Blog

16.07.2019

Uprawnienia budowlane – przepisy

W artykule znajdziesz:

Uprawnienia budowlane – przepisy

Uprawnienia budowlane to decyzja administracyjna, podejmowana przez ograny samorządu zawodowego inżynierów lub architektów. Dzięki tej decyzji możliwe jest sprawowanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer). Osoby, które takie funkcje sprawują, zgodnie z prawem ponoszą odpowiedzialność za wykonywanie swojej pracy w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (program na telefon).

Uprawnienia budowlane – przepisy

Ponadto wymagane jest wykonywanie swojej pracy z należytą starannością oraz dbałością o jej odpowiednią organizację, jakość i bezpieczeństwo (program egzamin ustny). Decyzja o nadaniu uprawnienia budowlanych jest wpisywana do centralnego rejestru, a osoba posiadająca uprawnienia trafia na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego. Przynależność do izby jest potwierdzana zaświadczeniem, który wydaje ta izba – zaświadczenie ma termin ważności.
Wszystkie organy samorządu zawodowego są zobowiązane przepisami do natychmiastowego przekazywania informacji dotyczących:
• wpisu danej osoby na listę członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego,
• wykreśleniu danej osoby z listy członków właściwej miejscowo izby samorządu zawodowego (opinie o programie).

Dzięki temu informacje te mogą być ujawnione w centralnym rejestrze. Prawo do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie mają także osoby, których kwalifikacje zawodowe uznano na podstawie przepisów odrębnych (segregator aktów prawnych).
Uprawnienia budowlane w Polsce udzielane są do projektowania i/lub do kierowania robotami budowlanymi. W uprawnieniach określa się wybraną specjalność oraz ewentualnie specjalizację techniczno-budowlaną, a także zakres robót budowlanych i prac projektowych, jakie będą objęte danym uprawnieniem. Co ważne, uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi są podstawą dającą prawo do wykonywania niektórych samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (promocja 3  w 1).

Uprawnienia

Uprawnienia są udzielane w następujących specjalnościach:
• architektonicznej,
• konstrukcyjno-budowlanej,
• inżynieryjnej – mostowej, drogowej, kolejowej, hydrotechnicznej, wyburzeniowej,
• instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń – telekomunikacyjnych, elektrycznych i elektroenergetycznych oraz cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami