Amplitudy rzeczywiste

Amplitudy rzeczywiste

Amplitudy rzeczywiste nie powinny przekraczać wartości dopuszczalnych; stanowi to o przydatności fundamentu. Naciski na grunt znajdujemy - jako wynik wtórny - po ustaleniu amplitud drgań. Twórcą tego sposobu był Paicluk.
Oba wymienione sposoby są właściwie sprawdzeniem założonych z góry wymiarów fundamentu (program uprawnienia budowlane na komputer). Gdy sprawdzenie to nie daje pożądanych wyników (zbyt duże naciski na grunt, zbyt duże amplitudy), wówczas należy założyć inne wymiary fundamentu i obliczenia powtórzyć.

Dla zadanych amplitud dopuszczalnych oraz znanego obciążenia fundamentu i właściwości podłoża określamy niezbędne wymiary fundamentu, gwarantujące, że amplitudy nie przekroczą wartości dopuszczalnych. Jest to sposób bezpośredniego wymiarowania blokowych fundamentów pod maszyny, zaproponowany w 1955 r (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Określenie niezbędnych wymiarów fundamentu odbywa się tutaj na drodze kolejnych przybliżeń.
Kolejność obliczeń jest tutaj następująca.

Ustalamy wymiary płyty dolnej fundamentu. W tym celu po określeniu niezbędnych wymiarów części górnej, której kształt podawany bywa zwykle przez producenta maszyny, znajdujemy położenie wspólnego środka ciężkości maszyny i górnej części fundamentu. Następnie umieszczamy płytę dolną fundamentu tak, aby jej środek geometryczny znalazł się dokładnie pod środkiem ciężkości części górnej. Wymiary płyty dolnej tak ustalamy, aby najmniejsza odsadzka wynosiła 10 cm; wówczas inne odsadzki wypadną nam z położenia środka ciężkości części górnej (uprawnienia budowlane). Grubość płyty dolnej powinna być jak najmniejsza, jednak nie może wynosić mniej niż 15 cm, licząc od spodu otworów na śruby kotwiące. Głębokość posadowienia fundamentu blokowego nie powinna ,być znaczna; można posadawiać już na głębokości 0,G0 m od poziomu podłogi piwnicy, o ile pozwalają na to warunki technologiczne. Zasadniczym dążeniem konstruktora powinno być zaprojektowanie fundamentu jak najniższego; zapewnia to jego dużą stateczność, a tym samym małe drgania.

Amplitudy drgań

Sposób bezpośredniego wyznaczania wymiarów. Sposób amplitud dopuszczalnych, udziela odpowiedzi na pytanie jak będzie zachowywać się fundament o przyjętych wymiarach i kształcie po jego wybudowaniu i uruchomieniu ustawionej na nim maszyny (program egzamin ustny). Nie daje on jednak możności od razu określić potrzebnych wymiarów fundamentu; w razie, gdy amplitudy drgań okażą się nadmiernie duże, zachodzi potrzeba zmiany wymiarów i ponownego obliczenia.
Jeżeli K0 okaże się mniejsze niż minimalne rzeczywiste pole podstawy, określone zgodnie z opisem, wówczas jako wyjściowe do dalszych obliczeń przyjmujemy to ostatnie pole, jako otrzymane z warunków ustawienia maszyny na fundamencie (opinie o programie).

Następnie znajdujemy położenie środka ciężkości fundamentu zs, po czym prowadzimy obliczenia. Dalej wyznaczamy wartości: K, L, M i podstawiamy je do wzoru względnie. Otrzymane pole bywa zazwyczaj inne niż założone do obliczeń. Jeśli okaże się ono mniejsze, projektowanie uważamy za zakończone; założone bowiem zostało - jako wyjściowe do obliczeń - pole możliwie najmniejsze ze względów technologicznych, albo najmniejsze teoretycznie możliwe (segregator aktów prawnych). Amplitudy drgań takiego fundamentu będą z pewnością małe.

Jeżeli jednak otrzymane wymiary okażą się większe niż założone poprzednio, wówczas należy:
a) przyjąć średnią arytmetyczną z pola podstawy fundamentu założonego i obliczonego,
b) dla tak przyjętego pola obliczyć ponownie zs i powtórzyć rachunek.

Gdy różnica pomiędzy założonym i obliczonym polem podstawy nie przekracza 5% pola większego, obliczenie możemy zakończyć. W ten sposób otrzymamy pole podstawy fundamentu, przy którym drgania fundamentu będą równe dopuszczalnym (promocja 3 w 1). Korzystając z tego sposobu możemy ustalać z góry zachowanie się przyszłego fundamentu, projektowanie zatem staje się w pełni świadome.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !