Blog

Lignina zdjęcie nr 10
22.06.2018

Administracyjny nadzór nad budową

W artykule znajdziesz:

Administracyjny nadzór nad budową

 

Lignina zdjęcie nr 11
Administracyjny nadzór nad budową

Administracyjny nadzór nad budową jest sprawowany przez organ nadzoru budowlanego (segregator aktów prawnych). Jego pierwszą instancją jest inspektor powiatowy, którego rolą jest kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem prawa budowlanego, która polega na:
• sprawdzaniu, czy osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadają odpowiednie uprawnienia – dotyczy to przede wszystkim projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
• sprawowaniu kontroli zgodności wykonywanych prac budowanych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a także z projektem budowlanym oraz warunkami znajdującymi się w decyzji o pozwoleniu na budowę,
• sprawdzaniu, czy stosowane na budowie wyroby budowlane, są dopuszczone do stosowania w budownictwie (promocja 3 w 1).
Na życzenie inwestora dodatkowy nadzór na budowie może sprawować projektant. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy projekt jest bardzo skomplikowany i do realizacji niezbędna jest współpraca między kierownikiem budowy a projektantem. Do najważniejszych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się rola reprezentanta inwestora na budowie.

 

Obowiązki tej polegają przede wszystkim na kontroli zgodności prowadzonych prac budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto inspektor sprawdza jakość wykonanych prac oraz stosowanych materiałów budowlanych, a także bierze udział w odbiorze robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikowi. Uczestniczy też w próbach i odbiorach wszelakich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Zadaniem inspektora nadzoru jest również przygotowywanie i udział w czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych oraz z oddaniem ich do użytkowania. Jego rolą jest również potwierdzanie realnie wykonanych robót budowlanych oraz usuwanie wad (uprawnienia budowlane). Na żądanie inwestora może również kontrolować rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności określonej przez organ, który wydał pozwolenie na budowę oraz będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów.

 

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Lignina zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Lignina zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Lignina zdjęcie nr 16 Lignina zdjęcie nr 17 Lignina zdjęcie nr 18
Lignina zdjęcie nr 19
Lignina zdjęcie nr 20 Lignina zdjęcie nr 21 Lignina zdjęcie nr 22
Lignina zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Lignina zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Lignina zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Lignina zdjęcie nr 32 Lignina zdjęcie nr 33 Lignina zdjęcie nr 34
Lignina zdjęcie nr 35
Lignina zdjęcie nr 36 Lignina zdjęcie nr 37 Lignina zdjęcie nr 38
Lignina zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Lignina zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Lignina zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami