/77 Minister BiPMB powołał „Zespół Resortowy” sprawujący nadzór nad procesem wdrażania tego nowego systemu. Następnie w styczniu 1977 r. opracowany został w Min. BiPMB „Harmonogram prac podejmowanych w celu stosowania właściwych warunków do wdrożenia i stosowania nowego systemu ekonomicznego i finansowego w organizacjach gospodarczych budownictwa” (segregator aktów prawnych).

Ponadto w dniu 15.2.1978 r. Minister BiPMB wydał Zarządzenie nr 4 w sprawie premiowania pracowników kierownictwa i administracji zatrudnionych w przedsiębiorstwach i kombinatach budowlano-montażowych oraz w grupujących je zjednoczeniach, objętych nowym systemem ekonomiczno-finansowym.

Zarządzenie to określa zasady tworzenia funduszu premiowego oraz zasady premiowania pracowników kierownictwa i administracji (premiowanych za wyniki jednostek organizacyjnych) zatrudnionych w organizacjach stosujących nowy system ekonomiczno-finansowy. Zgodnie z tym Zarządzeniem fundusz premiowy tworzy się z wygospodarowanego zysku, a wypłata i wysokość premii jest zależna od terminów wykonania zaplanowanego zakresu rzeczowego i właściwej jakości obiektów oddawanych do użytku (promocja 3 w 1).

Podstawowymi miernikami oceny działalności poszczególnych Zjednoczeń lub Kombinatów w nowym systemie ekonomiczno-finansowym są:

  • produkcja dodana, ujmowana jako wartość sprzedaży robót, wyrobów i usług własnej produkcji — wyliczana z uwzględnieniem szeregu czynników zwiększających lub zmniejszających tę wartość, uwzględniających np. salda robót w toku produkcji, dopłaty oraz podatki i obciążenia wyrównujące rentowność, koszty materialne oraz niektóre składniki kosztów niematerialnych itp. Miernik ten służy do oceny wyników działalności oraz do tworzenia dyspozycyjnego funduszu płac,
  • rzeczowe mierniki produkcji zakończonej,
  • wynik finansowy.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami