Blog

30.05.2018

Akty prawne a korzystanie z zasobów wodnych

W artykule znajdziesz:

Akty prawne a korzystanie z zasobów wodnych

Akty prawne a korzystanie z zasobów wodnych

Akty prawne a korzystanie z zasobów wodnych (program uprawnienia budowlane na komputer). Na przestrzeni ostatnich lat można usłyszeć niepokojące doniesienia, odnoszące się do kurczących zasobów wodnych na ziemi. Zagrożona jest między innymi Polska. Sposób kształtowania i ochrony zasobów wodnych oraz korzystania z nich reguluje w naszym kraju Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne. Wody gruntowe stanowią skład mienia Skarbu Państwa. W omawianej ustawie znajduje się ponadto zapis odnoszący się do określenia urządzeń wodnych. Przepis ten definiuje urządzenia wodne jako budowle lub właśnie urządzenia służące do kształtowania zasobów wodnych oraz sposobu korzystania z nich. W myśl tej ustawy urządzenia wodne to między innymi:

-budowle: np. piętrzące czy regulacyjne, w tym również kanały i rowy,

-zbiorniki wodne,-stawy,-obiekty energetyki wodnej,

-wyloty urządzeń kanalizacyjnych,

-mury oporowe.

 

Osoby, które chciałby zmienić ukształtowanie terenu na terenach, które znajdują się blisko wód muszą uzyskać specjalne pozwolenie wodno prawne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku dokładnie reguluje w jakich przypadkach pozwolenie wodno prawne jest wymagane przez ustawodawcę. Ustawa obejmuje między innymi takie inwestycje, które mogłyby oddziaływać na środowisko naturalne. Pozwolenie wodno prawne jest również wymagane wtedy gdy realizacja inwestycji ma się znajdować na terenach zagrożonych powodzią.Warto również nadmienić, że istnieje europejski akt prawny obejmujący państwa członkowskie Unii Europejskiej. Mowa o regulacji Dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 23 października 2000 roku. Dokument ten obejmuje działanie wszystkich państw członkowskich dotyczące korzystania z wód oraz ich ochrony. Celem stworzenia tego aktu było zapewnienie odpowiedniej ilości wody dla ludności europejskiej (uprawnienia budowlane). Po drugie akt ten miał zabezpieczać stan wód przed szkodliwą działalnością człowieka. Jak widać istnieje dość sporo regulacji prawnych w Polsce, jak i Europie odnoszących się do korzystania i ochrony zasobów wodnych.

Najnowsze wpisy

28.05.2024
Książka obiektu budowlanego

Książka obiektu budowlanego to dokument służący do systematycznego rejestrowania i archiwizowania wszelkich istotnych informacji dotyczących eksploatacji, konserwacji i remontów budynku.…

28.05.2024
Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie to koncepcja która określa prawa i możliwości człowieka do odgrywania ważnej roli w procesie budowlanym.…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami