Analiza umowna

Analiza umowna

analiza umowna - analiza polegająca na określeniu zawartości składnika w umownych, ściśle określonych warunkach postępowania z próbką (program uprawnienia budowlane na komputer);

analiza w perle - wykrywanie niektórych metali przez stapianie badanej substancji z topnikiem (np. boraksem lub fosforanem dwusodowym) w uszku drucika platynowego i obserwację otrzymanej perły w płomieniu utleniającym lub redukującym palnika; barwa lub zmętnienie perły pozwalają wnioskować o obecności w próbce niektórych składników analiza w skali makro  makroanaliza analiza w skali mikro - mikroanaliza analiza w skali pół-mikroanaliza analiza w szybkozmiennym polu elektrycznym;

analiza oscylometryczna analiza wagowa - dział analizy ilościowej polegający na oznaczaniu składników na podstawie ciężaru wyprażonego lub wysuszonego osadu, wydzielonego podczas analizy w wyniku przeprowadzonych reakcji chemicznych lub metodami elektrolitycznymi
analiza wariancji - metoda badania statystycznego mającego na celu zweryfikowanie hipotezy, że otrzymane wyniki doświadczeń pochodzą z populacji o tych samych średnich, polegająca na analizie sumy kwadratów odchyleń od wartości średnich (program uprawnienia budowlane na ANDROID);

analiza wartości - wszechstronne badanie zmierzające do takiej konstrukcji i technologii wyrobu, która zapewnia osiągnięcie jego pełnej wartości funkcjonalnej przy najniższych kosztach wytwarzania;

analiza wektorowa, teoria pola - dział analizy matematycznej zajmujący się badaniem własności pól wektorowych i skalarnych; podstawowe pojęcia: gradient, dywergencja, rotacja; liczne zastosowania w fizyce;

analiza wędrowna (ruchu płynu) - badanie zmian wielkości hydrodynamicznej, występujących w czasie poruszania się indywidualnego elementu płynu, w odniesieniu do układu współrzędnych związanych z poruszającym się elementem płynu;

analiza widmowa,  analiza spektralna analiza wymiarowa - dział matematyki zajmujący się działaniami na wielkościach wymiarowych, tj. wielkościach, dla których są określone dwa działania algebraiczne: mnożenie i podnoszenie do potęgi o wykładniku rzeczywistym (np.5 s, 5 kgm2);

analiza wymiarowa2 - kontrola opracowanej przez konstruktora dokumentacji nowej maszyny, polegająca na sprawdzeniu wymiarowania poszczególnych części z punktu widzenia właściwie zastosowanych pasowań, tolerancji, podstaw wymiarowych itp.;

analizator - aparat stosowany w analizie chemicznej do automatycznego wykonania oznaczenia  sposób ciągły lub okresowy;

analizator - część urządzenia do badania światła spolaryzowanego, służąca do wyznaczania położenia płaszczyzny polaryzacji światła (uprawnienia budowlane);

analizator akustyczny- przyrząd do określania częstotliwości i amplitud składowych widma akustycznego;

Analizator amplitudy

analizator amplitudy - przyrząd do pomiaru amplitud sygnału, zawierającego składowe różniące się amplitudami;

analizator biologiczny - część układu nerwowego odpowiedzialna za odbiór i wstępną analizę sygnałów działających na żywy organizm; a.b. składają się z receptorów (odbierających sygnały) i odpowiednich ośrodków w korze mózgowej połączonych z receptorami przez stopnic pośredniczące (program egzamin ustny);

analizator błędów - przyrząd pomiarowy umożliwiający określenie charakteru błędów sygnału telegraficznego (błędy pojedyncze, n- krotne, serie błędów) i prawa ich rozdziału w czasie (np. odległość między kolejnymi błędami elementów sygnału);

analizator czasu - elektroniczne urządzenie, które dzieli pewien przedział czasu, w którym zachodzi interesujące nas zjawisko fizyczne, na małe odstępy czasowe zwane kanałami, a następnie segreguje impulsy przychodzące od badanego zjawiska na odpowiednie kanały wg czasu ich pojawienia się (opinie o programie);

analizator harmoniczny - przyrząd do mechanicznego wyznaczania współczynników Fouriera funkcji danej przez wykres, urządzenie do określania amplitud składowych harmonicznych drgań złożonych działa na zasadzie wydzielania za pomocą filtrów wąskopasmowych harmonicznych drgań różnych częstotliwości, na które mogą być rozłożone badane drgania analizator matematyczny - komputer przystosowany do rozwiązywania zadań z określonej dziedziny, np. analizator równań różniczkowych, analizator wielomianów;

analizator oscyloskopowy (panoramiczny) - analizator wskazujący na ekranie lampy oscyloskopowej rozkład i parametry składowych analizowanego sygnału, najczęściej rozkład amplitudy składowych widma częstotliwości analizator połowy o rodzaj komputera do rozwiązywania zagadnień opisywanych cząstkowymi równaniami różniczkowymi drugiego rzędu, służy do modelowania złóż roponośnych, pól elektrycznych, przepływów wód powierzchniowych, wymiany ciepła, procesów dyfuzyjnych, procesów w reaktorach atomowych (segregator aktów prawnych);

analizator przezroczy - TV urządzenie do nadawania obrazu z przezroczy w czasie przerw w programie telewizyjnym;

analizator równań różniczkowych - komputer analogowy do rozwiązywania lub „analizowania” szeregu typowych równań różniczkowych analizator sieci - komputer analogowy, który modeluje i rozwiązuje zadania dotyczące zachowania się sieci elektrycznej;

analizator spalin - przyrząd do określania udziału objętościowego poszczególnych gazów (C02, CO, 02, H2) W spalinach;

analizator widma (częstotliwości) - przyrząd do wyodrębnienia składowych analizowanego widma, przede wszystkim ich częstotliwości i amplitud (promocja 3 w 1);

analizator wielomianów algebraicznych - urządzenie liczące, często analogowe, do rozwiązywania układów równań liniowych (nieróżniczkowych) lub/oraz znajdowania pierwiastków wielomianów;

analizator wokodera - część wokodera, w której następuje wydzielanie z sygnału mowy zespołu określających go sygnałów parametrycznych;

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !