Blog

22.06.2018

Administracyjny nadzór nad budową

W artykule znajdziesz:

Administracyjny nadzór nad budową

 

Administracyjny nadzór nad budową

Administracyjny nadzór nad budową jest sprawowany przez organ nadzoru budowlanego (segregator aktów prawnych). Jego pierwszą instancją jest inspektor powiatowy, którego rolą jest kontrola nad przestrzeganiem i stosowaniem prawa budowlanego, która polega na:
• sprawdzaniu, czy osoby, które pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, posiadają odpowiednie uprawnienia – dotyczy to przede wszystkim projektanta, kierownika budowy oraz inspektora nadzoru,
• sprawowaniu kontroli zgodności wykonywanych prac budowanych z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, a także z projektem budowlanym oraz warunkami znajdującymi się w decyzji o pozwoleniu na budowę,
• sprawdzaniu, czy stosowane na budowie wyroby budowlane, są dopuszczone do stosowania w budownictwie (promocja 3 w 1).
Na życzenie inwestora dodatkowy nadzór na budowie może sprawować projektant. Dzieje się tak najczęściej wtedy, gdy projekt jest bardzo skomplikowany i do realizacji niezbędna jest współpraca między kierownikiem budowy a projektantem. Do najważniejszych obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego zalicza się rola reprezentanta inwestora na budowie.

 

Obowiązki tej polegają przede wszystkim na kontroli zgodności prowadzonych prac budowlanych z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto inspektor sprawdza jakość wykonanych prac oraz stosowanych materiałów budowlanych, a także bierze udział w odbiorze robót budowlanych, które ulegają zakryciu lub zanikowi. Uczestniczy też w próbach i odbiorach wszelakich instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych. Zadaniem inspektora nadzoru jest również przygotowywanie i udział w czynnościach związanych z odbiorem gotowych obiektów budowlanych oraz z oddaniem ich do użytkowania. Jego rolą jest również potwierdzanie realnie wykonanych robót budowlanych oraz usuwanie wad (uprawnienia budowlane). Na żądanie inwestora może również kontrolować rozliczenia budowy. Nadzór inwestorski może pełnić wyłącznie osoba, która posiada uprawnienia budowlane w specjalności określonej przez organ, który wydał pozwolenie na budowę oraz będąca członkiem Okręgowej Izby Inżynierów.

 

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami