Skład zaprawy

Skład zaprawy

W porównaniu z zaprawami tradycyjnymi wykazują one znacznie większą przyczepność. Daje to dodatkową korzyść, gdyż mur cementowo- gliniany na zaprawie cementowo-glinianej tworzy dzięki jednorodności materiału użytego do zapraw i cegieł jakby monolit, co daje dalsze dodatkowe oszczędności na spoiwie, pozwalające na uzyskanie pot rzebnej nośności muru przy niższych markach zapraw (program uprawnienia budowlane na komputer). Do zalet zapraw cementowo-glinianych należy zaliczyć również poprawę warunków bezpieczeństwa pracy w porównaniu z zaprawami wapiennymi, gdyż przez wyeliminowanie wapna unika się niebezpieczeństwa nagryzania naskórka rąk u robotników itd.
Skład zaprawy cementowo-glinianej i jej konsystencja
Cement portlandzki 250 *) (PN/B-30003), cement budowlany 250 (PN/B-30004), cement murarski 150 I (PN/B-30003).

Zawiesina gliny o konsystencji 15 wg stożka Nowikowa, rozmieszana przed użyciem w celu doprowadzenia masy, która się odstała, do jednolitej gęstości. Jeśli to możliwe, należy zawiesinę zastąpić sproszkowaną gliną (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Piasek jako materiał wypełniający powinien być czysty, ale nie koniecznie czysto kwarcowy, może zawierać ziarnka skaleni i wapieni. Można również użyć drobnego grysu ceglanego, żużla o drobnym uziarnieniu itp.
Konsystencja zaprawy. Do murów z materiałów o małej nasiąkliwości np. kamieni, i przy murowaniu w chłodne i deszczowe dnie stosuje się gęściejsze zaprawy (konsystencja według stożka Nowikowa ok. 6). Do murów z materiałów odznaczających się nasiąkliwością (np. z gazo- i pianobetonów) i przy murowaniu w suche i ciepłe dnie stosuje się rzadszą zaprawę (konsystencja wg stożka Nowikowa ok. 7-9) (uprawnienia budowlane).

Proporcje składników dla zapraw o różnym przeznaczeniu
Ilość składników na 1 m3 zapraw o różnym przeznaczeniu oraz wytrzymałość tych zapraw zostały (program egzamin ustny).
x) Cement marki 250 lub wyższej należy stosować do zapraw murowych tylko w przypadku wymaganej wysokiej początkowej wytrzymałości zapraw.

Twardnienie i własności zapraw

Podane w tych tablicach liczby odnoszą się do średnio tłustej gliny o dużej zawartości części ilastych. Przy innych gatunkach glin przytoczone dane należy przyjąć jako orientacyjne, a dla dużych budowli powinno się przeprowadzać kontrolne badania wytrzymałościowe (opinie o programie).
Wytrzymałości dla zapraw, do których stosowano cement 150 bardzo rozbieżne wskutek niejednolitych własności cementu. W każdym przypadku należy przeprowadzać badania kontrolne, które mogą dać różne wyniki w zależności od jakości cementu 150.
Jak wynika z tablic, wytrzymałość zapraw cementowo-glinianych wynosi po 14 dniach ok. 82% wytrzymałości 28-dniowej.

Przy tym wytrzymałość zapraw cementowo-glinianych na rozciąganie jest prawie 2 razy większa niż zapraw cementowych, przy jednakowej wytrzymałości na ściskanie (stosunek wytrzymałości na rozciąganie do wytrzymałości na ściskanie zapraw cementowo- glinianych wynosi ok. 1/5-i-1/4, a zapraw bez gliny wynosi 1/8-1/10) (segregator aktów prawnych).
Zaprawy cementowo-gliniane tężeją przede wszystkim wskutek procesów chemicznych, jakie zachodzą w cemencie w środowisku gliny rozdrobnionej w wodzie. Zaprawy cementowo-gliniane po pierwszym okresie zwolnionego czasu wiązania szybko twardnieją uzyskując w pewnych wypadkach (przy markach 80-^100) po 14 dniach ok. 90% wytrzymałości 28-dniowej. Z szybkością twardnienia związane jest bardzo szybkie wysychanie zapraw (np. już po upływie paru dni od wymurowania ściany działówki i otynkowania nie przebijają wilgotne smugi spoin).

Wytrzymałość zapraw cementowo-glinianych zależna jest od wytrzymałości poszczególnych składników, od ich uziarnienia, od sposobu przygotowania itp. Zaprawy cementowo-gliniane odznaczają się trwałością. Odporne są one na działanie mechaniczne deszczu (wypłukiwanie), na działanie wilgoci, słońca i niskiej temperatury. Wykazują również odporność na wyższą temperaturę - można więc je użyć do budowy kominów w domach mieszkalnych. Dzięki temu. że do zapraw cementowo- glinianych nie używa się wapna, nie zachodzi rozpad tych zapraw wskutek niszczącego działania wapna niegaszonego (promocja 3 w 1).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !