Analiza rentgenowska

Analiza rentgenowska

W przedziale temperatury 635-675°C efekt endotermiczny na krzywej DTA świadczy o przemianie polimorficznej krzemianu dwuwapniowego, a zatem wskazuje na powstawanie fazy /9QS w spiekach. Przy tym w mieszaninach surowcowych z dodatkiem B203 temperatura przemiany polimorficznej obniża się i wynosi 600°C (program uprawnienia budowlane na komputer). Przebieg procesu ulega również przyspieszeniu po wprowadzeniu do mieszanin surowcowych mineralizatorów fluorowych; w zestawie o module Mn = 0,65 z dodatkami Na2SiF6 i CaF2 wartości temperatury tego procesu wynoszą odpowiednio 635 i 650°C. Wprowadzenie Na2SiF0 do zestawu o module Mn - 0,85 obniża temperaturę przemiany polimorficznej C2S o 50°C.

Wprowadzenie CaS04 do mieszaniny surowcowej o module nasycenia 0,65 nie wpływa na proces powstawania fazy (i krzemianu dwuwapniowego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Mineralizatory wpływają również korzystnie na przebieg procesu rozkładu węglanu wapniowego. Po wprowadzeniu mineralizatorów do mieszanin surowcowych (wyjątek stanowi siarczan wapniowy) temperatura dysocjacji CaC03 obniża się (np. po wprowadzeniu B203 o 20°C).

W zestawach z dodatkiem związków fluorowych proces dysocjacji węglanu wapniowego ma analogiczny przebieg. Procesowi dysocjacji CaC03 w mieszaninach o module Mn = 0,65 z dodatkami Na2SiFG i CaF2 oraz w mieszaninach o module Mn = 0,85 z dodatkiem Na2SiF6 towarzyszą dwa efekty endotermiczne: pierwszy - w temperaturze 870, 862 i 860°C, drugi - w temperaturze 930, 925 i 920°C (uprawnienia budowlane). Obniżenie temperatury dysocjacji CaC03 w obecności związków fluorowych (np. fluorokrzemianu sodowego) jest wynikiem powstawania w temperaturze 600-750°C soli podwójnych, np. Na2Ca(C03)2, Związek ten jest trwały w ograniczonym zakresie temperatury i powyżej 820°C rozkłada się z wydzieleniem CaO, C02 i drugiego swego składnika.

Tym też tłumaczy się obniżenie temperatury dysocjacji węglanu wapniowego i pojawienie się pierwszego efektu endotermicznego w tak niskiej temperaturze. Drugi efekt endotermiczny związany jest z rozkładem utworzonego związku pośredniego, składającego się, prawdopodobnie, z tlenku, fluorku i węglanu wapniowego (program egzamin ustny).

Gliniany wapniowe

Zakres trwałości tego związku jest niewielki i przy podwyższeniu temperatury do 920-r-930°C związek szybko rozkłada się, z wydzieleniem pozostałej ilości C02. W zakresie temperatury 960-f990°C proces dysocjacji węglanu wapniowego kończy się. Wysokość endotermicznych efektów rozkładu CaC03 w mieszaninach surowcowych z dodatkiem mineralizatorów fluorowych jest nieco mniejsza niż w mieszaninach wyjściowych wskutek szybszego wiązania wolnego wapna (opinie o programie).
Dane rentgenowskie, potwierdzają występowanie fazy C2S i C3S oraz glinianów wapniowych w klinkierach.

Identyfikacja faz klinkierowych jest utrudniona ze względu na nakładanie się wielu linii krzemianów i glinianów wapnia (segregator aktów prawnych).
O obecności fazy C2S świadczą linie z d 2,74, 2,68, 2,62, 2,11, 1,48 A i in. Linie z d 3,05, 2,79, 2,21, 1,77, 1,64 i 1,48 A związane są z obecnością C3S. Gliniany wapniowe mogą występować w postaci C5A3 lub C3A, w zależności od składu mieszaniny surowcowej i wartości modułu nasycenia. Obecność C5A3 (d 1,63, 1,93, 2,19, 2,44, 2,68 i 4,92 A) jest typowa dla klinkierów o module Mm = 0,65. Prawdopodobnie na powstawanie C5A3 wywarł duży wpływ wyjściowy skład mieszaniny surowcowej. W klinkierze o module Mm = 0,85 z dodatkiem fluorokrzemianu sodowego powstaje C3A (d 2,21, 1,91 i 1,40 A) (promocja 3 w 1)..

Po wprowadzeniu siarczanu wapniowego do klinkieru o module nasycenia 0,65 reaguje on z glinianami wapniowymi, tworząc bezwodny glinosiarczan wapniowy, który jest trwały do temperatury 1400°C. W wyższej temperaturze rozkłada się on częściowo, z utworzeniem glinianów wapniowych o składzie CA i C5A3. Glinian jedno- wapniowy daje linie przy odległościach między płaszczyznami 3,18, 2,44, 2,41, 2,28, 2,19 i 2,10 A. Linie C5A3 podano wcześniej. W klinkierze występuje pewna ilość nie rozłożonego 3(CaO • A1203) • CaS04 (linie 3,77, 1,80, 1,64 i 1,48 A).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !