Analiza czynnikowa

Analiza czynnikowa

analiza czynnikowa, analiza wieloczynnikowa analiza wielowymiarowa, w której zakłada się, że zmienne losowe,  można wyrazić za pomocą  czynników oraz losowych składników resztowych (program uprawnienia budowlane na komputer);

analiza dmuchawkowa - metoda analizy jakościowej polegająca na prażeniu badanej substancji z topnikiem na węglu w utleniającym lub redukującym płomieniu dmuchawki;

analiza dokumentacyjna - analiza treści dokumentów oraz ocena ich przydatności do określonych celów;

analiza dokumentacyjna - abstrakt;

analiza dylatometryczna - dylatometria;

analiza dźwięku - wyznaczanie składowych widma akustycznego (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

analiza ekonomiczna - badanie efektywności działania określonej jednostki gospodarczej; może dotyczyć stanu ekonomicznego danej jednostki oraz przebiegu i wyników działalności;

analiza elektrochemiczna, elektroanaliza chemiczna - analiza chemiczna oparta na efektach związanych z przebiegiem reakcji elektrodowych lub z przepływem prądu przez elektrolity;

analiza elektrograficzna, elektrografia - metoda analizy oparta na elektrolitycznym przeniesieniu jonów z próbki na powierzchnię innego materiału (np. papieru nasyconego elektrolitem), na którym identyfikuje się te jony stosuje się przy badaniu minerałów i metali;

analiza elektrograw i metryczna, elektroanaliza grawimetryczna, elektrograwimctria - analiza chemiczna polegająca na wagowym oznaczaniu pierwiastków metalicznych wydzielających się w procesie elektrolizy z roztworu na katodzie w postaci metalu lub na anodzie w postaci tlenku metalu;

analiza elementarna - oznaczanie pierwiastków wchodzących w skład badanej substancji organicznej (uprawnienia budowlane);

analiza fazowa - analiza polegająca na oznaczaniu zawartości substancji jednorodnych w ich mieszaninie; pozwala stwierdzić, z jakich związków chemicznych składa się badana substancja;

analiza fluorymetryczna, analiza fluorescencyjna, fluorymetria - analiza spektralna oparta na badaniu widma fluorescencyjnego;

analiza fotometryczna płomieniowa, fotometria płomieniowa - analiza spektralna, przy której stosuje się płomień jako źródło wzbudzenia (program egzamin ustny);

analiza funkcjonalna - dział matematyki zajmujący się badaniem własności funkcjonałów i operatorów w przestrzeniach liniowych na ogól unormowanych; dzięki swej ogólności pozwala dostrzec związki i analogie pomiędzy na pozór odległymi faktami z różnych dziedzin matematyki;

analiza gazometryczna - analiza polegająca na pomiarze ilości gazu powstającego w reakcji chemicznej i wnioskowaniu na tej podstawie o zawartości oznaczanego składnika;

analiza gazowa - analiza obejmująca jakościowe i ilościowe metody badania gazów;

analiza głębokościowa (ciała stałego), analiza profilowa - analiza chemiczna polegająca na wyznaczaniu lokalnej koncentracji składników (pierwiastków i związków chemicznych) w zależności
od ich odległości od powierzchni ciała stałego (tzw. profilu koncentracji). ma duże znaczenie w technologii elementów półprzewodnikowych;

analiza granulometryczna, granulometria - oznaczanie procentowej zawartości poszczególnych frakcji uziarnienia w badanej próbce materiału sypkiego (opinie o programie);

Analiza grawimetryczna

analiza grawimetryczna - analiza wagowa;

analiza harmoniczna - badanie sygnałów lub układów dynamicznych za pomocą rozkładu sygnału na harmoniczne składowe;

analiza ilościowa - oznaczanie czyli określanie ilościowe składników: pierwiastków, związków chemicznych, jonów lub rodników w związku chemicznym lub mieszaninie;

analiza instrumentalna, analiza aparaturowa  metoda analizy wykorzystująca zjawiska fizyczne lub fizykochemiczne i zależność wielkości mierzonych od stężenia oznaczanego składnika w analizowanej próbce analiza izotopowa - oznaczanie składu izotopowego danego pierwiastka w badanej substancji;

analiza jakościowa - wykrywanie pierwiastków, związków chemicznych, jonów, grup lub rodników wchodzących w skład danego związku chemicznego lub mieszaniny;

analiza klasyczna - analiza obejmująca metody analizy wagowej oraz analizy miareczkowej;

analiza kliniczna - analiza wszelkiego rodzaju płynów i tkanek ustrojowych (segregator aktów prawnych);

analiza kolorymetryczna, kolorymetria - metoda fizyko-chemiczna analizy wykorzystująca pomiar intensywności zabarwienia roztworu do oznaczania zawartości substancji barwnych lub tworzących barwny związek w wyniku reakcji;

analiza kompleksometryczna - kompleksometria;

analiza konduktometryczna, konduktometria - analiza instrumentalna wykorzystująca do oznaczania pomiar przewodnictwa elektrycznego właściwego badanej próbki;

analiza konformacyjna - analiza fizycznych i chemicznych własności substancji w odniesieniu do konformacji cząsteczki w stanie podstawowym, przejściowym i wzbudzonym;

analiza kroplowa - analiza śladowa polegająca na przeprowadzaniu reakcji w kropli roztworu na powierzchni próbki, na płytce porcelanowej lub na bibule; pojawienie się odpowiedniej barwy, osadu lub pęcherzyków gazu świadczy o obecności poszukiwanego składnika;

analiza kupelacyjna - analiza polegająca na oddzieleniu metali szlachetnych od innych składników przez stapianie z innymi metalami (np. ołowiem) i przeróbce otrzymanego stopu;

analiza luminescencyjna - spektralna analiza emisyjna oparta na badaniu widma luminescencyjnego (promocja 3 w 1);

analiza magnetyczna - analiza wykorzystująca zależność własności magnetycznych od składu chemicznego i struktury badanej substancji (metalu lub stopu);

analiza matematyczna - dział matematyki obejmujący m.in. następujące dziedziny: ciągi i szeregi nieskończone, rachunek różniczkowy i całkowy, funkcje rzeczywiste, funkcje analityczne;

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !