Bagażnik

Bagażnik

Bagażnik - wydzielone miejsce w pojeżdzie, przystosowane do przewozu bagażu.

Bagier - pogłębiarka (program uprawnienia budowlane na komputer).

Bagieta - listwa ozdobna na ramy lub do dekoracji wnętrz.

Bagietka - pręcik szklany spłaszczony na jednym końcu w kształcie łopatki, używany w laboratorium chemicznym.

Bagnetowy - łączony przez wciśnięcie i przekręcenie (np. oprawka b. żarówki).

Bagno - teren trwale podmokły, porośnięty roślinnością przystosowaną do warunków środowiska, przekształcającą się w torf; powstaje w wyniku utrudnionego odpływu wód gruntowych lub opadowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Bainit - składnik strukturalny stopów żelazo - węgiel; mieszanina ferrytu i drobnego cementytu, powstająca podczas przemiany austenitu przechłodzonego do zakresu temperatur 550-250’C.

Bainit dolny, troostyt iglasty - bainit składający się z bardzo drobnych cząstek cementytu wydzielonych wzdłuż określonych płaszczyzn krystalograficznych przesyconego węglem ferrytu obudowie iglastej.

Bainit górny, troostyt hartowania - bainit składający się z bardzo drobnych cząstek cementytu wydzielonych w nieznacznie przesyconym węglem. ferrycie o budowie „pierzastej”.

Baja - gruba flanela bawełniana lub wełniana (uprawnienia budowlane).

Bajt - najkrótszy adresowalny ciąg bitów traktowany przez maszynę cyfrową jako niepodzielna całość w procesach informacji; b. najczęściej składa się z 8 bitów (ew. plus bit kontrolny); pojemność pamięci często jest określana w bajtach, kilobajtach (K = 1024 bajtów) lub w megabajtach (M = 1024 x 1024 bajtów = 106 bajtów)

Bakcyl cementowy

Bakcyl cementowy, sól Candlota - uwodniony siarczanoglinian wapniowy; tworzy się w betonach z glinianu trójwapniowego, który jest składnikiem cementu, oraz siarczanu wapniowego zawartego w wodzie gruntowej, morskiej itp.; powstawanie b.c. jest związane ze znacznym wzrostem objętości, co powoduje pękanie i niszczenie konstrukcji betonowej (program egzamin ustny).

Bakelit - tworzywo sztuczne, produkt polikondensacji fenolu lub krezolu z formaldehydem; b. jest stosowany głównie w przemyśle elektrotechnicznym jako materiał konstrukcyjny i izolacyjny.

Bakelizowanie drewna - nasycanie drewna żywicą fenolowo-formaldehydową i następne jej utwardzanie; b.d. stosowane jest dla zmniejszenia nasiąkliwości drewna i uodpornienia na korozję.

Baken - pława używana na wodnych drogach śródlądowych do oznaczania szlaku żeglownego (opinie o programie).

Bakowiec - świder szczękowy (wiertniczy).

Baksztag - kurs statku żaglowego względem wiatru, wiejącego skośnic z rufy.

Baksztag - lina olinowania półstałego biegnąca od górnej części masztu w bok ku tyłowi i zamocowana do burty.

Baktał - lina ćwiartkowa.

Baktericydy - bakteriocydy.

Bakterie - organizmy jednokomórkowe, rozmnażające się zwykle przez podział, będące jednym z głównych czynników utrzymujących krążenie materii w przyrodzie; pracę bakterii wykorzystuje się m.in. w przemyśle fermentacyjnym, farmaceutycznym, spożywczym; liczne b. wywołują choroby roślin, zwierząt i ludzi; zob. też drobnoustroje.

Bakterie azotowe - bakterie wiążące wolny azot z powietrza i dostarczające związków azotowych roślinom motylkowym, z którymi żyją w symbiozie.

Bakterie beztlenowe - bakterie żyjące bez wolnego tlenu, a wyzyskujące do oddychania tlen związany chemicznie, tj. znajdujący się w związkach chemicznych otoczenia.

Bakterie denitryfikacyjne - bakterie żyjące w glebie, które redukują azotany (segregator aktów prawnych).

Bakterie fermentacyjne - bakterie rozwijające się w warunkach beztlenowych, utleniające częściowo związki organiczne bez udziału tlenu, przy czym powstają różne substancje niedotlenione; b.f. mają zastosowanie w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, spożywczym itd.

Bakterie gnilne - bakterie powodujące rozkład substancji białkowych z wytworzeniem amoniaku, siarkowodoru, indolu i in. substancji.

Bakterie halofilne - bakterie, które wymagają do swego rozwoju obecności soli kuchennej i nie rozwijają się przy małych jej stężeniach występują często w solankach konserwujących stosowanych w przemyśle spożywczym.

Bakterie manganowe - bakterie mające zdolność utleniania w wodzie soli manganawych na tlenek manganowy, który odkładają w swych torebkach, wzbogacając tym samym wodę w mangan.

Bakterie nitryfikacyjne, nitryfikatory - bakterie żyjące w glebie, które utleniają amoniak i inne związki azotowe pochodzenia organicznego na azotany łatwiej przyswajane przez rośliny.

Bakterie octowe - bakterie tlenowe, wytwarzające enzymy, które powodują utlenianie alkoholu etylowego do kwasu octowego (promocja 3 w 1).

Bakterie pasożytnicze - bakterie żyjące na organizmach ludzkich, zwierzęcych i roślinnych lub wewnątrz nich; do b.p. należą np. bakterie chorobotwórcze wywołujące choroby zakaźne.

Bakterie saprofitowe -  roztocza bakterie siarkowe - bakterie biorące udział w powstawaniu i przeobrażaniu związków siarki; m.in. współdziałają w procesie rozkładu substancji organicznych (roślinnych i zwierzęcych) prowadzących do powstawania siarkowodoru, biorą udział w redukcji siarczanów lub utlenianiu siarkowodoru i siarki pierwiastkowej do siarczanów.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !